A Pre-school Child of Initiative

  • Ewa Jagiełło Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Humanities, Institute of Education Study
  • Anna Klim-Klimaszewska Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Humanities, Institute of Education Study

Abstract

In the 21st century such words as saving money, financing and electronic money are very popular. It is difficult to discuss about functioning in the society without the ability to efficient movement in the field of finances. The need to propagate financial education since the early age is gaining popularity. This is strictly connected with the development of a wise consumer’s attitude and the ability to manage in various financial situations, as well as passing respect towards money among small children. Both parents and teachers are responsible for promotion of economic ideas. Knowledge gained by children within every day’s life is the source of information for forming financial programs. Children accompany their parents during visits at a bank, shop, post office and other institutions offering financial services. A pre- school child should not only know where such places are and how they look like, but also their duties and the basic rules of functioning. The following article has been devoted to such subject matter. It presents the list of words which are commonly used by children at the age of four or five. To collect the base of the words the method of brainstorm was used and the map of thoughts was created. Finally, the list of the subject matters within financial education for children of the pre-school age has been elaborated.

Keywords: children, economic education, financial program, financial education, financial traps, financial language

Author Biographies

Ewa Jagiełło, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Humanities, Institute of Education Study
A pedagogue, specialization in preschool and elementary school education in mathematics, the author of more than 85 publications published in Poland and abroad (Spain, France, Switzerland, Cyprus, the Slovak Republic, Bulgaria, Russia, Ukraine, Belarus, Finland, Canada), including 10 books – edited. A member of the following scientific organizations: Society for Developing Educational Initiatives TRIO (Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw Oświatowych TRIO), Unit for the Theory of Education at the Committee on Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences (Zespół Teorii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk), Polish Committee of the World Organization for Early Childhood Education OMEP (Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP), Baltic & Black Sea Circle Consortium (BBCC) in Latvia. An organizer and co-organizer of 5 national and 10 international conferences.
Anna Klim-Klimaszewska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Humanities, Institute of Education Study
A head of the Department of Didactics. A pedagogue, specialization in preschool and elementary school education. The author of more than 200 publications published in Poland and abroad (Spain, France, Switzerland, Cyprus, the Slovak Republic, the Czech Republic, Bulgaria, Russia, Ukraine, Belarus, Finland, Canada), including 30 books – monographs and edited. A member of the following scientific organizations: Siedlce Learned Society (Siedleckie Towarzystwo Naukowe), Polish Pedagogical Society (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne), Academic Andragogical Society (Akademickie Towarzystwo Andragogiczne), The John Amos Comenius International Slavic Academy of Education in Moldova (Międzynarodowa Słowiańska Akademia Kształcenia im. Jana Amosa Komeńskiego w Mołdawii), The Drohiczyn Learned Society (Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe), European Association of Security, Association of the Professors of Slavic Countries in Bulgaria (Asocjacja Profesorów Słowiańskich Państw w Bułgarii), Society for Developing Educational Initiatives TRIO (Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw Oświatowych TRIO), Unit for the Theory of Education at the Committee on Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences (Zespół Teorii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk), Polish Committee of the World Organization for Early Childhood Education OMEP (Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP), Baltic & Black Sea Circle Consortium (BBCC) in Latvia. An organizer and co-organizer of 20 national and international conferences.

References

Albou, P. (1983). Psychologia ekonomiczna [Economic Psychology]. In: M. Reuchlin (red.), Psychologia życia codziennego [Applied Psychology Treaty vol.10: Everyday Life]. Warszawa: PWN.

Arndt, K. (2001). Pieniądze nie spadają z nieba. Jak uczyć dziecko obchodzenia się z pieniędzmi [Money do not Fall from the Sky. How to Teach a Child to Manage Money]. Warszawa: Wyd. Bauer-Wetbild.

Berti, A.E., Bombi, A.S. (1988). The child’s Construction of Economics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Bloom, W. (1995). Pieniądze, serce i umysł [Money, Heart and Mind]. Warszawa: Wyd. Jacek Santorski & CO.

Boguni-Borowska, M. (red.). (2006). Dziecko w świecie mediów i konsumpcji [A child in the World of Media and Consumption]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bucklles S.G., Miller S.L., Morton J.S., Nelsen D.M., Prehn E.C. (1993). Jak uczyć ekonomii w szkole [Teaching Strategies: High School Economics]. Warszawa: CODN.

Crib, J. (1992). Pieniądze [Money]. Warszawa: Wyd. Arkady.

Cywiński, H. (1961). Życie pieniądza [Life of the Money]. Toruń: Wyd. Książka i Wiedza.

