Contemporary Educational Space for University Students and Young People with Intellectual Disabilities: Integration Through Social Interaction

Keywords: independent living, intellectual disability, quality of life, support, special education teachers

Abstract

Objectives of the research: The goal of the research was to identify the type and extent of activities that special education facilities engage in to teach and promote independence in people with profound disorders of intellectual development.

Research methods: Empirical material was collected using the author’s original online questionnaire, which consisted of 30 questions measuring the extent to which students’ needs for developing independent living skills are met. The survey was conducted among special education teachers (N=642) from seven European countries (Portugal, Spain, Belgium, Poland, Bulgaria, Romania, and Turkey).

A short description of the context of the issue: Independent living is widely seen as an immanent attribute of adulthood. Children and adolescents are prepared for independent living through the process of upbringing and socialization; people with disabilities are additionally prepared through rehabilitation. For people with a profound disorder of intellectual development, independent living is challenging but possible with the right support.

Research findings: The results indicate that in the course of developing independent living skills in people with profound disorders of intellectual development, efforts are mainly made to improve their self-management skills and democratic management methods in both team work and individual work.

Conclusions and recommendations: In the surveyed countries, there is a tendency to limit work for developing independent living skills to a single type of intervention. Rarely are two or three methods – not to mention four – simultaneously used to stimulate the development of independent living skills. It is therefore necessary to call for increased efforts to promote independent living among people with profound disorders of intellectual development and to focus this support on autonomy, self-determination, achieving quality of life goals, and, above all, the ability to make decisions – since this is what determines true independence in life.

References

Białek, A. (2013). Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” [The use of ICT in the teaching and learning of students with SEN on the example of the “Digital School” government program for developing students’ and teachers’ competences in information and communication technologies]. Instytut Badań Edukacyjnych. Warsaw. http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-TIK-w-edukacji-wlaczajacej.pdf

Brzezińska, A. I., Kaczan, R., & Smoczyńska, K. (2010). Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności [Diagnosis of needs and models of assistance for people with disabilities]. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Chodkowska, M. (2009). Razem damy sobie radę. W drodze do zintegrowanego spo-łeczeństwa [We’ll get through this together: On the way to an integrated society]. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Chrzanowska, I. (2014). Nauczanie inkluzyjne w doświadczeniach polskich – podstawy prawne i społeczne uwarunkowania [Inclusive teaching in the Polish experience: Legal basis and social conditions]. Poznań: Studia Edukacyjne, 30, 109–118.

Gabel, S., Cohen, C., Kotel, K., & Pearson, H. (2013). Intellectual disability and space: Critical narratives of exclusion. Intellectual and developmental disabilities, 51(1), 74–80. https://www.researchgate.net/publication/235381801_Intellectual_Disability_and_Space_Critical_Narratives_of_Exclusion

Gajdzica, Z. (2016). Pogranicza, peryferia i centra włączania ucznia z niepełnosprawnością w klasie ogólnodostępnej [Borderlands, peripheries, and centers of inclusion of students with disabilities in the mainstream classroom]. In Z. Gajdzica & M. Bełza (Eds.), Inkluzja edukacyjna : idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej [Educational inclusion: Ideas, theories, concepts, models of inclusive education, and selected aspects of educational practice] (pp. 89–98). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/6060/1/Gajdzica_Pogranicza_peryferia_i_centra_wlaczania_ucznia.pdf

Hall, E. (2010). Spaces of social inclusion and belonging for people with intellectual disability. Journal of intellectual disability research, 54, Suppl. 1, 48–57. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2009.01237.x

Heras, I., Amor, A. M., Verdugo, M. A., & Calvo, M. I. (2021). Operationalisation of quality of life for students with intellectual and developmental disabilities to improve their inclusion. Research in Developmental Disabilities, Vol. 119. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422221002420

Inclusion Europe. (2011). Why we care about education. https://www.inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2021/10/Education_PositionPaper2021_EN.pdf

Juszczyk, S. (2004). Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej jako element przestrzeni edukacyjnej [Didactics of computer science and information technology as an element of the educational space]. Dydaktyka Informatyki, Vol. 1, 85–103.

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Dydaktyka_Informatyki/Dydaktyka_Informatyki-r2004-t1/Dydaktyka_Informatyki-r2004-t1-s85-103/Dydaktyka_Informatyki-r2004-t1-s85-103.pdf

Kuuskorpi, M., & González, N. C. (2011). The future of the physical learning environment: School facilities that support the user. OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5kg0lkz2d9f2-en.pdf?expires=1650366345&id=id&accname=guest&checksum=BE50BC9F8B76FD2074044016C9DDA9D8

Langstraat, F., & Melik, R. (2013). Challenging the “end of public space”: A comparative analysis of publicness in British and Dutch urban spaces. Journal of Urban Design. https://www.researchgate.net/publication/263555286_Challenging_the_'End_of_Public_Space'_A_Comparative_Analysis_of_Publicness_in_British_and_Dutch_Urban_Spaces

