Attitudes Towards the Elderly Among Students of Pedagogy

Keywords: ageism, attitudes towards the elderly, the elderly, students, stereotypes

Abstract

The main aim of this study is to consider and present pedagogy students’ attitudes towards the elderly. The results presented herein were collected in a pilot project. The survey was conducted among 66 pedagogy students; a questionnaire and the semantic differential method were used as the research tools. The results revealed positive attitudes among the students towards the elderly. However, a conclusion was drawn that pedagogy students should be allowed to take part in activities involving the elderly. Students’s awareness of their own attitudes might allow them to understand elderly people’s behavior. A proper understanding of the aging process and old age can create a chance for better communication and inter-generational cooperation. It is also an inspiration for understanding their own aging process.

References

Babbie, E. (2006). Badania społeczne w praktyce [Social Research in Practice]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bartkowiak, G., Szklana-Berest, I., & Krugiełka, A. (2018). Postawy wobec osób starszych uczniów Medycznego Studium Zawodowego oraz studentów kierunków humanistycznych i niehumanistycznych (polskich i zagranicznych) [Attitudes Towards the Elderly of Students of the Medical Vocational College and Students of the Humanities and Non-Humanities (Polish and Foreign)]. Pedagogika Społeczna, 3(69), 185–202.

Batorski, D., Olcoń-Kubicka, M. (2006). Prowadzenie badań przez Internet – Podstawowe zagadnienia metodologiczne [Conducting Research Via the Internet: Basic Methodological Issues]. Studia Socjologiczne, 3, 99–132.

Bokszański, Z. (1993). O czynnikach kształtujących obraz Polki i Polaków w świecie [On Factors Shaping the Image of Polish Women and Men in the World]. Kultura i Społeczeństwo,1, 35–45.

Chimicz, D. (2017). Postrzeganie osób z niepełnosprawnością przez uczniów szkoły podstawowej. Przemiany w rezultacie oddziaływań edukacyjnych [Elementary School Pupils’ Perceptions of People with Disabilities: Transformations as a Result of Educational Interactions]. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2(36), 149–169. DOI: 10.17951/lrp. 2017.36.2.149.

Cohen, E. S. (2001). The Complex Nature of Ageism: What Is It? Who Does It? Who Perceives It? The Gerontologist, 41(5), 576–577.

Divilová, S. (2016). Semantic Differential as One of the Research Tools Suitable for Establishing the Attitudes of Pupils Towards Old Age and Seniors. Universal Journal of Educational Research, 4(8), 1858–1862. DOI: 10.13189/ujer.2016.040815.

Fidelus, A. H. (2012). Postawy społeczne jako element kapitału społecznego a proces readaptacji społecznej skazanych [Social Attitudes as an Element of Social Capital and the Process of Social Readaptation of Convicts]. Forum Pedagogiczne, 1(2), 84–124.

Harwas-Napierała, B., & Trempała, J. (2002). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka [Psychology of Human Development: Characteristics of Periods of Human Life]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Leszczyńska-Rejchert, A. (2010). Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości. [Older People and Their Support: Towards a Pedagogy of Old Age]. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Maciążek, J., & Kurcz, I. (1992). Stereotypy różnych narodowości występujące u dorosłych Polaków. Doniesienia z badań pilotażowych [Stereotypes of Different Nationalities in Adult Poles: Reports From a Pilot Study]. In Z. Chlewiński & I. Kurcz (Eds.), Stereotypy i uprzedzenia [Stereotypes and Prejudices]. IP PAN.

Marody, M. (1976). Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy [The Theoretical Sense Versus the Empirical Sense of the Concept of Attitude]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego [Culture and Identity: A Study of Intergenerational Distance]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mider, D. (2016). Jak badać opinię publiczną w Internecie? Ewaluacja wybranych technik badawczych [How to Research Public Opinion on the Internet? An Evaluation of Selected Research Techniques]. Przegląd socjologiczny, 1, 209–224.

Nierzewska, A., & Gurba, E. (2018). Wybrane uwarunkowania postaw osób u progu dorosłości wobec starości i seniorów [Selected Determinants of Attitudes of Persons at the Threshold of Adulthood Towards Old Age and Seniors]. Psychologia rozwojowa, 23(4), 55–69.

Pilch, T., & Bauman, T. (2019). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe [Principles of Pedagogical Research: Quantitative and Qualitative Strategies]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją [Methodology of Education Research]. WAiP.

Szarota, Z. (2011). Aktywizacja, rozwój, integracja – ku niezależnej starości [Activation, Development, Integration: Towards Independent Old Age]. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., & Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej [Basics of Social Gerontology]. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Śleszyński, D., & Wiśniewski, A. (1977). Dyferencjał Semantyczny jako metoda pomiaru preferencji dążeń życiowych (problemy teoretyczne i propozycje badawcze) [Semantic Differential as a Method for Measuring Life Aspiration Preferences (Theoretical Problems and Research Proposals)]. Studia Philosophiae Christianae, 2(13), 195–206.

Tokaj, A. (2008). Starość w perspektywie studiów pedagogicznych [Old Age in the Perspective of Pedagogical Studies]. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego.

Tuczyński, K., & Walat, W. (2019). Trójskładnikowa koncepcja postawy człowieka wobec wykorzystywania e-learningu w procesie kształcenia [A Three-Component Conception of Human Attitudes Towards the Use of E-Learning in the Educational Process]. Edukacja – Technika – Informatyka, 3(29), 209–214. DOI: 10.15584/eti.2019.3.31.

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna [Social Psychology]. Wydawnictwo Naukowe “Scholar”.

Ździebło, K. (2008). Współczesne zjawiska demograficzne a problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa [Contemporary Demographic Phenomena and Health Problems of an Aging Population]. Studia Medyczne, 9, 63–69.

Published
2021-12-27
How to Cite
Jas, K. (2021). Attitudes Towards the Elderly Among Students of Pedagogy. Multidisciplinary Journal of School Education, 10(2 (20), 57-70. https://doi.org/10.35765/mjse.2021.1020.03