Preparedness of Czech Primary School Teachers for Inclusive Primary Education

  • Martin Kaleja University of Ostrava, Faculty of Education, Department of Special Education
  • Eva Zezulková University of Ostrava, Faculty of Education, Department of Special Education

Abstract

Preparedness of teachers to work with pupils with a need of supportive measures and especially with pupils who live and grow up in socially excluded localities, is very low. Quantitatively oriented research investigation8, carried out in 13 regions of the Czech Republic with the sample size of 2005 respondents, offers results that raise doubts towards the inclusively oriented primary education. The teachers are not ready for the phenomenon. This paper focuses on attitudinal constructs of the teachers which can be understood as evaluative relationship towards the observed phenomenon, whose form reflects the subjectively perceived preparedness. It concerned the orientation in the context of questions of social exclusion and school education, actual form of school environment and, ultimately, their own perception of school inclusion.

Keywords: preparedness, teacher, primary school, child and pupil with special educational needs, inclusive education, research, social exclusion.

Author Biographies

Martin Kaleja, University of Ostrava, Faculty of Education, Department of Special Education
He works as an Assoc. Professor both at Silesian University in Opava, Faculty of Public Policy, Centre of Empirical Research, and at University of Ostrava, Faculty of Education, Department of Special Education. He obtained his qualification in Special Education (habilitation, doctoral degree, master degree) and Social Pedagogy (master degree). His research interest: people with psycho-social disorders in educational process, social justice, special educational needs, inclusive approach and education, multicultural education.
Eva Zezulková, University of Ostrava, Faculty of Education, Department of Special Education
She works as an Assoc. Professor at University of Ostrava, Faculty of Education, Department of Special Education. She obtained her qualification in Special Education (habilitation, doctoral degree, master degree). Her research interest: people with communication disorders, inclusive approach and education, special educational needs and social care for people with handicap/disability/disadvantaged.

References

Adamus, P. (2015). Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy [Methodology of Quality Evaluation of Inclusive Schools]. Opava: Slezská Univerzita.

Adamus, P. (2014). Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením. In Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice [Vocational Training and Opportunities for Employment of People with Moderate Mental Disabilities. Inclusive Dimension of Primary and Secondary Education in Special Education]. Ostrava: Ostravska Univerzita.

Algozzine, B.,Yseldyke, J. E. (2006). Teaching Students with Medical, Physical, and Multiple Disabilities. California.

Algozzine, B.,Yseldyke, J. E. (2006). Teaching Students with Sensory Disabilities. California.

Balvín, J., Tancoń, J. (2001). Romové a sociální pedagogika [Roma People and Social Education]. 18. setkání Hnutí R v Přerově a v Levoči [18th meeting of organisation Hnuti R in Prerov and in Levoca]. Ústí nad Labem.

Bartoňová, M. (2009). Strategie ve vzdělávání se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání [Strategies in the Education of Socially Disadvantaged Pupils with Regard to the Roma Ethnic Groups in Their Initial Schooling]. Brno.

Bartoňová, M., Vítková, M. (2013). Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání – parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice [Comparison of Approaches to Inclusive Education of Selected European Countries – the Partial Results of the Research Project for an Inclusive Didactics]. In: Osoby so zdravotným znevýhodněním v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied. Sborník z mezinárodnej vedeckej konferenci [Disabled Persons as Disadvantaged Persons in the Current Context of Special Education and Other Sciences. Proceedings of the International Scientific Conference]. Bratislava.

Bartoňová, M., Vítková, M., Vrubel, M. (2014). Iclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research, Brno.

Beirne-Smith, M., Patton, J. R., Kim, M., Shannon, H. (2005). Mental Retardation: An Introduction to Intellectual Disability. (7th Edition) Person Prentice Hall.

Červenka, J., Kubaník, P., Sadlková, H. (2009). Sociolingvistický výzkum situace romštiny na území ČR [Sociolinguistic Research into the Situation of Romani in the Czech Republic]. Praha.

