Interdisciplinary Cooperation for the Support of Families With School-Age Children

Keywords: interdisciplinary cooperation, partnership, cooperation, family support, family support system, family with a school-age child, functioning of a family with a school-age child

Abstract

Research objective: The aim of this article is to demonstrate the role and importance of interdisciplinary cooperation in supporting families with school-age children.

The research problem and methods: Two research questions were posed in response to the research objective: What is the role of interdisciplinary cooperation for the support of families with school-age children? What are the benefits of interdisciplinary cooperation for the support of families with school-age children? The answers to those questions were obtained through the qualitative method, namely focus group interviews.

The process of argumentation: The research process is epistemic and comprises an analysis of the author’s research. It refers to the characteristics of the functioning of families with school-age children and the difficulties and challenges faced by those families. This presentation of the theoretical and research assumptions of interdisciplinary cooperation among family support institutions addresses the need to support families with school-age children.

Research results: The analysis of the research data revealed the significant role and benefits of interdisciplinary measures to support families with school-age children. The analysis and synthesis of the literature on the subject and of the author’s research focused on school education and the family support system.

Conclusions, innovations, and recommendations: The research presented herein aligns with the recommended development of social policy, including the development for the benefit of the family, for building readiness and openness in the family support services, and for undertaking interdisciplinary cooperation. Another important result of this analysis is recommendations for the effective development of an interdisciplinary model of action in education and family support.

References

Banaszak, S. (2017). Fokus: technika i jej zastosowanie w badaniach edukacyjnych [Focus group interview: The technique and its application in social research]. Studia Edukacyjne, 45, 19–27. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.2

Błasiak, A., & Dybowska, E. (2021). Wzmacnianie rezyliencji w rodzinie – współczesną potrzebą [Strengthening resilience in the family: A contemporary need]. Roczniki Pedagogiczne, 13(49/4), 59–72. http://doi.org/10.18290/rped21134.6

Cudak, H. (2017). Społeczne funkcjonowanie współczesnej rodziny w Polsce [Social functioning of a modern family in Poland]. Pedagogika Rodziny, 7(2), 23–33.

Duda, E. (2022). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w ujęciu systemowym [Education for sustainable development in a systemic perspective]. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 608(3), 21–34. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8141

Kalisiak–Mędelska, E. (2013). Partnerstwo lokalne – istota i znaczenie na przykładzie lokalnych grup działania [The nature and importance of local partnership – The example of local action groups]. Biblioteka Regionalisty, 13, 73–96.

Krzesińska–Żach, B. (2007). Pedagogika rodziny [Family pedagogy]. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.

Kupisiewicz, C., & Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny [Dictionary of pedagogy]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Model współpracy interdyscyplinarnej [Interdisciplinary cooperation model]. (2011). https://rops.krakow.pl/dzial-publikacje/model-wspolpracy-interdyscyplinarnej-3-2011

Modele kooperacji. Księga Rekomendacyjna [Models of cooperation: Recommendation book]. (2021). https://www.lk.rops.rzeszow.pl/?r3d=ksiega-rekomendacyjna

Rembowski, J. (1986). Rodzina w świetle psychologii [The family in light of psychology]. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Torończak, E. (2011). Znaczenie kompetencji kluczowych dla budowania partnerstwa w Europie [The importance of key competences for building partnerships in Europe]. Kwartalnik Edukacyjny, 1(64), 3–17.

Tyluś, U. (2019). Szkoła wobec uczniów z rodzin dysfunkcyjnych – problemy i wyzwania [School towards a dysfunctional family student: Problems and challenges]. Przegląd Pedagogiczny, 2, 190–206. DOI: 10.34767/PP.2019.02.15

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [Act of June 9, 2011 on Family Support and the Foster Care System] (Dz. U. 2023 item 1426, 1429).

Wasilewska, M. (2011). Cykle życia rodzinnego i związane z nimi kryzysy w perspektywie transgeneracyjnej [Family life cycles and related crises in the transgenerational perspective]. In B. Piasecka (Ed.), O rozwoju mimo ograniczeń : procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia (pp. 169–179). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Żernik, K. (2018). Rola i znaczenie rodziców w życiu dziecka [The role and importance of parents in their child’s life]. Nauczyciel i Szkoła, 4(68), 13–28. https://doi.org/10.14632/NiS.2018.68.13

Ziemska, M. (1975). Rodzina a osobowość [Family and personality]. Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Published
2024-06-28
How to Cite
Wojtanowicz, K. (2024). Interdisciplinary Cooperation for the Support of Families With School-Age Children. Multidisciplinary Journal of School Education, 13(1 (25), 153-167. https://doi.org/10.35765/mjse.2024.1325.08