Globalizacja według katolickiej nauki społecznej

  • Stanisław Pyszka Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Globalization as Seen from the Perspective of Catholic Social Thought

Bibliografia

Bączkiewicz A (2002), "Wokół globalizacji", In Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji. Warszawa Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Bajda J (2002), "Globalizacja w ujęciu Jana Pawła II", Ethos. (3-4 (59-60)), pp. 141-155.

Bauman Z (2001), "Globalizacja --- proces nieodwracalny", Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Oddziału PAN. (6)

Bauman Z (2000), "Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika" Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy.

Beck U (2002), "Manifest kosmopolityczny. Demokracja ponad podziałami", Krytyka Polityczna. (1), pp. 159-163.

Bielecki J (2002), "Ameryka nadal niedościgniona", Rzeczpospolita. (14 III)

Borowik I (1999), "Stosunki Kościół --- państwo w Europie Wschodniej w kontekście globalizacji", In Religia i kultura w globalizującym się świecie. Kraków Zakład Wydawniczy Nomos.

Camdessus M (2002), "Globalne zarządzanie. Nadzieje i zagrożenia", Społeczeństwo. (6), pp. 713-727.

Casey M (2002), "Jak rozumieć globalizację?", Ethos. (3-4 (59-60)), pp. 208-231.

Chrostowska K (2002), "Problem z określeniem własnej tożsamości w społeczeństwie postindustrialnym", In Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji. Warszawa , pp. 219-225. Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Dadak K (2002), "Globalizacja a nauczanie społeczne Kościoła", Ethos. (3-4 (59-60)), pp. 184-208.

Delcourt J (1998), "Europa wobec światowej kwestii społecznej", Społeczeństwo. (2), pp. 286-287.

Diarmuid M (2004), "Globalizzazione", In Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero. Milano , pp. 344-355. Vita e Pensiero.

Dorosz K (2002), "Europejskość i polskość. Splot pojęć i ludzi", In Globalizacja. Europa. Kraków (2 (14)), pp. 196-208. Wydawnictwo WAM.

Drucker PF (1999), "Społeczeństwo pokapitalistyczne" Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dylus A (2005), "Globalizacja: refleksje etyczne (Rozdział 3: ,,Przemiany czasu --- instytucja niedzieli'')" Wrocław Ossolineum.

Dylus A (2002), "Kościół wobec globalizacji", In Globalizacja. Europa. Kraków (2 (14)), pp. 70-87. Wydawnictwo WAM.

Dylus A (2001), "Globalny rynek i jego granice" Warszawa Centrum im. Adama Smitha.

Dylus A (2001), "Niedziela w epoce globalizacji gospodarki", In Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym. Opole , pp. 33-44. Redakcja Wydawnictw Wydz. Teolog. Uniwersytetu Opolskiego.

Friedman TL (2001), "Lexus i drzewo oliwne: zozumieć globalizację" Poznań Dom Wydawniczy Rebis.

Fukuyama F (1999), "Koniec z końcem", Polityka. (48)

Gray J (2001), "Po liberalizmie" Warszawa , pp. 423 i nn.. Aletheia.

Grosfeld J (2007), "Chrześcijaństwo wobec stosunków międzyludzkich i międzynarodowych", In Nowy porządek wolności. Etyka społeczna Jana Pawła II --- wizja dla zjednoczonej Europy. Kraków --- Warszawa , pp. 205-215. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego ,,Societas Vistulana''.

Grosse TG (2002), "Dylematy państwa w obliczu globalizacji", In Globalizacja. Europa. Kraków (2 (14)), pp. 164-195. Wydawnictwo WAM.

Guehénno J-M (2001), "Przyszłość wolności. Demokracja w globalizacji" Kraków Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Gwiazda A (1998), "Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej" Toruń Wydawnictwo Adam Marszałek.

Gwiazda A (1998), "Wyzwania globalizacji --- zagrożenia dla polityki państw narodowych", Przegląd Polityczny. (3-4), pp. 7.

Głuchowski J (2002), "Globalizacja rynków finansowych i jej etyczne cele", In Globalizacja. Europa. Kraków (2 (14)), pp. 88-107. Wydawnictwo WAM.

Hampden-Turner C and Trompenaars A (1998), "Siedem kultur kapitalizmu" Warszawa Dom Wydawniczy ABC.

Jabłoński A (1999), "Kryzys autorytetów społecznych w <>", Zeszyty Społeczne KIK. (7), pp. 32-35.

Jan Paweł II (2001), "Globalizacja i etyka", L'Osservatore Romano (pol.). (6), pp. 42-43.

Jan Paweł II (2001), "Wymiar ludzki i etyczny globalizacji", Więź. (10), pp. 49.

Jan Paweł II (2000), "Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje"

Jan Paweł II (2000), "Potrzebna jest globalizacja solidarności", L'Osservatore Romano (pol.). (6), pp. 38.

Jan Paweł II (1999), "Ecclesia in America. (Posynodalna Adhortacja Apostolska)" , pp. n. 20.

