The Level of Knowledge About the University Building Among the Academic Community in the Context of Place Attachment

Keywords: place, non-place, place attachment, academic community, identity

Abstract

This paper presents the issues of place and attachment to place. The aim of the article is to determine the level of knowledge among the academic community of the university building in which they study or work and its surrounding area, in the context of place attachment. The cognitive component – one of many aspects of identifying with a place – was examined. With limited knowledge about the building in which the study population spends time, calculated in months or years, it is difficult to determine place attachment, identification, or experience. The research method applied was a diagnostic survey, a questionnaire consisting of questions designed by the author. Both students and academics were surveyed. The results showed that students have limited knowledge of the building where they attend classes. The university building appears to be more of an anonymous non-place, without deeper symbolic or social meanings, than a place with which the academic community identifies itself.

References

Augé, M. (2011). Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności[Non-Places:An Introduction to the Anthropology of Hyper-Modernity]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa [Environmental Social Psychology]. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Baruk, A. (2016). Postrzeganie uczelni jako pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników [Perception of the University as an Employer by Young Potential Employees]. MINIB, 21, 1–18.

Bielska, B., Magoń, A., & Szczepaniak, P. (2015). Czy studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika utożsamiają się ze swoją uczelnią?[Do Students at Nicolaus Copernicus University Identify With Their University?] Zespół Realizacji Badań Pryzmat Instytutu Socjologii.

Bierwiaczonek, K. (2018). Miejsca i nie-miejsca w perspektywie badań nad przestrzeniami publicznymi polskich miast [Places and Non-Places in the Perspective of Research on Public Spaces of Polish Cities]. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 64, 55–70.

Bauman, Z. (2004). Utopia bez toposu [Utopia Without Topos]. In M. Jacyno, A. Jawłowska, & M. Kempny (Eds.), Kultura w czasach globalizacji [Culture in Times of Globalization]. Wyd. IFiS PAN.

Borowiec, M. (2006). Pochodzenie terytorialne studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie [The Territorial Origin of Students of the Pedagogical University of Krakow]. In T. Komornicki& Z. Podgórski (Eds.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Dokumentacja Geograficzna[Ideas and the Practical Universalism of Geography]Geographical Documentation,33, 16–20.

Böhme, G. (2002). Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego [Philosophy and Esthetics of Nature in Times of Environmental Crisis]. Oficyna Naukowa.

Buttimer, A., &Seamon, D. (1980). The Human Experience of Place and Space. Croom Helm Publishers.

Chmielewski, J.M. (2010). Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast[Urban Theory in Urban Design and Planning]. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Cwynar, A. (2017). Stacja benzynowa jako miejsce antropologiczne [The Gas Station as an Anthropological Place]. Quart, 1–2, 94–107.

Drapińska, A. (2006). Kierunki działań marketingowych w szkole wyższej [Directions in Marketing Activities in Higher Education]. Marketing i rynek, 12.

Dymnicka, M. (2011). Od miejsca do nie-miejsca [From Place to Non-Place]. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 36, 35–52.

Eisenhauer, B.W., Krannich, R.S., &Blahna, D.J. (2000). Attachments to Special Places on Public Lands: An Analysis of Activities, Reason for Attachments, and Community Connections. Society & Natural Resources, 13(5), 421–441.

Fabiszak, M., & Brzezińska, A. (2018). Cmentarz. Park. Podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci [Cemetery. Park. Backyard: Poznań Spaces of Memory]. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gąsiorowska, A. (2004). Analiza procesu decyzyjnego kandydatów na studia na Politechnice Wrocławskiej [Analysis of the Decision-Making Process of Candidates for Studies at Wrocław University of Technology]. Wrocław.

Głyda, B. (2013). Miejski turysta – przyglądając się pustce [City Tourism: Watching the Emptiness]. Turystyka Kulturowa, 11, 48–60.

Gnieciak, M. (2013). Przestrzeń w narracjach osobistych i eksperckich [Space in Personal and Expert Narratives]. In K. Wódz (Ed.), Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie. Restrukturyzacja ekonomiczna a zmiana kulturowa (pp. 85–109). Wydawnictwo Śląsk.

Hall, H. (2015). Lojalność studenta względem uczelni − specyfika, korzyści, metodyka badań [Students’ Loyalty Towards the University: Specifics, Advantages, Research Methodology].Handel wewnętrzny, 2(355), 160–172.

Hubbard, P., Kitchin, R. & Valentine, G. (2004). Key Thinkers on Space and Place, SAGE.

Hubbard, P., Kitchin, R. & Valentine, G. (2008). Key Texts in Human Geography, SAGE.

Iwankiewicz-Rak, B. (2004). Zarządzanie marketingowe szkołą wyższą [Marketing Management of a University Education Institution].In G. Nowaczyk & M. Kolasiński (Eds.), Marketing szkół wyższych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Karpińska, E. (2007). Food court jako nie-miejsce [Food CourtS as a Non-Place].Łódzkie Studia Etnograficzne, 46, 39–47.

Knasiecka-Falbierska, K. (2014). Student – klient na współczesnym uniwersytecie [Student–Client in the Modern University]. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1, 93–104.