Doporučení evropského parlamentu a Rady EU ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES). 11 s. European Commission: Second Report on the Activities of the Working Group on Basic Skills, Foreign Language Teaching and Entrepreneurship 2003.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2014). Five Key Messages For Inclusive Education. Odense, Denmark.

Fontana, D. (1997). Psychologie ve školní praxi [Psychology for School Practice]. Praha 1997.

Frejenčík, J. (1995). Vplyv špecifickej organizácie zaškoĺovania na výkony romských žiakov [Influence of the Specific Organization of Training on Performance of Roma Pupils]. Pedagogická revue, roč. 47, č. 3–4.

Gabal Analysis & Consulting (2015). Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR [Analysis of Socially Excluded Localities in the Czech Republic]. Praha.

Hájková, V., Strnadlová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání [Inclusive Education]. Praha.

Horňák, L. (2005). Rómsky žiak v škole [Roma Pupil in a School]. Prešov.

Kaleja, M. (2015). (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze [(Un)prepared Pedagogue and a Pupil from Social Exclusion Environment]. Opava.

Kaleja, M. (2014). Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků základních škol z pohledu speciální pedagogiky [Determinants of Education of Socially Excluded Pupils in Primary School from the Perspective of Special Education]. Ostrava.

Kaleja, M. (2013). Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol [Determinants of Value Constructs in the Process of School Education of Roma Pupils in Primary Schools]. Ostrava.

Kaleja, M. (2013). Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice [Etopedical Propedeutics in Inclusive Special Education]. Ostrava.

Kaleja, M. (2011). Romové a škola versus rodiče a žáci.[Roma People and School vs. Parents and Pupils]. Ostrava.

Kaleja, M., Zezulková, E., Adamus, P., Mühlpachr, P. (2015). Etnografie školy jako edukační realita současnosti [School Ethnography as a Current Educational Reality]. Opava.

Kaleja, M., Zezulková, E. (2015). Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 1 [Sociological Analysis Focused on Comparing the Achievements of Pupils with Special Educational Needs in Different Types of Schools. Final Report Key Activity 1]. Opava.

Krpec, R. (2015a). Konstruktivistický přístup k výuce kombinatoriky.[Constructivist Approach to Teaching Combinatorics]. Ostrava.

Krpec, R. (2015b). Alternative Teaching Of Mathematics On The Second Stage Of Elementary Schools Using The Scheme-Oriented Education Method. EDULEARN15 Proceedings. Barcelona: IATED Academy.

Krupová, I. (2010). Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti rómskych žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. [Developing Scientific Literacy of Roma Pupils and Students from Socially Disadvantageous Environment]. In: Chudoba v kontexte dneška – zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a etnické aspekty chudoby v súčasnosti [Poverty in the Context of Today – Medical, Psychological, Socio-legal, Philosophical, Ethical and Ethnic Dimensions of Poverty]. In Verbum- Vydavateľstvo KU v Ružomberku, Ružomberok.

Kyuchukov, H. (2009). Kognitivniyat podhod v obuchenieto po romski ezik (v preduchilishtna i nachalna uchilishtna vazrast) [The Cognitive Approach to Roma Languge Education (in Pre-scool and Primary School Level)]. Burgas.

Lechta, V. (Ed.) (2010). Základy inkluzivní pedagogiky. Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole [Fundamentals of Inclusive Education. Child with a Disability, Disruption and Threats at School]. Praha.

Petrasová, A., Porubský, Š. (2013). Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Správa z výskumu [Learning Paths of Roma Pupils from Socially Disadvantaged Backgrounds. Research Report]. Bratislava.

Petrasová, A. (2013). Teaching with a Multicultural Perspective. Journal of Preschol and Elementary school Education,1/3.

