The Model of a Polish Diplomat and Its Evolution From the 16th to the 21st century, in the Context of Education, Axiology, Professionalism and Socialization

Keywords: diplomat, role model, education, axiology professionalism, socialization, evolution

Abstract

The contemporary model of a Polish diplomat is the result of a long evolution. The first mentions of the topic date back to antiquity and the Middle Ages. It was not until modern times, however, that more interest was vested in this issue. In Western Europe, Niccolo Machiavelli, Torquato Tasso, Abraham de Wicquefort, François de Callierrès, Harold Nicolson, and others have commented on this topic. In Poland, Jakub Przyłuski, Krzysztof Warszewicki, Wawrzyniec Piaseczyński, Stanisław Miński, Tadeusz Morski, Adam Czartoryski – and currently Jerzy M. Nowak, Roman Czyżycki, and Bogdan Grzeloński – have discussed the virtues and vices of diplomats. Their remarks provide a sufficient basis for developing a model of a diplomat and following its evolution over the span of five centuries. To achieve this goal, I utilized my proprietary method of pattern research, analyzing the four components of genealogical, personality, professional, and social conditions. The first is related to one’s birth, which can lead to a comprehensive education, good physical condition and inherited wealth. The last one was important in the past, but of no importance now. The second concerns the personal predispositions of a diplomat, in which effectiveness initially took precedence over morality, but morality is now on par with effectiveness. The next set of determinants relates to professionalism, which entails a great responsibility for the position of the state in the international arena and for the fate of one’s fellow citizens. Thus, it is more than a profession, as it constitutes a kind of mission and service to one’s country. The last component – social conditions – determines the relationships with members of the diplomatic corps, which is especially important today, now that diplomacy has become a team sport. Such a pattern remains difficult to follow, both for past and present generations. However, it is still a desired object of aspiration meant to transform into actual patterns.

References

Axer, J. (Ed.). (1982). Polski dyplomata na papieskim dworze. Wybór listów Jerzego z Tyczyna do Marcina Kromera (1554-1585) [Polish diplomat at the papal court: Selection of letters from Jerzy from Tyczyn to Marcin Kromer, 1554–1585]. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Baltazar, Gracjan (2004). Brewiarz dyplomatyczny [Diplomatic breviary] (B. Gajewicz, Ed.). Wydawnictwo Znak.

Boczek, B. (1953). Jakub Przyłuski etc. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, 1, 189–220.

Bourdieu, P. (1989). The forms of capital. In J. G. Richardson, Handbook of theory and research for sociology of education, (pp. 241–258). New York–Westport, CT–London.

Braudel, F. (1971). Historia i trwanie [History and duration] (B. Geremek, Trans.). Czytelnik.

Callierrès, F. (1997). Sztuka dyplomacji [The art of diplomacy] (M. Szerer, Ed.) Wydawnictwo Test.

Czartoryski, A. (2011). Rozważania o dyplomacji [Considerations on diplomacy] (J. M. Kłoczowski, Trans.). Wydawnictwo Literackie.

Czyżycki, R. (2005). Sylwetka współczesnego dyplomaty [Silhouette of a modern diplomat]. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych.

Derrida, J.(2006). Spectres of Marx (P. Kamuf, Trans.). London–New York: Routledge.

Journal of Laws. (2001). No. 128, 1403/ 29, 30.

Journal of Laws. (2016). 1175.

Fredro, A. M. (1999). Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe [Monita politico-moralia: Political and moral cautions] (E. J. Głębicka & E. Lasocińska, Eds.). Instytut Badań Literackich PAN.

Goślicki, W. (2000). O senatorze doskonałym księgi dwie [Two books about the perfect senator] (M. Korolko, Ed.). Wydawnictwo Arcana.

Grudziński, P.(2008). Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli [Intelligent state: Poland in search of an international role]. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Grzeloński, B. (2006). Dyplomacja polska w XX wieku [Polish diplomacy in the 20th century]. Szkoła Główna Handlowa.

Grzybowski, S. (1966). Organizacja służby dyplomatycznej 1573-1605 [Organization of the diplomatic service, 1573–1605]. In Z. Wójcik (Ed.), Polska służba dyplomatyczna w XVI-XVIII wieku. Studia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Heidensteinii, R. (1960). Cancellarius sive de dignitate et offi cio Cancellarii Regni Poloniae (A. Kempfi, Ed.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hinc, S. (2009). Pierre Bourdieu o edukacji i społeczeństwie oraz nierówności kulturowej [Pierre Bourdieu on education and society and cultural inequality]. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 3, 9–23.

Ikanowicz, C., & Piekarski, J. W. (2004). Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje [Diplomatic protocol and good manners]. Wydawnictwo SGH.

