Determinants of an Old Text in the Field of Pedagogy on the Example of Prawo dziecka do szacunku [A Child’s Right to Respect] by Janusz Korczak

Keywords: Janusz Korczak, cconcept, pedagogical term, education, history of education, scientific language, child’s rights

Abstract

The scientific aim of the article is to present the characteristics of an old text: Prawo dziecka do szacunku [A Child’s Right to Respect] by Janusz Korczak. The method adopted for the article is a semantic and structural analysis of the pedagogical book, in which the educator presented issues regarding key concepts of pedagogy, such as education, upbringing, and care. The pedagogy book under analysis does not fit into the contemporary framework of scientific language, but it still brings up-to-date findings on pedagogical practice. Janusz Korczak’s pedagogical texts should be obligatorily included in the reading canon of theoreticians and practitioners of education.

References

Bally, C. (1966). Mechanizm ekspresywności językowej [The Mechanism of Linguistic Expressiveness]. In M. R. Mayenowa (Ed.), Stylistyka Bally’ego [The Stylistics of Bally]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bańko, M. (Ed.). (2005). Wielki słownik wyrazów obcych [The Great Dictionary of Foreign Words]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Furdal, A. (2000). Językoznawstwo otwarte [Open Linguistics]. Zakład Narodowy im. Osso-lińskich.

Gajda, S. (1990). Wprowadzenie do teorii terminu [Introduction to the Theory of Term]. Studia i Monografie, 162. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich.

Gajda, S. (2001). Styl naukowy [Scientific Style]. In J. Bartmiński (Ed.), Współczesny język polski [Contemporary Polish Language]. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Grabias, S. (1981). O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo [On the Expressiveness of Language: Expression and Word Formation]. Wydawnictwo Lubelskie.

Grabias, S. (1994). Język w zachowaniach społecznych [Language in Social Behavior]. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Klemensiewicz, Z. (1956). O różnych odmianach współczesnej polszczyzny [About Different Varieties of Contemporary Polish]. In M. R. Mayenowa (Ed.), Pochodzenie polskiego języka literackiego [The Origin of the Polish Literary Language]. Zakład im. Ossolińskich.

Korczak, J. (1929). Prawo dziecka do szacunku [A Child’s Right to Respect]. Wydawnictwo J. Mortkowicza, Nakład T-wa Wydawniczego w Warszawie.

Korczak, J. (1939). Pedagogika żartobliwa. Moje wakacje. Gadaninki radiowe Starego Doktora [Playful Pedagogy: My Holiday. Old Doctor’s Radio Talk]. Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie.

Korczak, J. (1993). Prawo dziecka do szacunku [A Child’s Right to Respect]. In H. Kirchner, A. Lewin, S. Wołoszyn, & M. Ciesielska (EdS.), Dzieła, Vol. 7. Oficyna Wydawnicza Latona.

Korczak, J. (2012). Prawo dziecka do szacunku [A Child’s Right to Respect]. Rzecznik Praw Dziecka, Instytut Książki. http://brpd.gov.pl/sites/default/files/prawo_dziecka_do_szacunku.pdf

Korczak, J. (2017). A Child’s right to respect (Sean Gasper Bye, Trans.). Rzecznik Praw Dziecka. http://brpd.gov.pl/sites/default/files/a_childs_right_to_respect_-_book.pdf

Rejter, A. (2018). Między podmiotowością tekstu a ewolucją dyskursu naukowego. [Between the Subjectivity of the Text and the Evolution of Scientific Discourse]. In M. Mączyński, E. Horyń, & E. Zmuda (EdS.), W kręgu dawnej polszczyzny V [In the Circle of the Old Polish Language]. Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.

Sieradzka-Baziur, B. (2019a). Podmiotowość nadawcy w dawnym tekście naukowym na podstawie analizy manifestu pedagogicznego Janusza Korczaka „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie” [The Subjectivity of the Speaker in an Old Scientific Text on the Basis of an Analysis of Janusz Korczak’s Pedagogical Manifesto “How to Love a Child: The Child in the Family”]. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis FOLIA 283, Studia Linguistica, 14, 203–217.

Sieradzka-Baziur, B. (2019b). Kształtowanie się języka naukowego pedagogiki na przykładzie manifestu pedagogicznego „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie” Janusza Korczaka [Shaping the Scientific Language of Pedagogy on the Basis of Janusz Korczak’s Educational Manifesto “How to Love a Child: The Child in the Family]. Przegląd Historyczno-Oświatowy, 3–4, 46–62.

Smolińska-Theiss, B. (2014). Korczakowskie narracje pedagogiczne. [Korczak’s Pedagogical Narratives]. Impuls.

Wilkoń, A. (2000). Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. [A Typology of the Linguistic Varieties of Contemporary Polish]. Uniwersytet Śląski.

Published
2021-12-27
How to Cite
Sieradzka-Baziur, B. (2021). Determinants of an Old Text in the Field of Pedagogy on the Example of Prawo dziecka do szacunku [A Child’s Right to Respect] by Janusz Korczak. Multidisciplinary Journal of School Education, 10(2 (20), 187-197. https://doi.org/10.35765/mjse.2021.1020.10