Petrasová, A. (2012). Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít [Education of Pedagogical Employee to Inclusion of the Marginalized Roma Communities]. In: Romové – otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu [Roma People – Questions and Answers in Czech and Slovak Context]. Ostrava.

Pinková, P., Slepičková, L., Sayoud Solárová, K. (2013). Učitelé jako aktéři inkluze v základní škole. [Teachers as Actors of Inclusion in Elementary School]. In: L. Slepičková, K. Pančocha (eds.) Aktéři školní inkluze [Actors of School Inclusion]. Brno.

Pipeková, J. (2010). Kapitoly ze speciální pedagogiky [Chapters of special education]. Brno: Paido .

Pipeková, J., Vítková, M. (2014). Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti [From School Inclusion to Social Inclusion and Participation in Society]. Brno.

Portik, M. (2003). Determinanty edukácie rómskych žiakov [Determinants of Education of Roma Pupils]. Prešov.

Rafael, V. (Ed.). (2011). Odpovede na otázky (de)segregácie rómskych žiakov vo vzdelavacom systeme na Slovensku [Answers to Questions Concerning (De) segregation of Roma Pupils in the Education System in Slovakia]. Bratislava.

Rochovská, I., Akinjaková, B. (Eds.). (2012). Umiejętności przyrodnicze a edukacja przyrodnicza w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej [Scientific Skills and Science Education in Preschool and Elementary Pedagogy]. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Rosinský, R. (Ed.). (2009). Pedagogicko-psychologické a interkulturné aspekty práce učiteľov žiakov z odlišného sociokulturného prostredia [Pedagogical-Psychological and Intercultural Aspects of the Work of Teachers of Pupils from Different Socio-cultural Environment]. Nitra.

Rosinský, R. (2009). Etnické postoje učiteľov, študentov a žiakov I. stupňa ZŠ (s akcentom na rómsku etnickú skupinu) [Ethnic Attitudes of Teachers, Students and Pupils of the Primary School (with the Stress on the Roma Ethnic Group)]. Nitra.

Sindelar, B. (2007). Deficity dílčích funkcí: Příčiny poruch učení a chování u dětí a jejich náprava [Deficits of Partial Functions: Causes of Learning and Behavioral Disorders in Children and their Correction.]. Brno.

Šotolová, E. (2008). Vzdělávání Romů [Education of Roma People]. Praha.

Šotolová, E. (2011). Vzdělávání Romů [Education of Roma People]. Praha.

Švarcová, I. (2003). Mentální retardace – vzdělávání, výchova, péče [Mental Retardation – Education, Training, Care]. Praha.

The Ministry of Foreign Affairs (2010). Convention on the Rights of Persons with Disabilities, no. 10. Coll. of International Agreements.

Tondl, L. (1999). Hodnocení a hodnoty. Metodologické rozměry hodnocen [Evaluation and Values. Methodological Assessment Dimensions]. Praha.

Valenta, M., Michalík, J., Lečbych, M. (2012). Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu [Mental Disability in the Educational, Psychological and Socio-legal Context]. Praha.

Vančová, A. (2014). Inovácie v teórii, metodológii a praxeológii pedagogiky mentálne postihnutých [Innovation in Theory, Methodology and Pedagogical Praxeology of Mentally Disabled Persons]. Ostrava.

Zezulková, E. (2011). Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením [Speech and Communicative Competence of Children with Mental Disabilities.]. Ostrava.

Zezulková, E. (2014). Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postnie [Developing of Communication Skills of Pupils with Mild Mental Disabilities]. Ostrava.

Zezulková, E. (2015). Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání [Selected Factors of Communicative Competence of Pupils in Primary Education]. Opava.

Published
2017-02-21
How to Cite
Kaleja, M., & Zezulková, E. (2017). Preparedness of Czech Primary School Teachers for Inclusive Primary Education. Multidisciplinary Journal of School Education, 9(1). Retrieved from https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/jpe/article/view/731