How Do You Picture a Genius? Children’s Images of Outstanding People

Keywords: childhood imaginations, genius, outstanding people, projection method

Abstract

The aim of the research is to investigate children’s ideas about outstanding people (geniuses). Three research questions were posed to 38 children aged 8–9 years: How do children imagine a genius? What gender do they identify with a genius? and What are the emotions of the genius they imagine? The research used the projection method, in which the children were asked to draw a genius and to add a description to the drawing. Qualitative analysis was conducted on the results; the codes and categories appearing in the drawings and descriptions were identified.

The research showed that children envision geniuses as both men and women (women although less frequently); in one case, it was said that a genius is everyone. Most often they were seen as scientists, but athletes, historical figures, characters from fairy tale or advertisements, or ordinary real people were described as well. The characters drawn by the children were mostly positive: attractive, elegant, and active. Only a few features testified to negative emotions accompanying the idea of a genius: being ridiculed, helpless, or disliked. The children’s conceptions of geniuses indicated that they are people (not traits) who stand out from others with their actions, appearance, and achievements and are more likely to be a man. These findings require further investigation, particularly in the context of creating labels and stereotypes about above-average people and the outstanding capabilities of women and men.

References

Bian, L., Leslie, S.-J., & Cimpian, A. (2017). Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children’s interests. Science, 355(6323), 389–391. https://doi.org/10.1126/science.aah6524

Bian, L., Leslie, S.-J., & Cimpian, A. (2018a). Evidence of bias against girls and women in contexts that emphasize intellectual ability. American Psychologist, 73(9), 1139–1153. https://doi.org/10.1037/amp0000427

Bian, L., Leslie, S.-J., Murphy, M., & Cimpian, A. (2018b). Messages about brilliance undermine women’s interest in educational and professional opportunities. Journal of Experimental Social Psychology, Vol. 76, 404–420. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2017.11.006

Braun-Gałkowska, M. (2016). Różnorodność rysunków dziecięcych [A variety of children’s drawings]. Edukacja Elementrana w Teorii i Praktyce, Vol. 11, No. 3(41), 41–65. https://doi.org/10.14632/eetp.2016.11.41.41

Cimpian, A., Mu, Y., & Erickson, L. (2012). Who is good at this game? Linking an activity to a social category undermines children’s achievement. Psychological Science, 23(5), 533–541. https://doi.org/10.1177/0956797611429803

Cin, M. (2004). An investigation of the conceptions of sea among primary school children. Educational Sciences: Theory & Practice, 4(1), 18–23.

Cvencek, D., Meltzoff, A., & Greenwald, A. (2011). Math–Gender stereotypes in elementary school children. Child Development, 82(3), 766–779. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01529.x

Dweck, C. (2021). Nowa psychologia sukcesu [The new psychology of success]. Muza.

Eynseck, H. (1995). Genius: The natural history of creativity. Cambridge University Press.

Galvez, R., Tiffenberg, V., & Altszyler, E. (2019). Half a century of stereotyping associations between gender and intellectual ability in films. Sex Roles, Vol. 81, 643–654.

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego [The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research]. Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Glinka, B., & Czakon, W. (2021). Podstawy badań jakościowych [Fundamentals of qualitative research]. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Górniewicz, J. (1989). Sztuka i wyobraźnia [Art and imagination]. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Górniewicz, J. (1991). Rozwój i kształtowanie wyobraźni dziecka. Porady dla rodziców i nauczycieli [Development and shaping of the child’s imagination: Advice for parents and teachers]. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Górniewicz, J. (1995). Szkice z teorii wyobraźni i samorealizacji [Sketches on the theory of imagination and self-realization]. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

Guzy, A. (2019). Dziecięce wyobrażenia paidii [Children’s images of Paidia]. Paidia i Literatura, No. 1, 41–53. https://doi.org/10.31261/PiL.2019.01.05

Jankowska, D. M. (2018). Eksperymentalne techniki pomiaru wyobraźni wizualnej i twórczej – potencjał aplikacyjny w badaniach pedagogicznych [Experimental techniques of measuring visual and creative imagination – application potential in pedagogical research]. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, Vol. 21, No. 2(82), 103–124.

Jankowska, D. M. (2019). Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie [Trajectories of the development of creative imagination in childhood]. Liberi Libri.

Jaxon, J., Lei, R., Shachnai, R., Chestnut, E., & Cimpian, A. (2019). The acquisition of gender stereotypes about intellectual ability: Intersections with race. Journal of Social Issues, 75(4), 1192–1215. https://doi.org/10.1111/josi.12352

Jelinek, J. A. (2020). Dziecięca astronomia. Intuicje i zarysy pojęć astronomicznych: mity, wyniki badań i wnioski pedagogiczne [Children’s astronomy – Intuitions and outlines of astronomical concepts: Myths, research results, and pedagogical conclusions]. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Jovchelovitch, S., Priego-Hernández, J., & Glăveanu, V. P. (2017). Imagination in children entering culture. In T. Zittoun & V. Glăveanu (Eds.), Handbook of imagination and culture (pp. 111–135). Oxford University Press.

Kopaliński, W. (1985). Słownik mitów i tradycji kultury [Dictionary of the myths and traditions of culture]. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Lambroso, C. (2015). Geniusz i obłąkanie [Genius and madness]. Vis-a-vis.

