The Issue of the Development of Scientific Literacy in the Field of Pre-school and Elementary School Pedagogy

  • Ivana Rochovská Catholic University in Ružomberok, Slovak Republic
Keywords: scientivc literacy, natural sciences education, constructivism, cognitivism, pre-school and elementary school pedagogy

Abstract

The main topic of this paper is the issue of the development of scientivc literacy of students in the veld of pre-school and elementary school pedagogy. The theoretical part is dedicated to outlining basic terms, such as scientivc literacy, education in natural sciences, the veld of study of pre-school and elementary school pedagogy. It presents the outcomes of research in scientivc literacy of students of the veld of pre-school and elementary school pedagogy in Slovakia. It analyses the concept of natural sciences education, designs a development programme of natural sciences education in the given study veld. At the empirical level, it presents the results of experimental verivcation of the designed concepts of education and on the basis of research results, it presents recommendations for the educational reality.

Author Biography

Ivana Rochovská, Catholic University in Ružomberok, Slovak Republic
Ivana Rochovská (PaedDr., PhD.) teaches and researches in the Department of pre-school and elementary school pedagogy of socially disadvantaged groups – the part of the Catholic university in Ružomberok. Her scientivc interest is oriented towards science education in pre-school and elementary school pedagogy, as well as on the artistic activities in pre-primary and primary education. She has written several publications in this area – domestic and foreign monographs, scientivc and professional articles in domestic and foreign periodicals, and conference books, which are cited in Slovakia and foreign countries. Moreover, she has compiled scientivc publications in the veld of pre-school and elementary school pedagogy, and special pedagogy. She participates in the organization of several scientivc conferences, and solving scientivc projects in the veld of pre-school and elementary school pedagogy

References

I. Primary literary materials

Europen Commission, Achieving the Lisbon goal: The contribution of VET. Final report to the European Commission 1-11-04 [online], The Lisbon-to-Copen-

-hagen-to-Maastricht Consortium Partners 2004. Accessible:

europa.eu/education/policies/2010/studies/maastricht_en.pdf>.

Europen Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the CounciL, The European Economic and Social Committee and the

committee of the Regions[online], Commission Work Programme 2011. Brussels, 27.10.2010. COM(2010) 623 vnal. vol. I, Accessible: <http://ec.europa.

eu/atwork/programmes/docs/cwp2011_en.pdf>.

European Commission, Science education NOW: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe [online], European Commission 2007. Accessible:

europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/reportrocard-on-science-education_ en.pdf>.

Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, Štátny vzdelávací program ISCED 0 –

predprimárne vzdelávani [online], Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2008.

Accessible: <http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2319>.

Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. ISCED 1 – Primárne vzdelávanie

[online], Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2008. Accessible:

www.minedu.sk/ index.php?lang=sk&rootId=2319>.

Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie [online], Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2008. Accessible:

<http://www.statpedu.sk/vles/documents/svp/2stzs/isced2/isced2_spu_

uprava.pdf>.

Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, Štátny vzdelávací program pre gymnázia

v Slovenskej republike ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie [online], Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2009. Accessible:

sk/vles/documents/svp/gymnazia/isced3_spu_uprava.pdf>.

Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, Štátny vzdelávací program. Prírodoveda. (Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť) Príloha ISCED 1 [online], Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2011. Accessible: <http://www.statpedu.

sk/vles/documents/svp/1stzs/isced1/vzdelavacie_oblasti/prirodoveda_

isced1.pdf>.

Národný ústav certivkovaných meraní vzdelávania, Národná správa OECD PISA Sk

, Bratislava: Národný ústav certivkovaných meraní vzdelávania 2009.

National Research Council, National Science Education Standards, Washington DC

Vláda Slovenskej Republiky, Študijný odbor 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika, in: Sústava študijných odborov. Akreditačná komisia. Accessible:

<http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=odbory>.

II. Literary studies

Bertrand Y., Soudobé teorie vzdělávání, Praha 1998.

Čáp J., Mareš J., Psychologie pro učitele, Praha 2001.

Deloros J., Učení je skryté bohatství vzdělávaní pro 21. Století, Praha 1997.

Giordan A., Un environnement pédagogique pour apprendre: le modèle allostérique,

in: Les Actes du collogue des 10 ans de la faculté des sciences de l`education,

Lyon 1989.

Glasersfeld E., Environment and education, in: L.P. Stete & T. Wood (eds.), Transforming children's mathematics education: International perspectives, Hillsdale, NJ 1990, p. 200–215.

Hajdúková V. et al., Metodika predprimárneho vzdelávania, Bratislava 2011.

Hartl D., Hartlová H., Psychologický slovník, Praha 2004.

Hazen R. M., Why Should You Be Scienticcally Literate? [online], in: ActionBioscience.org – resource of the American Institute of Biological Sciences. Accessible:

<http://www.actionbioscience.org/newfrontiers/hazen.html>, 2002.

Held Ľ., Príroda – deti – vedecké vzdelávanie, in: Kollarikova Z., Pupala B. (eds.)

Predškolská a elementárna pedagogika, Praha 2001, p. 347–362.

Hlaváčová Z., Kompetenčný procl edukanta a edukátora v predprimárnom a primárnom vzdelávaní, Ružomberok 2012.

Kikušová S., Pupala B., Pedagogický konštruktivizmus v transformácii predškolskej

a elementárnej výchovy, “Predškolská výchova”, 7/8 (1994/95), p. 2–4.

