The Preconceptions of Children at a Preschool Age on the Topic of the Air and the Weather

Ivana Rochovská

Abstract


This paper is focused on the preconceptions of children at a preschool age on the topic of the air and the weather. The aim of the paper is to identify and describe the given preconceptions, to further analyse and interpret them and, on the basis of this, to propose investigative activities which would develop these preconceptions of the children. A structured interview was used as the method to knd out the preconceptions among the children.

Keywords


preconception, pre-primary education, children at a preschool age, the air and the weather

Full Text:

PDF

References


Bennet J. & Smith R., (1996). Nápady pro přírodovědu (Ideas for Natural Science).

Prague: Portál.

Bézuelová S., (2003). Mladý pozorovateľ na vidieku (A Young Observer in the Countryside).

Bratislava: Slovart.

Bohuměk J. & Kolářová R. & Janovič J., (2000). Fyzika pre 7. ročník základných škôl

(Physics for the 7th Year of Primary School). Bratislava: Slovak Pedagogical

Publishing House.

Gahér F., (2003). Prečo je dúha farebná a prečo je kruhová (Why Is a Rainbow Colourful

and Why is it Circular). [online]. Retrieved from:

admin/user_upload/editors/subory/studium/duk/DUK_2003_1_Gaher.pdf>

Gavora P., (1992). Naivné teórie dieťaťa a ich pedagogické využitie (The Child’s

Naive Theories and Their Pedagogical Use). In Pedagogika (Pedagogy), Volume

, No. 1, pp. 95–102.

Gavora P. et al., (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu (Electronic

Textbook of Pedagogical Research). [online]. Bratislava: Comenius University.

Retrieved from:

Hammond R., (2007). To je teda SILA! (It Is Such a POWER!) Banská Bystrica: Slovart.

Held Ľ. (2002). Skúsenosti s konštruktivistickou výučbou v integrovanom prírodovednom

projekte FAST v Slovenskej republike (Experiences with Constructivistic

Teaching in the Integrated Science Project FAST, in the Slovak

Republic). In J. Škoda. Aktivní konstrukce poznání (Active Knowledge Constructions).

(pp. 70–74). Ústí nad Labem: Pedagogical Faculty of J. E. Pourkyně

University.

Hőfer G. & Prokšová J., (2003). Prvotní fyzikální představy žáků neboli jaké představy

si žáci přinášejí do výuky fyziky (Initial Physics’ Ideas of Students or What Kind

of Ideas that Students Brought into Teaching Physics). Plzeň: Pedagogical

Faculty ZČU.

Kopáčová, J. (1997). Hra alebo experiment? (A Game or an Experiment?) In

V. Trubíniová & V. Tamášová (1997). Predškolská výchova na Slovensku – súčasnosť

a budúcnosť (Pre-school Education in Slovakia - the Present and the

Future) (pp. 153–155). Bratislava: Faculty of Education, Comenius University.

Kopáčová, J. (2009). Fyzika pre najmenších v príprave budúcich učiteľov v MŠ

(Physics for the Youngest in Preparation of Future Teachers in Kindergartens).

In J. Kancír & V. Zeľová. Príprava učiteľov v procese školských reforiem (The

Preparation of Teachers in the Process of School Reform). Prešov: Prešov University.

Lorbeer G. C. & Nelson L. W., (1998). Fyzikální pokusy pro děti (Physics Experiments

for Children). Prague: Portál.

Melicherčíková D. & Melicherčík M. & Rochovská I., (2012). Zaujímavosti zo živej

a neživej prírody (Attractions from Living and Non-living Nature). Ružomberok:

Verbum – Publishing House of the Catholic University in Ružomberok.

Pupala B., (2001). Epistemologické východiská vyučovania a didaktiky (Epistemological

Starting Points of Education and Didactics). In Z. Kolláriková &

B. Pupala (eds.). Predškolská a elementárna pedagogika (Preschool and Elementary

Pedagogy). (pp. 161–178). Prague: Portál.

Račková O., (2007). Vízia civilizácie lásky vo výchovnom procese katolíckych škôl (The

Vision of a Civilization of Love in the Educational Process of Catholic Schools).

Ružomberok: Faculty of Education at the Catholic University in Ružomberok.

Rochovská I. & Krupová D., (2014). Developing the Science Education of Children

at a Preschool Age Within the Context of Cultural Literacy = L’éducation aux

sciences chez les enfants d’âge préscolaire dans le cadre de la compétence

culturelle. Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Rochovská I. & Krupová D., (2015). Vědci v materřaké škole (Scientists in Nursery

School). Praha: Portál.

Schmidt M., (1972). Meteorológia pre každého (Meteorology for Everyone). Bratislava:

Publishing house of technical and economic literature.

Vosátka M. (1968). Táborníkův rok v přírode (A Camper’s Year in Nature). Prague:

Mladá Fronta.

Weiss CH., (2002). Mladý pozorovateľ v horách (A Young Observer in the Mountains).

Bratislava: Slovart.

Wiegerová A., (2011). Diagnostikovanie žiakov v prírodovednom vzdelávaní (The

Diagnostics of Pupils in Science Education). In M. Kožuchová, et al. Pedagogická

diagnostika v primárnom vzdelávaní (Pedagogical Diagnostics in Primary

Education). (pp. 77–97). Bratislava: Slovak Pedagogical Publishing

House.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.