Types of Relationships Between the Family of a Gifted Child and the School and Other Environments That Support the Child’s Development

Keywords: relationships of family with school and social environments, gifted child’s family, development of abilities

Abstract

The purpose of this article is to describe and clarify the relationships that are found between families of talented children and schools, institutions, and other organizations engaged in the development of children’s potential. The developmental concepts of talents prevalent in the current discourse emphasize their dynamic and interactive nature, meaning that the development of children’s abilities is processual and proceeds in the course of intricate, time-dependent interactions between internal and external factors. A significant role is played by the influence from close social circles. From this viewpoint, positive relationships between the family and school or other social environments may help children’s capabilities to flourish.

The article draws on data originating from individual, in-depth interviews conducted with 18 families raising children with special academic, artistic, or athletic talents. The analysis identified three types of relationships between families and schools, institutions, and other organizations supporting the development of gifted children: cooperation, conflict, and natural development of a child’s talent. However, there were evident differences depending on the type of talent shown by the child, the stage in the education system they were in, and the specific profile of the school, educational institution, or organization conducting a given type of education.

Armed with knowledge on the relationships between family and school and other social environments, it is possible to both understand and mold them in accordance with the expectations of all parties and the needs of the gifted child.

References

Anderson, K. J., & Minke, K. M. (2007). Parent involvement in education: Toward an understanding of parents’ decision making. Journal of Educational Research, 100(5), 311–323. DOI: 10.3200/JOER.100.5.311-323

Bloom, B. S. (Ed.). (1985). Developing talent in young people. Ballantine Books.

Cierpka, A. (2013). Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych [Identity and narratives in family relationships]. Wydawnictwo Eneteia.

Colangelo, N. (2002). Counseling gifted and talented students. The National Research Center on the Gifted and Talented. https://eric.ed.gov/?id=ED469549

Dyrda, B. (2012). Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne [Educational support for the development of gifted students: A social and pedagogical study]. Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Epstein, J. L., Sanders, M. G., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., & Van Voorhis, F. L. (2002). School, family, and community partnerships: Your handbook for action. Corwin Press.

Feldman, D. H. (1986). Nature’s gambit: Child prodigies and the development of human potential. Basic Books.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego [Designing qualitative research]. PWN.

Gagné, F. (2005). From gifts to talents: The DMGT as a developmental model. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 98–119). Cambridge University Press.

Gagné, F. (2016). Od genów do talentu: z perspektywy modeli DMGT/CMTD [From genes to talent: The DMGT/CMTD perspective]. Psychologia Wychowawcza, 51(9), 121–140. DOI: 10.5604/00332860.1211501

Gibbs, G. (2010). Analizowanie danych jakościowych [Analyzing qualitative data]. PWN.

Giza, T. (2006). Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności w szkole [Socio-pedagogical determinants of the processes of identifying and developing giftedness in school]. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Glinka, B., & Czakon, W. (2021). Podstawy badań jakościowych [The basics of qualitative research]. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Goodall, J., & Montgomery, C. (2014). Parental involvement to parental engagement: A continuum. Educational Review, 66(4), 399–410. DOI: 10.1080/00131911.2013.781576

Hałas, E. (2012). Interakcjonizm symboliczny [Symbolic interactionism]. PWN.

Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M. T., Sandler, H. M., Whetsel, D., Green, C. L., Wilkins, A. S., & Closson, K. (2005). Why do parents become involved? Research findings and implications. The Elementary School Journal, 106(2), 105–130. DOI: 10.1086/499194

Hornby, G. (2011). Parental involvement in childhood education. Springer.

Janke A. W. (2002). Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przeł³omie XX i XXI wieku [Transformation in family and school relations at the end of the 20th century: The prospect of social change in education]. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Limont, W. (2013). „Stań na ramionach gigantów”, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy [“Stand on the shoulders of giants,” or a gifted student as an educational problem]. Psychologia Wychowawcza, 45(3), 125–138.

Lulek, B. (2008). Współpraca szkoły, rodziny i środowiska [Cooperation of school, family, and the environment]. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Lulek, B., & Reczek-Zymróz, Ł. (2014). Rodzina i szkoła w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej. Dylematy czasu przemian [Family and school in changing educational area: Dilemmas in times of transformation]. Wydawnictwo Bonus Liber.