Cywiński, H. (1986). Z dziejów pieniądza na świecie [The World History of Money]. Warszawa: Wyd. KAG.

Cywiński, H. (1962). Pieniądz. Przegląd encyklopedyczny [Money. Encyclopedial Review]. Warszawa: Wyd. Key Tex.

Duwendag, D., Hetterrer, K., Kösters, W., Pohl, R., Dimmert, D.B. (1995). Teoria pieniądza i polityka pieniężna [Theory of Money and Monetary Policy]. Warszawa: Wyd. POLTEXT.

Fedorowicz-Dawydow, H. (1996). Monety opowiadają o historii [Coins Tell about History] Warszawa: PWN.

Frątczak-Rudnicka, B. (2004). Dzieci w roli konsumentów – przyspieszona socjalizacja konsumencka [Children as Consumers – Accelerated Socialization]. In: M. Marody (red.), Zmiana czy stagnacja [Change or Stagnation]. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Gasparski, P. (1992). Motywacja dzieci do uczestnictwa w bankowych formach oszczędzania [Children Motivation to Participate in Banking Savings Systems]. Bank i Kredyt, 3, 11–16.

Gasparski, P. (1992). Dziecięce finanse i kieszonkowe, prezenty, zarobki [Children Finances – Pocket Money, Gifts, Earnings]. Bank i Kredyt, 2, 20–23.

Ipsos Polska (2005). Kieszonkowe naszych dzieci [Pocket Money of our Children]. Retrieved from: <http://www.ipsos.pl/kieszonkowe-dzieci–2005>

Gorazińska, E., Woynarowska, T. (red.). (2011). Moje dochody, wydatki, oszczędności. Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji [My Income, Expenses, Savings – Economic Education in Classroom Scenarios]. Warszawa: ORE.

Lindstrom, M. (2005). Dziecko reklamy [Brand Child]. Warszawa: Świat Książki.

Kiyosaki, R., Lechter, S.L. (2006). Młody bogaty rentier [Retire Young Retire Rich]. Warszawa: IPE

Kiyosaki, R., Lechter, S.L. (2006), Mądre bogate dziecko [Rich Kid,Smart Kid]. Warszawa: IPE.

Kossowski, P. (1999). Dziecko i reklama telewizyjna [Child and TV Advertisement], Warszawa: Wyd. Żak.

Kourilsky, M. (1993). Jak uczyć ekonomii w szkole podstawowej? [Mini-Society: Experiencing Real-World Economics in the Elementary School Classroom]. Warszawa: CODN.

Kupisiewicz, M. (2004). Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi [Economic Education. Research on Understanding the Value of Money and Monetary Calculations]. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Kupisiewicz, M. (2004). Jak kształtować u dzieci wartość pieniądza: metody diagnostyczne, ich cechy psychometryczne oraz wskazówki do interpretacji wyników badań [How to Foster a Child’s Understanding of the Value of Money: Diagnostic Methods, their Psychometric Quality, and Indications for Research Outcomes Interpretations]. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Litwińska, K. (2008). Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym [TV Commercials and Their Influence on Preschoolers’ Emotions]. Lublin : Wydawnictwo KUL.

Lizak, J. (2006). Język reklam dla dzieci [The Language of Child-targeted Television Commercials]. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Mishkin, F.S. (2002). Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych [Economics of Money, Banking and Finacial Markets]. Warszawa: PWN.

Morawski, W. (2002). Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości [Outline of the World History of Money and Banking]. Warszawa: Wyd. TRIO.

Piaget, J. (1966). Narodziny inteligencji dziecka [Birth of the Child’s Intelligence]. Warszawa: PWN, Warszawa 1966

Pietras, M. (red.). (1994). Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej [Introduction to Economic Psychology]. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Roland-Levy, Ch. (2004). W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne [How do We Develop Economic Concepts and Values]. In: T. Tyszka (Ed.), Psychologia ekonomiczna [Economic Psychology].Gdańska: GWP.

Ziemkowska, T. (2008). Dziecko i finanse, czyli co przedszkolak powinien wiedzieć o pieniądzach [Child and Finances: What a Preschooler Should Know about Money]. Uśmiech rodziców, 33.

Citi Handlowy (2008). Polka a finanse [Polish Woman and Finances]. Retrieved from:

Published
2017-02-21
How to Cite
Jagiełło, E., & Klim-Klimaszewska, A. (2017). A Pre-school Child of Initiative. Multidisciplinary Journal of School Education, 9(1). Retrieved from https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/jpe/article/view/726