Teachers’ Experiences in Working With Cognitively Gifted Students

Keywords: cognitively gifted student, lack of achievement syndrome, abilities, school, education, teacher

Abstract

The article presents the results of research into the knowledge and experience of Polish primary school teachers. The main aim of the research was to identify the experiences of primary school teachers in educational work with cognitively gifted students. Within this framework, the following research tasks were selected: (1) investigate teachers’ preferred ways of supporting cognitively gifted students in the learning process and (2) investigate the difficulties experienced by teachers in working with cognitively gifted students. The research sought answers to the following questions: How do teachers recognize the individual needs of cognitively gifted students? How do they monitor their development? How do they evaluate their progress? What methods and forms of working with gifted students do they prefer? What difficulties do they experience in working with cognitively gifted students and what are the sources? How do they deal with these difficulties? The relationship between selected aspects of teachers working with gifted students in grades 1–3 versus grades 4–8 and the level of education were examined. The empirical data show that in Polish schools, cognitively gifted students are neglected and do not receive adequate educational support from their teachers. The preferred forms and methods of organizing the education of cognitively gifted students are mainly characterized by a teacher-centered attitude. The respondents indicated that difficulties working with cognitively gifted students result mainly from a lack of time, the need to evaluate the student against the background of the class, a lack from support from experts and parents, and their own insufficient competency. The research is important because it shows the desirable changes to teacher education programs and the process of supporting teachers in their professional practice.

References

Aleksandrovich, M. (2013). Jabłko od jabłoni… Czyli o wsparciu i rozwoju zdolności dziecka w rodzinie [An apple from an apple tree ... Or about supporting and developing a child’s abilities in the family]. In M. Jabłonowska (Ed.), Środowisko edukacyjne uczniów zdolnych [Educational environment of gifted students] (pp. 7–16). Wydawnictwo Universitas Rediviva.

Apanowicz, J. (2000). Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarzadzania [Methodological elements of the process of scientific cognition in the theory of organization and management]. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu.

Bates, J., & Munday, S. (2005). Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane [Gifted, ambitious, and talented children]. Wydawnictwo K. E. Liber.

Boleyn-Fitzgerald, M. (2010). Obrazy naszego umysłu [Pictures of our mind]. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.

Chruszczewski, M. H. (2009). Profile uzdolnień. Intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych [Aptitude profiles: Intellectual and personality components of artistic and musical talents]. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Czaja-Chudyba, I. (2005). Odkrywanie zdolności dziecka [Discovering a child’s abilities]. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Drost-Rudnicka, M. (2015). Nauczyciel klas początkowych w pracy z uczniem zdolnym [A teacher of primary classes at work with a gifted student]. In E. Smak, A. Włoch, & M. Garbiec (Eds.), Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Diagnosis and therapy of students with special educational needs] (pp. 333–345). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Dyrda, B. (2000). Syndrom nieadekwatnych osiągnięć [Syndrome of inadequate achievement]. Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Dyrda, B. (2007). Zjawisko niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych: rozpoznawanie i przeciwdziałanie [The phenomenon of school failures of gifted students: Recognition and prevention]. Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Dyrda, B. (2012). Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno –pedagogiczne [Educational support for the development of gifted students: Social and educational study]. Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Dzierzgowska, I. (2012). Uczniowie wybitnie zdolni w szkole- radość czy kłopot? [Very gifted students at school – A joy or trouble?]. Wydawnictwo Raabe.

Fechner-Sędzicka, I. (2013). Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej. Jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej? [Model of work with gifted students in primary school: How to practically and systematically organize the education of gifted students at the primary school level?]. Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Feldhusen, J. (2005) Giftedness, talent, expertise, and creative achievement. In R. Stemberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 64–79). Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9870511610455.006

Fiedler, E. D. (1999). Gifted children: The promise of potential/the problems of potential. In V. L. Schwean & D. H. Saklofski (Eds.), Handbook of psychosocial characteristics of exceptional children (pp. 401–441). Kluwer Academic/Plenum. DOI: 10.1007/978-1-4757-5375-2_16

Gagne, F. (2004). Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. High Ability Studies, 15(2), 119–145. DOI: 10.1080/1359813042000314682

Gierczyk, M. (2016). Diagnoza i ewaluacja rozwiązań systemowych w zakresie kształcenia uczniów zdolnych na przykładzie Polski i Anglii. Studium komparatystyczne [Diagnosis and evaluation of systemic solutions in the field of educating gifted students on the example of Poland and England: A comparative study]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gondzik, E. (2001). Nauczyciel i Szkoła: Przezwyciężanie patologii w kształceniu uczniów zdolnych [Teacher and school: Overcoming pathologies in educating gifted students]. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda.

Gross, M. U. M. (2002). Social and emotional issues for exceptionally intellectually gifted students. In M. Neihart, S. Reis, N. M. Robinson, & S. Moon (Eds.), The social and emotional development of gifted children: What do we know? (pp. 19–29). Waco, TX: Prufrock Press.

Gwiazdowska-Stańczak, S., & Sękowski, A. (2018). Rodzina ucznia zdolnego [The family of a gifted student]. Wydawnictwo Engram.

Herzyk, A., & Krukow, P. (2011). Analiza neuropsychologiczna zaburzeń emocji i osobowości u pacjentów z dysfunkcjami mózgu [Neuropsychological analysis of emotional and personality disorders in patients with brain dysfunction]. In Ł. Domańska & A. R. Borkowska (Eds.), Podstawy neuropsychologii klinicznej [Fundamentals of clinical neuropsychology] (pp. 319–346). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Hłobił, A. (2010). Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego [The school’s activity in supporting the development of a gifted student]. Wydawnictwo IMPULS.