Łobocki, M. (2007). W trosce o wychowanie w szkole [Caring about upbringing at school]. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Łukasiewicz-Wieleba, J. (2018). Rozpoznawanie potencjału oraz wzmocnienia i ograniczenia rozwoju zdolności dzieci w narracjach rodziców [Identification of potential as well as support and limitations of the development of children’s abilities in parents’ narratives]. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Maison, D. (2022). Jakościowe metody badań społecznych [Qualitative methods of social research]. PWN.

Mendel, M. (2000). Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy [Family, school, and community partnership]. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Mendel, M. (2007). Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy [Parents and teachers as partners]. Wydawnictwo Harmonia.

Mikler-Chwastek, A. (2020). Trudności w organizacji współpracy między nauczycielami a rodzicami uczniów – sprawozdanie z badań [Participation and cooperation of teachers with pupils’ parents]. Kultura i Wychowanie, 17(1), 117–125. DOI: 10.25312/2083-2923.17/2020_08amc

Miński, R. (2017). Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych [In-depth interview as a research technique: Possibilities of using IDI in evaluation studies]. Przegląd Socjologii Jakościowej, 3(13), 30–51.

Mönks, F. J., & Katzko, M. W. (2005). Giftedness and gifted education. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 187–200). Cambridge University Press.

Penney, S., & Wilgosh, L. (2000). Fostering parent–teacher relationships when children are gifted. Gifted Education International, 14(3), 217–229. DOI: 10.1177/026142940001400303

Piirto, J. (1999). Talented children and adults: Their development and education. Prufrock Press Inc.

Porter, L. (2008). Teacher–Parent collaboration: Early childhood to adolescence. Camberwell Victoria: Acer Press.

Radaszewski-Byrne, M. (2001). Parents as instructional partners in the education of gifted children: A parent’s perspective. Gifted Child Today, 24(2), 32–42. DOI: 10.4219/gct-2001-534

Renzulli, J. S. (2005). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for promoting creative productivity. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 246–279). Cambridge University Press.

Rotigel, J. V. (2003). Understanding the young gifted child: Guidelines for parents, families, and educators. Early Childhood Education Journal, 30(4), 209–214. DOI: 10.1023/A:1023331422963

Salyers, M. (2014). Parent–Teacher shared commitment as a predictor for teachers’ attitudes toward gifted students and gifted education. Journal of Studies in Education, 4(1), 190–205. DOI: 10.5296/jse.v4i1.4819

Silverman, L. K. (2013). Giftedness 101. Springer Publishing Company.

Stańczak, M. (2019). Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci. Perspektywa pedagogiczna [The experiences of families in discovering and developing children’s abilities: A pedagogic perspective]. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Stephens, K. R. (1999). Parents of the gifted and Talented: The forgotten partner. Gifted Child Today, 22(5), 38–43. DOI: 10.1177/107621759902200511

Strip, C., & Hirsch, G. (2001). The parent–teacher partnership for helping the gifted child. Gifted Child Today, 24(2), 26–30. DOI: 10.4219/gct-2001-527

Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological Science in the Public Interest, 12(1), 3–54. DOI: 10.1177/1529100611418056

Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2015). Od tradycyjnych perspektyw na temat zdolności do psychologii rozwoju talentu: zmiana oparta na wiedzy psychologicznej [From traditional perspectives on giftedness to embracing talent development: A transition based on scholarship in psychological science]. Psychologia Wychowawcza, 50(8), 9–19. DOI: 10.5604/00332860.1178604

Subotnik R. F., Olszewski-Kubilius P., & Worrell F. C. (2019). Environmental factors and personal characteristics interact to yield high performance in domains. Frontiers in Psychology, 10:2804. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.02804

Tannenbaum, A. J. (1983). Gifted children: Psychological and educational perspec¬tives. Macmillan.

Urbaniak-Zając, D. (2009). O problemach towarzyszących badaniom jakościowym [Problems accompanying qualitative research]. Problemy Wczesnej Edukacji, 10(2), 20–35.

Uszyńska-Jarmoc, J., & Kunat, B. (2018). Debiutant czy ekspert? Identyfikacja i samoocena uzdolnień uczniów [A debutant or an expert? Identification and self-assessment of students’ talents]. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ziegler, A. (2005). The Actiotope Model of Giftedness. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 411–436). Cambridge University Press.

Published
2022-12-28
How to Cite
Stańczak, M. (2022). Types of Relationships Between the Family of a Gifted Child and the School and Other Environments That Support the Child’s Development. Multidisciplinary Journal of School Education, 11(2 (22), 189-210. https://doi.org/10.35765/mjse.2022.1122.09