Latos, A. (2020). Feminatywy w stanowiskach Rady Języka Polskiego. Język a ewolucja normy społecznej [Feminine forms in two statements of positions of the Polish Language Council: Language and the evolution of the social norm]. Postscriptum Polonistyczne, 26(2), 227–242. https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.18

Limont, W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze. Eksperymentalne badania stymulowania rozwoju zdolności twórczych z wykorzystaniem aktywności plastycznej [Synectics and creative abilities: An experimental study of the stimulation of the development of creative abilities with the use of artistic expression]. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Limont, W. (1996). Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej [Analysis of selected mechanisms of creative imagination]. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować [A gifted student: How to recognize and work with one]. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Łukasiewicz-Wieleba, J. (2018). „Zdolne dziecko” – o rodzicielskim etykietowaniu dzieci [“Gifted child” – How parents label their children]. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 571(6), 35–45. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.2886

Łukaszewski, W. (2006). Wyobraźnia i działanie [Imagination and actions]. Nauka, 1, 113–120.

Maruszewski, T. (2001). Wyobraźnia [Imagination]. In T. Maruszewski (Ed.), Psychologia poznania (pp. 252–293). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nalaskowski, A. (1998). Twórczość jako uniwersalny filar witalności – próba zastosowania koncepcji Erika H. Eriksona [Creativity as a universal pillar of vitality: An attempt to apply the concept of Erik H. Erikson]. In A. Nalaskowski (Ed.), Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki (pp. 21–39). WSiP.

Nęcka, E., Orzechowski, J., & Szymura, B. (2008). Psychologia poznawcza [Cognitive Psychology]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niesporek-Szamburska, B. (2013). Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych [The stereotype of a witch and modifying it: On the example of texts for children and children’ utterances]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pędzich, A., & Łukasiewicz-Wieleba, J. (2020). Kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci przez bajki w formie filmowej i tekstowej [Forming children’s creative imagination through animated cartoons and fairy tale books]. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 2020, 45–58. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0911

Robertson, P. (2008). What is musical genius? Clinical Medicine, 8(2), 178–181.

Schubert, J. C. (2014). Students’ preconceptions of the formation and location of deserts: Results of a qualitative interview study with grade 7 students in Germany. Review of International Geographical Education Online, 4(2), 102–119.

Serbin, L., Poulin-Dubois, D., Colburne, K., Sen, M., & Eichstedt, J. (2001). Gender stereotyping in infancy: Visual preferences for and knowledge of gender-stereotyped toys in the second year. International Journal of Behavioral Development, 25(1), 7– 15. https://doi.org/10.1080/01650250042000078

Silverman, D. (2009). Prowadzenie badań jakościowych [Doing Qualitative Research]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Simonton, D. K. (2010). Geniusz. Wydawnictwo Akadamii Pedagogiki Specjalnej.

Słownik języka polskiego [Dictionary of the Polish language] (n. d.). Geniusz [Genius]. In sjp.pwn.pl. Retrieved March 14, 2022, from https://sjp.pwn.pl/szukaj/geniusz.html

Storage, D., Charlesworth, T., Banaji, M., & Cimpian, A. (2020). Adults and children implicitly associate brilliance with men more than woman. Journal of Experimental Social Psychology, Vol. 90, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.104020

Storage, D., Horne, Z., Cimpian, A., & Leslie, S.-J. (2016). The frequency of “brilliant” and “genius” in teaching evaluations predicts the representation of women and African-Americans across fields. PLoS ONE, 11(3), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150194

Szenajch, P. (2013). Wczesny regres geniuszu w mit [An early regression of genius into myth]. In A. Bielik-Robson & M. Sosnowski (Eds.), Deus otiosus. Nowoczesność w perspektywie postsekularnej (pp. 189–225). Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Sztuka, K. (2010). Wyobraźnia a rozwój duchowy [Imagination and spiritual development]. Wydawnictwo WAM.

Szuścik, U. (2018). Twórczość rysunkowa dziecka w kontekście tworzenia przez nie znaku plastycznego i odkrywania znaczenia [Children’s drawing activity viewed as the creation of an artistic sign and the discovery of significance]. Forum Pedagogiczne, Vol. 2, 33–46. https://doi.org/10.21697/fp.2018.2.03

Tokarczuk, O. (2018). Mowa noblowska [Nobel speech]. Svenska Akademien.

Trahorsch, P., & Trhlíková, D. (2021). How do elementary school pupils perceive deserts? Biologie. Chemie. Zeměpis, 30(4), 39–50. http://dx.doi.org/10.14712/25337556.2021.4.4

Tyszkowa, M. (1993). Przedmowa do wydania polskiego [Preface to the Polish edition]. In P. Wallon, A. Cambier, & D. Engelhart (Eds.), Rysunek dziecka (pp. 6–11). WSiP.

Uberman, M. (2021). Pedagogiczne kryteria poznania i oceny rysunków dziecka w perspektywie modelu obrazowania figuratywnego [Pedagogical criteria of cognition and evaluation of children’s drawings in the perspective of the model of figurative imaging]. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 40(1), 55–69. https://doi.org/10.17951/lrp.2020.40.1.55-69

Weigl, B. (1999). Stereotypy i uprzedzenia u dzieci. Geneza, diagnoza i modyfikacja [Stereotypes and prejudices among children. Genesis, diagnosis, and modification]. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Vygotsky, L. (2004). Imagination and creativity in childhood. Journal of Russian & East European Psychology, 42(1), 7–97. http://orcid.org/10.1080/10610405.2004.1105921

Published
2022-12-28
How to Cite
Łukasiewicz-Wieleba, J., & Baum, A. (2022). How Do You Picture a Genius? Children’s Images of Outstanding People. Multidisciplinary Journal of School Education, 11(2 (22), 27-48. https://doi.org/10.35765/mjse.2022.1122.02