Evaluation of the Educational and Preventive Programme for Students of the Fourth Year of Primary School and Recommendations for Practice

Keywords: process enaluation, outcome evaluation, primary school, preventive programms, students

Abstract

Research objectives (aims) and problem(s): The aim of the article is to present the results of an evaluation study of an educational and preventive programme implemented in eight year 4 groups in six Krakow primary schools. The programme, entitled KOTWICA, ran from December 2021 to June 2022. The evaluation was external and comprehensive. During the programme, the evaluation of the process and of the outcome were carried out in the pre-test–post-test format. The research question is “what are the results of the evaluation of the KOTWICA educational and preventive programme for students of the fourth year of primary school?”

Research methods: Eight proprietary tools were used to evaluate the process, and two standardised tools were used to evaluate the result. The collected material was subjected to statistical processing, whilst the qualitative data was encoded, categorised and analysed using tools for qualitative data analysis.

Structure of the article: At the beginning, the authors justify the undertaking of the research and introduce the subject of the study on the basis of theoretical findings and the state of research in the field of school prevention. Then the research objectives are described and the research problem is defined. In turn, the research method, the selection criteria for the study group and the principles of data collection and processing are described. The results of the research and the limitations of the research process were also described. Finally, the conclusions of the research and recommendations for the theory and policy of school prevention are described.

Research findings and their impact on the development of educational sciences: The results of the evaluation allow us to conclude that the objective of the educational and preventive programme conducted in year 4 was achieved and that it met the needs of the participants. However, they do not allow us to draw clear conclusions as to the effectiveness of the educational activities, due to the limitations of the collected research material.

Conclusions and/or recommendations: In the light of the results, the authors drew conclusions regarding the methodology of evaluation studies and recommendations for preventive and educational practice.

References

Barczykowska A. & Dzierzyńska-Breś S. (2013). Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych (evidence based practice). [Research-based prevention]. Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation), 4, 131-152.

Borucka, A. & Kehl, B. (2021). Ewaluacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego adresowanych do dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia. [Evaluation of mental health prevention and promotion programmes addressed to children and youth – selected issues] Dziecko Krzywdzone Teoria, badania, praktyka 20(3), 37–52.

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii & Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2011). Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Podręcznik dla specjalistów profilaktyki uzależnień [European drug prevention quality standards A manual for prevention professionals].

Guyadeen, D. & Seasons, M.L. (2016). Evaluating theory and practice: Comparing program evaluation and evaluation in planning. Journal of Planning Education and Research, 38(1), 99–100. https://doi.org/10.1177/0739456X16675930

Hawkins, J.D. & Nederhood, B. (1994). Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Nadużywanie substancji uzależniających i inne problemy społeczne [Manual for the evaluation of preventive programmes. Substance abuse and other social problems], (K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski, A. Pisarska, Trans.). Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia [Measurement tools in health promotion and psychology], Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Juczyński, Z. (2012). KompOs. Skala Kompetencji Osobistej [KompOs. Personal Competence Scale]. Retrieved March 06, 2023 from https://www.practest.com.pl/sklep/test/KompOs

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) (n. d.). Programy rekomendowane [Recommended programmes]. Retrieved February 27, 2023 from https://www.programyrekomendowane.pl

Ogińska-Bulik, N. & Juczyński, Z. (2012). SEG Skala Ekspresji Gniewu [SEG Anger Expression Scale]. Retrieved March 06, 2023 from https://www.practest.com.pl/sklep/test/SEG

Piasecka, M. (2022). Ewaluacja – jej użyteczność, definiowanie oraz obszary zastosowania [Evaluation – its usefulness, definition and areas of application], In Piasecka M., Kusztal J.& Piątek K., Ewaluacja w profilaktyce i terapii zaburzeń behawioralnych [Evaluation in the prevention and treatment of behavioural disorders], (pp. 34–35). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. (n.d.). Ramowy schemat programu wychowawczo-profilaktycznego, [A framework scheme of the educational and preventive programme]. Retrieved 15 February, 2022 from https://www.gov.pl/web/cea/ramowy-schemat-programu-wychowawczo-profilaktycznego

Sharma M.K., Anand N., Tadpatrikar A., Marimuthu P. & Narayanan G. (2022). Effectiveness of multimodal psychotherapeutic intervention for Internet gaming disorder. Psychiatry Research, 314, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114619

Shek D.T.L.,, Yu L., Leung H., Wu F.K.Y. & Law M.Y.M. (2016). Development, implementation, and evaluation of a multi-addiction prevention program for primary school students in Hong Kong: the B.E.S.T. Teen Program. Asian Journal of Gambling Issues and Public Health, 6(1),1-17. DOI 10.1186/s40405-016-0014-z

Turczyk, M. (2020). Podstawy prawne działalności profilaktycznej szkół i instytucji edukacyjnych [Legal basis of preventive activity of schools and educational institutions], In Borkowska-Żebrowska M., Czaczuń K., Kusztal J., Piasecka M. & Turczyk M., Bezpieczny uczeń w Krakowie. Analiza zasobów środowiskowych w zakresie profilaktyki w szkole [A safe student in Krakow. Analysis of environmental resources in the field of prevention at school], (pp. 79–84). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, tj. Dz.U. 2021, poz. 1082 [Act of 14 December 2016 – Education Law (Journal of Laws of 2021, item 1082)]. (2016).

Published
2024-06-28
How to Cite
Kusztal, J., Piasecka, M., & Szwejka , Łukasz. (2024). Evaluation of the Educational and Preventive Programme for Students of the Fourth Year of Primary School and Recommendations for Practice. Multidisciplinary Journal of School Education, 13(1 (25), 191-211. https://doi.org/10.35765/mjse.2024.1325.10