Jakimiuk, B. (2017). Model realizacji kariery: perspektywa indywidualnych wartości i postaw [Career delivery model: The perspective of individual values and attitudes]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, XXX/2, 83–98.

Kromer, M. (1977). Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie [Poland, that is, two books about the situation, population, customs, offices, and public affairs of the Kingdom of Poland (S. Kazikowski, Transl; R. Marchwiński, Ed.). Pojezierze.

Łakota-Micker, M. (2016). Instrumentarium przyszłego dyplomaty [Instruments of the future diplomat]. Legens. Publishing Workshop.

Kochanowski, J. (1982). Z łacińska śpiewa Słowian Muza [The Slavic Muse sings in Latin] (L. Staff, Trans.). Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. (n.d.). Aplikacja dyplomatyczno-konsularna. Retrieved December 23, 2021, from https://www.gov.pl/web/dyplomacja/aplikacja-dyplomatyczno-konsularna?page=2&size=10

Miński, S. (1889). Sposób odprawowania poselstwa (1563–1607) [The way of sending a message (1563–1607)] (J. Korzeniowski, Ed.). Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, 5, 440–468.

Morski, T. (1919). Myśli o potrzebie i sposobach przysposobienia młodzieży do służby dyplomatycznej w Polsce [Thoughts about the need and ways of educating young people for the diplomatic service in Poland] (H. Mościcki, Ed.). Księgarnia F. Hoesicka.

Nicolson, H. (1939). Diplomacy. Thornton Butterworth.

Nowak, J. M. (2008). Model idealnego dyplomaty [The model of the perfect diplomat]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 46(6), 147–176.

Nowak, J. M. (2014). Dyplomata na salonach i w politycznej kuchni [A diplomat in salons and in the political backstage]. Bellona.

Orłowski, T. (2005). Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta [Diplomatic protocol: Ceremony and etiquette]. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Piaseczyński, Ł. (1947). Powinności poselskie z początku XVII wieku [Duties of deputies from the beginning of the 17th century] (S. Bodniak, Ed.). Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 4, 164–172.

Pielgrzymowski, E. (2010). Poselstwo i krótkie spisanie rozprawy z Moskwą [A legation and a brief transcript of the trial with Moscow] (R. Krzywy, Ed.). Neriton.

Przyłuski, J. (1553). Leges seu Statuta ac privilegia Regni Poloniae. Krakow.

Sawiński, Z. (2009). Nierówności edukacyjne w teoriach struktury społecznej [Educational inequalities in theories of social structure]. Studia Socjologiczne, 1, 89–114.

Sutor, J. (2010). Leksykon dyplomatyczny [Diplomatic lexicon]. Wydawnictwo Znak.

Świderska-Włodarczyk, U. (2008). Wiek człowieka i jego wartość w Polsce przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych [A man’s age and its value in Poland at the turn of the Middle Ages and modern times]. Studia Zachodnie, 8, 81–89.

Świderska-Włodarczyk, U. (2016). Wzorzec dyplomaty przełomu XVI i XVII wieku w świetle staropolskich poradników poselskich [A model of a diplomat at the turn of the 16th and 17th centuries in light of old Polish parliamentary handbooks]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 143(3), 537–555.

Świderska-Włodarczyk, U. (2017a). Autorytety parlamentarne. Wzorce i wzory osobowe w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku [Parliamentary authorities: Patterns and personal patterns in the Polish–Lithuanian Commonwealth of the 16th and 17th centuries]. Wydawnictwo Sejmowe.

Świderska-Włodarczyk, U. (2017b). Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku [Homo nobilis: The model of the nobleman in the Polish–Lithuanian Commonwealth of the 16th and 17th centuries]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Świderska-Włodarczyk, U. (2018). Homo militans. Rycerskie wzory i wzorce osobowe w średniowiecznej Polsce [Homo militans: Knightly patterns and personal patterns in medieval Poland]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Taźbierski, Z. (1986). Ceremoniał dworsko-dyplomatyczny w praktyce negocjacji Polski z Anglią w XVI-XVIII wieku [The court and diplomatic ceremony in the practice of Poland’s negotiations with England in the 16th to 18th centuries]. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie.

Warszewicki, K. (1935). O pośle i poselstwach [About the messenger and the messages] (J. Życki, Ed.). Polityka Narodów.

Published
2022-06-29
How to Cite
Świderska-Włodarczyk, U. (2022). The Model of a Polish Diplomat and Its Evolution From the 16th to the 21st century, in the Context of Education, Axiology, Professionalism and Socialization. Multidisciplinary Journal of School Education, 11(1 (21), 271-295. https://doi.org/10.35765/mjse.2022.1121.14