Visual Art in Nursery Schools

  • Ivana Rochovská Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education
  • Dagmar Krupová Pohorelá Primary school with Nursery School

Abstract

This paper focuses on the possibilities of applying an interpretation of visual art in a nursery school. It defines the concept of visual arts and briefly deals with the issue of an interpretation of visual arts. It presents a preview of the educational project for the children, called Umělci v mateřské škole (Artists in Nursery School), which was published in a complete form within a separate publication. It stresses the importance of implementing visual arts in pre-primary education.

Author Biographies

Ivana Rochovská, Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education

Docent at the Faculty of Education, Catholic University in Ružomberok (Institute of Juraj Páleš in Levoča). She has completed university studies (Masters and PhD) at the Faculty of Education, Matej Bel University, in Banská Bystrica, in the field of pre-school and elementary education. Received her habilitation from the Eszterházy Károly College in Eger, Hungary. The scientific interests of the author are orientated towards science education in preschool and elementary school education, as well as the use of investigative methods in pre-primary and primary education and the application of visual art in pre-primary education.

Faculty of Education, Catholic University in Ružomberok
Institute of Juraj Páleš in Levoča
Bottova 15
054 01 Levoča
e-mail: ikrupova@gmail.com

Dagmar Krupová, Pohorelá Primary school with Nursery School
Deputy Director of the Nursery School in the Pohorelá Primary School with a Nursery School. She completed her university education (undergraduate and graduate) at the Faculty of Education at Matej Bel University, in Banská Bystrica, in the field of pre-school and elementary education. She also studied in the same field at the Faculty of Education of the Catholic University in Ružomberok. She addresses innovations in pre-primary education, focusing on the development of science and the visual literacy of children.
Pohorelá Primary school with Nursery School.
Kpt. Nálepku 878
976 69 Pohorelá
e-mail: dagmar.krupova@gmail.com

References

Akimjaková, B., Oravcová, M. (2011). Using Interpretations of Religious Art Works in Religious Education within Primary Education. In D. Sikora, P. Mazur (Eds.) Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne [Contemporary Educational Strategies and Challenges]. Chełm.

Rochovská, I., Krupová, D. (2016). Umělci v mateřské škole [Artists in Nursery School], Prague: Portál.

Belko, J., (2009). Rozvoj osobnosti dieťaťa v prostredí súčasnej výtvarnej výchovy. Od výtvarného videnia, cez prežívanie a myslenie k výtvarnej expresii. [The Personal Development of a Child within the Environment of Current Fine Arts. From Artistic Visions through Experiencing and Thinking to Artistic Expression.] In I. Krupová, B. Akimjaková (Eds.), Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole II. [Dimensions and Perspectives of the Development of the Personality of an Individual in the Current School II.] Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej university.

Dolejšová, J., Setkání s obrazem (6) Vincent van Gogh. In Pozitivní noviny. [Positive newspaper]. [online]. Cit. 12-03-2015. Available at: <http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek2012050003>

Gero, Š. (2002). Verbálna interpretácia výtvarného diela [Verbal Interpretation of Artwork]. Banská Bystrica: Metodické centrum.

Gero, Š., Husár, J., Sokolová, K. (2004) Teória výtvarnej kultúry a stručný prehľad dejín umenia [Theory of Fine Arts and a Brief Overview of the History of Art]. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela.

Gero, Š., Tropp, S. (2000). Interpretácia výtvarného diela [Interpretation of Artwork]. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela.

Geržová, J., Hrubaničová, I. (1998). Kľúčové termíny výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia [Key Terms of Fine Arts in the Second Half of the 20th Century]. Bratislava: Profil.

Guillame, M. (2012). Umenie v primárnom vzdelávaní. Študijný materiál pre študentov elementárnej pedagogiky [Art in Primary Education. Study Material for Students of Elementary Pedagogy]. Trnava: Trnavská univerzita.

Krupová, I., Krupová, D., Akimjaková, B. (2010). Využívanie interpretácie vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní [The Use of Fine Art Interpretation in Pre-primary Education]. Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo Katolíckej University.

Pondelíková, R. (2015). Metódy a formy interpretácie výtvarného diela a ich využitie v procese výtvarnej edukácie [Methods and Forms of Interpretation of Art Works and Their Use, in the Process of Art Education]. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. Available at: <http://www.mpcedu.sk/library/files/

metody_a_formy_interpretacie_vytvarneho_diela_2912015.pdf>

Van Gogh gallery. [online]. Cit. 15-04-2015. Available at: <http://www.vangoghgallery.com/>.

Vincent van Gogh – Sunflowers. [online]. In Wikipedia. Cit. 11-04-2015. Available at: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_-_Sunflowers__VGM_F458.jpg>.

Vincent van Gogh – Sunflowers. [online]. In Wikipedia. Cit. 11-04-2015. Available at: <http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gog>.

Visual Arts. In Encyclopedia of Art Education. [online]. Cit. 11-11-2009. Available at: <http://www.visual-arts-cork.com/definitions/visual-art.htm>.

Zezulková, E. (2013). Analýza vybraných rizikových projevů v oblasti komunikativní kompetence u dětí v předškolním věku [Analysis of Selected Risk Manifestations in the Area of Communicative Competence in Children at a Preschool Age]. In B. Akimjaková., Ľ. Krajčíriková, , M. Oravcová, M. (Eds.) Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VIII. [Tradition and Innovation in the Upbringing and Education of the Modern Generation of Teachers VIII.]. Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo Katolíckej university.

Zezulková, E. (2014). Komunikační kompetence dětí v procesu vzdělávání [The Communicative Competence of Children in Education]. In M. Kaleja (Ed.), Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami [The Education of Preschool Children with Special Educational Needs]. Ostrava: Ostravská univerzita.

Published
2017-04-17
How to Cite
Rochovská, I., & Krupová, D. (2017). Visual Art in Nursery Schools. Multidisciplinary Journal of School Education, 10(2). Retrieved from https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/jpe/article/view/782