Kopáčová J., Prírodovedná edukácia učiteľov pre (pred)primárne vzdelávanie –

ročné skúsenosti, in: Krupová I., Akimjaková B. (eds.), Tradície a inovácie

vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov I. [CD-ROM] : predškolská a elementárna pedagogika, Levoča 2009, p. 13–19.

Krošňáková P. (ed.), Prírodné vedy. Úlohy 2006, Bratislava: Štátny pedagogický ústav,

Accessible: <http://www.nucem.sk/documents//27/medzinarodne_

merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/3_zbierky_uloh/%C3%9Alohy_-

_pr%C3%ADrodn%C3%A9_vedy_2006.pdf>.

Krupová I., Krížová J., Melicherčíková D., Rozvíjanie prírodovedno-technického

vzdelávania na elementárnom stupni základnej školy, Ružomberok 2009.

Maturana H.R., Varela F.J., Autopoises and Cognition: The Realization of the Living,

Boston Studies in the Philosophy of Science, 42, 1980.

Melicherčíková D., Prírodovedné vzdelávanie v primárnom stupni, “Scientivc Bulletin of Chełm”, 1 (2011).

Melicherčikova D., Melicherčík M., Analýza výučby prírodovedy na 1. stupni ZŠ., in:

Vysokoškolská príprava učiteľov. 2. Časť, Banská Bystrica 1996, p. 365–371.

Nový S., Fyzikální část přírodovědy ve 3. a 4. ročníku ZŠ, Praha 1989.

Opravilová E., Dieťa sa hrá a spoznáva svet, Bratislava 1988.

Petlák E., Všeobecná didaktika, Bratislava 2004.

Pupala B., Kto je (ne)gramotný?[online], in: Inzine. Publicistika. Accessible:

www.inzine.sk/article.asp?art=2856>, 2000.

Průcha J., Moderní pedagogika, Praha 2009.

Rochovská I., Formovanie prírodovednej gramotnosti študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika, Ružomberok 2012.

Rorty R., University and Truth, in: Brandom R. (ed.), Rorty and Hlaváčová Z., Kompetenčný procl edukanta a edukátora v predprimárnom a primárnom vzdelávaní, Ružomberok 2012.

Kikušová S., Pupala B., Pedagogický konštruktivizmus v transformácii predškolskej

a elementárnej výchovy, “Predškolská výchova”, 7/8 (1994/95), p. 2–4.

Kopáčová J., Prírodovedná edukácia učiteľov pre (pred)primárne vzdelávanie –

ročné skúsenosti, in: Krupová I., Akimjaková B. (eds.), Tradície a inovácie

vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov I. [CD-ROM] : predškolská a elementárna pedagogika, Levoča 2009, p. 13–19.

Krošňáková P. (ed.), Prírodné vedy. Úlohy 2006, Bratislava: Štátny pedagogický ústav,

Accessible: <http://www.nucem.sk/documents//27/medzinarodne_

merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/3_zbierky_uloh/%C3%9Alohy_-

_pr%C3%ADrodn%C3%A9_vedy_2006.pdf>.

Krupová I., Krížová J., Melicherčíková D., Rozvíjanie prírodovedno-technického

vzdelávania na elementárnom stupni základnej školy, Ružomberok 2009.

Maturana H.R., Varela F.J., Autopoises and Cognition: The Realization of the Living,

Boston Studies in the Philosophy of Science, 42, 1980.

Melicherčíková D., Prírodovedné vzdelávanie v primárnom stupni, “Scientivc Bulletin of Chełm”, 1 (2011).

Melicherčikova D., Melicherčík M., Analýza výučby prírodovedy na 1. stupni ZŠ., in:

Vysokoškolská príprava učiteľov. 2. Časť, Banská Bystrica 1996, p. 365–371.

Nový S., Fyzikální část přírodovědy ve 3. a 4. ročníku ZŠ, Praha 1989.

Opravilová E., Dieťa sa hrá a spoznáva svet, Bratislava 1988.

Petlák E., Všeobecná didaktika, Bratislava 2004.

Pupala B., Kto je (ne)gramotný?[online], in: Inzine. Publicistika. Accessible:

www.inzine.sk/article.asp?art=2856>, 2000.

Průcha J., Moderní pedagogika, Praha 2009.

Rochovská I., Formovanie prírodovednej gramotnosti študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika, Ružomberok 2012.

Rorty R., University and Truth, in: Brandom R. (ed.), Rorty and his Critics, Oxford

, p. 1–30.

Sousa D. A., Is the Fuss About Brain Research Justiced?, in: Education week, č. 18.

Accessible: <http://www.edweek.org/ ew/1998/16sousa.h18>, 1998.

Their M., Daviss B., The new science literacy: Using language skills to help students

learn science, Portsmouth, NH 2002.

Turek I., Globalizácia a jej vplyv na inováciu technického vzdelávania, in: Pavelka J.,

Franko F. (eds.), II. InEduTech 2006, Prešov 2006, p. 110–122.

Turek I., Didaktika, Bratislava 2008.

Published
2019-04-19
How to Cite
Rochovská, I. (2019). The Issue of the Development of Scientific Literacy in the Field of Pre-school and Elementary School Pedagogy. Multidisciplinary Journal of School Education, 2(2). Retrieved from https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/jpe/article/view/1259