Health-related Knowledge Development in Roma Pupils

Jozef Liba

Abstract


The paper discusses possible ways of systematic implementation of intervention programs designed for the development of health-related knowledge and skills in Romany pupils. The research results indicate a considerable educational potential of a health education intervention program pursuing substantial increase in healthrelated knowledge in Romany primary school pupils. The results suggest that pro-health programs integrated in school curricula are a relevant part of health-oriented education of Romany pupils.

Full Text:

PDF

References


Bartošovič, I., Hegyi, L. (2010). Zdravotné problémy rómskeho etnika. [Health Problems of the Romany Ethnic Group]. Lekársky obzor [Medical Horizon], 4. ISSN 0457-4214.

Baška, T., Ochaba, R., Šťastný, P. (2007). Vybrané aspekty kontroly tabaku. [Selected Aspects of Tobacco Control]. Martin: Národná koalícia pre kontrolu tabaku v SR, p. 40. ISBN 978-80-969767-0-6.

Bernasovský, I. Bernasovská, J. (1996). Somatický vývin rómskych detí školského veku. [Somatic Development of Romany School-age Children]. Prešov: Metodické centrum, 1996. ISBN 80-8045-017-X.

Gintner, E., Krajcovicova-Kudlackova, M., Kacala, O., Kovacic, V., Valachovicova, M. (2001). Health Status of Romani (Gypsies) in the Slovac Republic and in the Neighbouring Countries. Bratislavské lekárske listy [Bratislava Medical Journal] 102 (10), pp. 479-484. ISSN 0006-9248.

Gintner, E. et al. (2004). Rozdiely zdravotného stavu rôznych regiónov Slovenska. Rómska populácia. [Differences of Health Condition in Various Regions of Slovakia. Romany population]. Monitor Medicíny [Medical Monitor], 2004. ISSN 1338-2551.

Horňák, L. (2005). Rómsky žiak v škole. [A Romany Pupil at School]. Prešov: PU. p. 357. ISBN 80-8068-356-5.

Kovalčíková, I. et al. (2010). Kognitívna stimulácia individuálnych edukačných potrieb žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. [Cognitive Stimulation of Individual Education Needs of Pupils from a Socially Disadvantaged Environment] Prešov: PU. p.103. ISBN 978-80-555-0197-0.

Liba, J. (1999). K problematike zdravotných ukazovateľov rómskych detí. [On Health Parameters of Romany Children] Proceedings from Zborník teoreticko-metodického seminára Voľný čas a záujmy rómskych detí [Theoretical and Methodological Seminars on “Leisure Time and Interests of Romany Children”]. Prešov: FHPV PU, pp. 123-126. ISBN 80-88722-87-X.

Liba, J. (2006). Rómska menšina. [Romany Minority] In Národná správa pre EMCDDA Národné monitorovacie centrum pre drogy. Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike. Bratislava: Úrad vlády SR, Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, 2006, s. 31. ISBN 978-80-88707-73-8.

Liba, J. (2007). Prevention of Drug-addiction in Children from Socially Handicapped and Educationally Less Motivating Environment. Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves I. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Pedagogiczny, pp. 141–148. ISBN 978-83-60822-27-2.

Matulay, S. (2009). Komunikácia a exklúzia vo vzájomných vzťahoch etnických Slovákov a etnických Rómov na Spiši. [Communication and Exclusion in Relations Between Ethnic Slovaks and Ethnic Romanies in the Region of Spiš] In: Vedecké štúdie Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych spoločenstvách. Nitra: FSVZ, UKF, pp. 176–205. ISBN 978-80-8094-644-9.

Popper, M., Szeghy, P., Šarkozy, Š. (2009). Rómska populácia a zdravie: Analýza situácie na Slovensku, [Romany Population and Health. An Analysis of the Situation in Slovakia] Bratislava: Partners for democratic change Slovakia. PDCS, p. 95. ISBN 978-84-692-5485-1.

Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy. [National Education Program for Primary Schools] Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2008. Available at: http://www.statpedu.sk.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.