Krzyżak, M. (2009). Istota i potrzeba budowania wizerunku uczelni [Essence and Need of Creating an Image of Higher Education School]. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2, 119–126.

Kurcińska, L. (2018). Heterotopia przedszkola, o „nie-miejscu w miejscu” [Heterotopia of Kindergarden, about the „No-Place in Place”]. Forum Pedagogiczne. nr 2, 257-266.

Kurzynoga, M. (2012). Heterotopia domu dziecka, czyli o miejscu bez miejsca [Heterotopia of Orphanages: About a Place Without a Place]. Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 4(60), 87–95.

Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca [Psychology of Place]. Scholar.

Libura, H. (1990). Percepcja przestrzeni miejskiej [Perception of Urban Space]. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Majchrzak, K. (2013). Gra miejska, “Studenci UMK wobec miejsc (nie)pamięci” [The Location-Based Game “Nicolaus Copernicus University Students Towards the Place of (Non )Memory”].Dyskursy Młodych Andragogów,14, 133–148.

Majchrzak-Ptak, K. (2019). Proces uczenia się własnych miejsc (pamięci) w świetle projektu „Studenci wobec miejsc (nie)pamięci UMK” [The Process of Learning One’s Own Places (of memory) in Light of the Project,“Students Towards the (Non-)Places of Memory at Nicolaus Copernicus University”]. In M. Mendel & W. Theiss (Eds.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społeczno-edukacyjna (pp. 243–264). Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

Massey, D. (1995). The Conceptualization of Place: A Place in the World? In D. Massey&P. Jess (Eds.), Place, Culture, and Globalization. Oxford University Press.

McNeill, D. (2009). The Airport Hotel as Business Space. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 91(3), 219–228.

Melosik, Z. (2002). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy [University and Society: Discourses on Freedom, Knowledge, and Power]. Poznań: Wolumin.

Merriman, P. (2004). Driving Places: Marc Augé, Non-Places, and the Geographies of England’s M1 Motorway. Theory, Culture & Society, 21(4–5), 145–167.

Paprzyca, K. (2015). Miejsca – nie-miejsca w przestrzeniach małych miasteczek [Places–Non-Places in the Space of Small Towns]. Przestrzeń i forma, 23(2), 9–18.

Relph, E. (1976). Place and Placelessness. Pion.

Roberts, L. (2015). The Rhythm of Non-Places: Marooning the Embodied Self in Depthless Space. Humanities, 4, 569–599.

Scannell, L., &Gifford, R. (2010). Defining Place Attachment: A Tripartite Organizing Framework.Journal of Environmental Psychology, 30(1), 1–10.

Scannell, L., &Gifford, R. (2014). The Psychology of Place Attachment. Environmental Psychology: Principles and Practice. Optimal Books.

Smagacz, M. (2008). Miejsca i nie-miejsca. Strategie oswajania [Places and Non-Places: Strategies for Taming].Autoportet, 2, 11.

Spinney, J. (2007). Cycling the City: Non-Place and the Sensory Construction of Meaning in a Mobile Practice. InD. Horton&P. Rosen(Eds.),Cycling and Society(pp. 25–46). Ashgate.

Stach, P., & Bąk, J. (2009). Na ścieżkach zadowolenia i lojalności – poszukiwanie modelu w kontekście uczelni. Marketing i Rynek, 4.

Urry, J. (2007). Spojrzenie turysty. PWN.

Yi-Fu, T. (1974). Topophilia: A Study of Environmental Attitudes and Values. Columbia University Press.

Stachura, E. (2006). Elementy wizerunku szkoły wyższej [Elements of the Image of a University]. In G. Nowaczyk & P. Lisiecki (Eds.), Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Varley, P., Schilar, H., & Rickly, J. M. (2020). Tourism Non-Places: Bending Airports and Wildscapes.Annals of Tourism Research, Vol. 80(C).

Wroczyńska, A. (2013). Oczekiwania współczesnych studentów wobec uczelni wyższych – prezentacja wyników prowadzonych badań [Polish Student’s Expectation on the Higher Education in Light of Surveys].Studia BAS, 3(35), 249–272.

Wróbel, P. (2018). Lotnisko – miejsce czy nie-miejsce? Wartości architektoniczno-przestrzenne, symboliczne i społeczne zespołów zabudowy portów lotniczych w kontekście idei Airport City i Aerotropolis [The Airport – Is It a Place or a Non-Place? Architectural, Spatial, Symbolic,and Social Values of Airport Development Complexes in the Context of the Ideas of Airport City and Aerotropolis].Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 61(4), 93–103.

Zakowicz, I. (2013). Uniwersytet – przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student – klient supermarketu? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmian [University: A Production and Service Enterprise, Student: ASupermarket Customer? or Higher Education in the Process of Change]. In M. Czerepaniak-Walczak (Ed.), Fabryki dyplomów czy Universitas? Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Published
2021-12-27
How to Cite
Warcholik, W. (2021). The Level of Knowledge About the University Building Among the Academic Community in the Context of Place Attachment. Multidisciplinary Journal of School Education, 10(2 (20), 135-152. https://doi.org/10.35765/mjse.2021.1020.07