Visual Art in Nursery Schools

Ivana Rochovská, Dagmar Krupová

Abstract


This paper focuses on the possibilities of applying an interpretation of visual art in a nursery school. It defines the concept of visual arts and briefly deals with the issue of an interpretation of visual arts. It presents a preview of the educational project for the children, called Umělci v mateřské škole (Artists in Nursery School), which was published in a complete form within a separate publication. It stresses the importance of implementing visual arts in pre-primary education.

Full Text:

PDF

References


Akimjaková, B., Oravcová, M. (2011). Using Interpretations of Religious Art Works in Religious Education within Primary Education. In D. Sikora, P. Mazur (Eds.) Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne [Contemporary Educational Strategies and Challenges]. Chełm.

Rochovská, I., Krupová, D. (2016). Umělci v mateřské škole [Artists in Nursery School], Prague: Portál.

Belko, J., (2009). Rozvoj osobnosti dieťaťa v prostredí súčasnej výtvarnej výchovy. Od výtvarného videnia, cez prežívanie a myslenie k výtvarnej expresii. [The Personal Development of a Child within the Environment of Current Fine Arts. From Artistic Visions through Experiencing and Thinking to Artistic Expression.] In I. Krupová, B. Akimjaková (Eds.), Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole II. [Dimensions and Perspectives of the Development of the Personality of an Individual in the Current School II.] Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej university.

Dolejšová, J., Setkání s obrazem (6) Vincent van Gogh. In Pozitivní noviny. [Positive newspaper]. [online]. Cit. 12-03-2015. Available at:

Gero, Š. (2002). Verbálna interpretácia výtvarného diela [Verbal Interpretation of Artwork]. Banská Bystrica: Metodické centrum.

Gero, Š., Husár, J., Sokolová, K. (2004) Teória výtvarnej kultúry a stručný prehľad dejín umenia [Theory of Fine Arts and a Brief Overview of the History of Art]. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela.

Gero, Š., Tropp, S. (2000). Interpretácia výtvarného diela [Interpretation of Artwork]. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela.

Geržová, J., Hrubaničová, I. (1998). Kľúčové termíny výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia [Key Terms of Fine Arts in the Second Half of the 20th Century]. Bratislava: Profil.

Guillame, M. (2012). Umenie v primárnom vzdelávaní. Študijný materiál pre študentov elementárnej pedagogiky [Art in Primary Education. Study Material for Students of Elementary Pedagogy]. Trnava: Trnavská univerzita.

Krupová, I., Krupová, D., Akimjaková, B. (2010). Využívanie interpretácie vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní [The Use of Fine Art Interpretation in Pre-primary Education]. Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo Katolíckej University.

Pondelíková, R. (2015). Metódy a formy interpretácie výtvarného diela a ich využitie v procese výtvarnej edukácie [Methods and Forms of Interpretation of Art Works and Their Use, in the Process of Art Education]. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. Available at:

metody_a_formy_interpretacie_vytvarneho_diela_2912015.pdf>

Van Gogh gallery. [online]. Cit. 15-04-2015. Available at: .

Vincent van Gogh – Sunflowers. [online]. In Wikipedia. Cit. 11-04-2015. Available at: .

Vincent van Gogh – Sunflowers. [online]. In Wikipedia. Cit. 11-04-2015. Available at: .

Visual Arts. In Encyclopedia of Art Education. [online]. Cit. 11-11-2009. Available at: .

Zezulková, E. (2013). Analýza vybraných rizikových projevů v oblasti komunikativní kompetence u dětí v předškolním věku [Analysis of Selected Risk Manifestations in the Area of Communicative Competence in Children at a Preschool Age]. In B. Akimjaková., Ľ. Krajčíriková, , M. Oravcová, M. (Eds.) Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VIII. [Tradition and Innovation in the Upbringing and Education of the Modern Generation of Teachers VIII.]. Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo Katolíckej university.

Zezulková, E. (2014). Komunikační kompetence dětí v procesu vzdělávání [The Communicative Competence of Children in Education]. In M. Kaleja (Ed.), Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami [The Education of Preschool Children with Special Educational Needs]. Ostrava: Ostravská univerzita.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.