Mantey, D. (2019). Wzorzec miejskiej przestrzeni publicznej w konfrontacji z podmiejską rzeczywistością [A model of urban public space in confrontation with suburban reality]. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Marmola, M. (2016). Relacje dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami w klasach integracyjnych [Relationships of disabled children with peers in integrated classes]. Kultura – Przemiany – Edukacja, Vol. IV, 229–240. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f7030d0b-c262-4ec7-9383-9bddac87cf62

Morbitzer, J. (2010). Współczesna przestrzeń edukacyjna [Modern educational space]. In J. Grzesiak (Ed.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela [Evaluation and innovation in education: The teacher’s competences and responsibility] (pp. 113–124). Wyd. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Morbitzer, J. (2015). O nowej przestrzeni edukacyjnej w hybrydowym świecie [On a new educational space in a hybrid world]. Labor et Educatio, No. 3, 411–430. https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1465/Labor_et_Educatio_nr3-2015_morbitzer.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mudło-Głagolska, K., & Lewandowska, M. (2018). Edukacja inkluzyjna w Polsce [Inclusive education in Poland]. Przegląd Pedagogiczny, No. 2, 202–214. https://przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/archive/article/94/1/article.pdf

Olechowska, A. (2020). Specjalne potrzeby edukacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Pietrzak, M. & Sobocha, E. (2017). The use of media for educating the intellectually disabled: For and against. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia, 7, 26–40. http://bioannales.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/04/Folia-240-ostateczna.pdf

Pietrzak, M., & Sobocha, E. (2019). Kompetencje społeczne a możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy [Social competences and opportunities for professional activation of people with intellectual disabilities on the open labor market]. Przedsiębiorczość–Edukacja, 15(2), 95–105.

Pietrzak, M., & Sobocha, E. (2022). Inkluzja symetryczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz młodzieży studiującej. Rozwiązania praktyczne [Symmetrical inclusion of young people with intellectual disabilities and students: Practical solutions]. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Project for Public Spaces. (2005). https://www.pps.org/

Public Space Charter. (2009). Karta Przestrzeni Publicznej przyjętej przez III Kongres Urbanistyki Polskiej w 2009 r. [Public Space Charter adopted by the 3rd Polish Urban Planning Congress in 2009]. http://www.tup.org.pl/download/KartaPrzestrzeniPublicznej.pdf

Rahmawati, D., & Kusuma, N. R. (2020). Disability in child-friendly integrated public space (RPTRA) [AIP Conference Proceedings Vol. 2230, 040029]. https://doi.org/10.1063/5.0007458

Sęk, H. (1998). Społeczna psychologia kliniczna [Social clinical psychology]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sennet, R. (2009). Upadek człowieka publicznego [The fall of public man]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Skałbania, B., & Babiarz, M. Z. (2018). Edukacja włączająca jako przestrzeń dla rozwoju czy ryzyko wykluczenia i marginalizacji ucznia? [Inclusive education as a space for development or the risk of student exclusion and marginalization?]. Student niepełnosprawny: Szkice i Rozprawy, 18(11), 17–27. https://core.ac.uk/download/pdf/160238428.pdf

Sobocha, E., & Pietrzak, M. (2017). Praktyczne zastosowanie kompetencji cyfrowych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną [Practical use of digital competences by people with intellectual disabilities]. In A. B. Kwiatkowska & M. M. Sysło (Eds.), Informatyka w edukacji : wokół nowej podstawy informatyki [Computer science in education: On the new foundation of computer science] (pp. 298–308). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. http://iwe.mat.umk.pl/iwe2017/materials/art2017/37.pdf

Speck, O. (2015). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych [People with intellectual disabilities: A manual for educational and educational purposes]. Wydawnictwo Harmonia.

Surina, I. (2010). Rozważania o przestrzeni edukacyjnej – od teorii do praktyki edukacyjnej [Considerations about educational space – from theory to educational practice]. In I. Surina (Ed.), Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych (pp. 13–25). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Tuan, Y.-F. (1987). Przestrzeń i miejsce [Space and place]. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wlazło, M. (2019). Integracja jako cel inkluzji . Pedagogiczne korzenie i aspekty spójności społecznej [Integration as the goal of inclusion: Pedagogical roots and aspects of social cohesion]. Kultura i Edukacja, 1(123), 45–57. https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/kie/123/kie12303.pdf

World Report on Disability 2011. (2011). Geneva: WHO. https://www.who.int/disabili-ties/world_report/2011/report.pdf?ua=1

Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, Procesy poznawcze [The person with intellectual disability: Cognitive processes]. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Published
2023-12-30
How to Cite
Sobocha, E., & Pietrzak, M. (2023). Contemporary Educational Space for University Students and Young People with Intellectual Disabilities: Integration Through Social Interaction. Multidisciplinary Journal of School Education, 12(2 (24), 377-394. https://doi.org/10.35765/mjse.2023.1224.18