Koszyk, I. (2015). Uczeń zdolny- trudny partner nauczyciela [A gifted student – A difficult partner of the teacher]. In E. Smak, A. Włoch, & M. Garbiec (Eds.), Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Diagnosis and therapy of students with special educational needs] (pp. 283–291). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Krzystek, M. (2018). Analiza tematyczna w badaniach jakościowych [Thematic analysis in qualitative research]. Fundacja Rozwoju Badań Społecznych.

Legutko, M. (2012). Wieloetapowe zadania problemowe szansą rozwoju ucznia zdolnego na lekcji matematyki [Multistage problematic tasks as an opportunity for the development of a gifted student in a mathematics lesson]. Nauczyciele i Matematyka, 83, 14–21.

Lewowicki, T. (1980). Kształcenie uczniów zdolnych [Education of gifted students]. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować [A gifted student: How to recognize and work with them]. Wydawnictwo Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Limont, W. (2013). „Stań na ramionach gigantów”, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy [“Stand on the shoulders of giants”: A gifted pupil as an educational problem]. Psychologia Wychowawcza, 3, 130–131.

Limont, W., & Cieślikowska, J. (2005). Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. t. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju [Selected issues of educating gifted students: Vol. 1. Abilities and stimulating their development]. Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Maruszewski, T. (2002). Psychologia poznania [Psychology of cognition]. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Michalak, R. (2013). Dziecko na progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne [A child on the threshold of subject education: Theoretical and empirical study]. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Sage.

Mönks, F., & Katzko, M. (2005). Giftedness and gifted education. In R. Stemberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 187–200). Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511610455.006

Mönks, F. J. (2008). Identification and education of the gifted learner. In J. Łaszczyk & M. Jabłonowska (Eds.), Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji [A capable student as a challenge to contemporary education] (pp. 79–85). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Mróz, A. (2013). Rola wzmożonej pobudliwości emocjonalnej w przyspieszonym rozwoju osób zdolnych [The role of increased emotional excitability in the accelerated development of gifted people]. In W. Limont, J. Cieślikowska, & D. Jastrzębska (Eds.), Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych [Gifted at school, Or about the threats and development opportunities of gifted students] (pp. 19–24). Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Okołowicz, J. (2013). Talent czy dar? Kontrowersje teoretyczne i empiryczne wokół zjawiska talentu [Talent or gift? Theoretical and empirical controversies around the phenomenon of talent]. In K. J. Szmidt & M. Modrzejewska-Świgulska (Eds.), Zasoby twórcze człowieka [Creative human resources] (pp. 149–184). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Peterson, J. S. (2001). Gifted and at risk: Four longitudinal case studies. Roeper Review, 24, 31–39. DOI: 10.1080/02783190109554123

Pinter, F. (1993). Kim są wybitni? Charakterystyka, identyfikacja, kształcenie [Who are the exceptional? Characteristics, identification, education]. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Popek, S. (1988). Aktywność twórcza dzieci i młodzieży [Creative activity of children and youths]. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza [A person as a creative entity]. Wydawnictwo UMCS.

Porzucek-Miśkiewicz, M. (2017). Determinanty rozwoju uczniów zdolnych [Determinants of the development of gifted students]. In A. Kamińska & P. Oleśniewicz (Eds.), Edukacja Jutra. Wartości- Wychowanie-Kształcenie [Education of tomorrow: Values, upbringing, education] (pp. 223–231). Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

Pufal-Struzik, I. (2017). Poczucie odmienności i osamotnienia u dzieci zdolnych [The feeling of difference and loneliness in gifted children]. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 1/2018.

Renzulli, J. (2005). The tree-ring conception of giftedness: A developmental model for promoting creative productivity. In R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 246–279). Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511610455.015

Renzulli, J. S. (2016). The three-ring conception of giftedness. In S. M. Reis (Ed.), Reflections on gifted education (pp. 55–86). Waco, TX: Prufrock Press.

Rimm, S. (2000). Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole? [Why are gifted children failing at school?]. Wydawnictwo Moderski i S-ka.

Salcher, A. (2009). Utalentowany uczeń i jego wrogowie [A talented student and their enemies]. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Sternberg, R., & Grigorenko, E. (2011). The theory of successful intelligence as a basis for gifted education. Gifted Child Quarterly, 46(4), 265–277. DOI: 10.1177/001698620204600403

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Szewczuk, W. (1990). Psychologia [Psychology]. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności: podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych [Creativity training: A textbook for educators, psychologists, and group trainers]. Wydawnictwo Helion.

Tannenbaum, A. J. (1986). Giftedness: A psychosocial approach. In R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 21–52). Cambridge University Press.

Wojnarowska, M. (2014). Działania szkoły w pracy z uczniem zdolnym [School activities in working with gifted students]. Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Worobiej, E. (2011). Poczucie samotności dzieci i młodzieży w szkole jako czynnik ryzyka: istota, uwarunkowania, konsekwencje, zapobieganie [The feeling of loneliness of children and youths at school as a risk factor: Essence, conditions, consequences, prevention]. In Z. Gaś (Ed.), Profesjonalna profilaktyka w szkole. Nowe wyzwania [Professional prophylaxis at school: New challenges]. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Published
2022-12-28
How to Cite
Michalak, R. (2022). Teachers’ Experiences in Working With Cognitively Gifted Students . Multidisciplinary Journal of School Education, 11(2 (22), 163-187. https://doi.org/10.35765/mjse.2022.1122.08