The Dedelopment of Wisdom in the Context of the Polish Core Curriculum of Pre-school Education

  • Elżbieta Płóciennik University of Lodz, Faculty of Educational Studies, Department of Preschool and Early Learning Pedagogy

Abstract

The goals of the teacher’s work with students are described in the
educational documents and priorities specified by the relevant authorities.
These guidelines present the current understanding of social development,
as well as the government’s education policy. Thus, they should also constitute the basis for teachers’ actions. Therefore, it is necessary to interpret the current core curriculum of general education in the context of the principles of support for the development of Polish students’ wisdom. A proposal for one such interpretation of the current core curriculum used in pre-school education is presented in this article.

Keywords: teaching for wisdom, core curriculum for pre-school education

References

Banach, C. (2005). Szkoła naszych oczekiwań i marzeń, potrzeb, projekcji i działań. Od A do Ż. [The School in our Expectations, Dreams, Needs, and Activities. From A to Z; translation: E.P.] Poznań: ‘eMPi2’;

Bonar, J. (2008). Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego [Developing Creativity of Primary Class Students by Didactic Tasks in the Process of Integrated Education; translation: E.P.]. Łódź: Łódź University Press.

Dudzikowa, D. (2001). Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje pedagogiczne [The Myth of the School as a Place of the Student’s Comprehensive Development. Pedagogical Essays; translation: E.P.]. Cracow: Oficyna Wydawnicza Impuls;

Falkiewicz-Szult, M. (2007). Przemoc symboliczna w przedszkolu [Symbolic Violence in Kindergarten; translation: E.P.]. Cracow: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Juros, S. (2010). Nauka mądrości – odpowiedź na współczesne zapotrzebowania edukacyjne? [Teaching for Wisdom – the Answer to Contemporary Educational Needs; translation: E.P.]. Retrieved from: 31–33.

Kałużna-Wielorób, A. (2014). Psychologiczne koncepcje mądrości [Psychological Concepts of Wisdom; translation: E.P. ]. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 68(4), 63–79.

Klus-Stańska, D., Nowicka, M. (2013). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej [Sense and Senselessness of Early Childhood Education; translation: E.P.]. Warsaw: WSiP;

Kujawiński, J. (2010). Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja [The Evolution of the School and Its Contemporary Vision; translation: E.P.]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Niemierko, B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki [Education in School. Handbook of Effective Teaching; translation: E.P.]. Warsaw: WAP;

Pietrasiński, Z. (2001). Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu [Wisdom – the Perfect Accessory of the Mind; translation: E.P.]. Warsaw: ‘Scholar’.

Regulation of the Minister of National Education of 30 May 2014 on the core curriculum for pre-school and general education in individual types of schools. Journal of Laws of 18 June 2014, item 803.

Reznitska, A. & Sternberg, R.J. (2007). Jak nauczyć podopiecznych mądrego myślenia: program ‘Edukacja dla mądrości’ [Teaching Students to Make Wise Judgements: The ‘Teaching for Wisdom’ Program]. In: S.S. Joseph, P.A. Linley (Eds.). (2007). Psychologia pozytywna w praktyce [Positive Psychology in Practice]. Warsaw: PWN.

Sternberg, R. J. (2003). Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized. Cambridge: Cambridge University Press.

Sternberg, R.J., Spear-Swering, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia [Teaching for Thinking (Psychology in the Classroom)]. Sopot: GWP.

Sternberg, R., Davidson, J. E. (2005). Conceptions of Giftedness. New York: Cambridge University Press.

Sternberg, R. J., Jarvin, L., Grigorienko, E. L. (2009). Teaching for Wisdom, Intelligence, Creativity, and Success. Thousand Oaks: Corwin A SAGE Company.

Śliwerski, B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP [The Problems of Modern Education. Deconstruction of Educational Policy in III RP; translation: E.P.]. Warsaw: WAP.

Waloszek, D. (2014). Między przedszkolem i szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole [Between Kindergarten and School. Meditations on the Children Readiness for Learning in School; translation: E.P.]. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie ‘Żak’.

Wiśniewska-Kin, M. (2013). Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy [Domination and Liberation. Earlyschool Textbooks’ and Children’s Discourse; translation: E.P.]. Łódź: Łódź University Press.

Published
2017-02-21
How to Cite
Płóciennik, E. (2017). The Dedelopment of Wisdom in the Context of the Polish Core Curriculum of Pre-school Education. Multidisciplinary Journal of School Education, 9(1). Retrieved from https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/jpe/article/view/728