Jan Paweł II (1999), "W sprawie rozwiązania problemu zadłużenia"

Jan Paweł II (1998), "Poszanowanie praw człowieka częścią integralną każdej kultury"

Jan Paweł II (1991), "Centesimus annus. (Encyklika)" , pp. nn. 33-35, 58.

Jan Paweł II (1990), "Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem"

Jan Paweł II (1987), "Sollicitudo rei socialis. (Encyklika)"

Jan XXIII (1963), "Pacem in terris. (Encyklika)"

Jan XXIII (1961), "Mater et magistra. (Encyklika)"

Kapuściński R (2002), "Wojna czy dialog?", Rzeczpospolita. (2-3 III)

Kapuściński R (2002), "Wojna czy dialog?", Znak. (10), pp. 28-45.

Kapuściński R (2001), "Rewolucja planetarna", Więź. (10), pp. 10-20.

Kempny M (2000), "Czy globalizacja kulturowa współdecyduje o dynamice społeczeństw postkomunistycznych?", Kultura i Społeczeństwo. (1), pp. 5-26.

Kempny M (1998), "Globalizacja", In Encyklopedia socjologii. Warszawa Vol. 1, pp. 241 i nn.. Oficyna Naukowa.

Kempny M and Woroniecka G (1999), "Wprowadzenie. Globalizacja kulturowa i religia dziś", In Religia i kultura w globalizującym się świecie. Kraków Zakład Wydawniczy Nomos.

Kleer J (1998), "Globalizacja gospodarki a integracja regionalna", In Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna. Warszawa Dom Wydawniczy ,,Elipsa''.

Komisja <> Episkopatu Francji (1999), "O właściwy kształt mundializacji", Społeczeństwo. (3), pp. 325-350.

Komitet Ekonomiczny, Społeczny i Praw Człowieka ONZ (1998), "Oświadczenie na temat globalizacji", 11 V 1998, 1998.

Kongregacja Nauki Wiary (1992), "Katechizm Kościoła Katolickiego"

Kośmicki E (1999), "Globalizacja --- próba diagnozy", Dziś. (12), pp. 29 i nn..

Kukliński A (2001), "Globalizacja w XXI wieku. W poszukiwaniu nowego paradygmatu", Polska w Europie. (4 (38)), pp. 7-19.

Kukliński A (2001), "Polska w obliczu wyzwań globalnych", In Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku. Konferencja u Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniach 18--19 kwietnia 2001 roku. Warszawa , pp. 37-41. Dom Wydawniczy ,,Elipsa''.

Kula M (2002), "Uniwersalizm i swoistość kultury narodowej wobec globalizacji", In Globalizacja. Europa. Kraków (2 (14)), pp. 108-121. Wydawnictwo WAM.

Kuźniar R (1998), "Globalizacja: sprostać wyzwaniu", Ad Meritum. (6), pp. 11 i nn..

Latek S (2001), "<> światowej cywilizacji?", Więź. (10), pp. 56-57.

Malinvaud E (2001), "Globalization --- Ethical and Institutional Concerns", In The Proceedings of the Seventh Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Sciences, 25--28 April 2001. Vatican City The Pontifical Academy of Social Sciences.

Markiewicz BA (2007), "Obywatel a globalizacja", Civitas. Studia z filozofii polityki. (10), pp. 191-203.

Martin H-P and Schumann H (2000), "Pułapka globalizacji, atak na demokrację i dobrobyt" Wrocław Wydawnictwo Dolnośląskie.

Mejía J. (1998), "W obliczu globalizacji", Społeczeństwo. (1), pp. 51-58.

Mouffe C (2004), "Jaki ład światowy: kosmopolityczny czy wielobiegunowy?"

Nguyen Thai Hop, P. (1998), "Globalizacja: perspektywy i ryzyko", Społeczeństwo. (1), pp. 59-75.

w Niemczech i Niemieckiej Konferencji Biskupów (Hannover-Bonn) WSRKE (1997), "O przyszłość w solidarności i sprawiedliwości", Społeczeństwo. (3), pp. 399-484.

Ornaghi L (2001), "Globalizzazione: nuove ricchezze e nuove povertà" Milano Vita e Pensiero.

Papieska Rada Iustitia et Pax (2005), "Globalizacja", In Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Kielce , pp. 458-459. Wydawnictwo Jedność.

Parlament Religii Świata (1993), "Deklaracja Etyki Globalnej", In Prawa człowieka. Geneza, historia i zaangażowanie chrześcijańskie. Kraków , pp. 343-363. Wydawnictwo WAM.

Paweł VI (1967), "Populorum progressio. (Encyklika)"

Polańska A (2003), "Żyć z własnej pracy w gospodarce globalnej", Znaki Nowych Czasów. (3), pp. 25-32.

Pyzdek T (2003), "W kierunku świata lepszego dla wszystkich", Homo Dei. (1), pp. 11-25.

Rifkin J (2001), "Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej" Wrocław Wydawnictwo Dolnośląskie.

Ritzer G (2009), "Magiczny świat konsumpcji" Warszawa Wydawnictwo Literackie ,,Muza''.

Sadowski Z (2002), "Rola państwa w epoce globalizacji", In Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa , pp. 309-319. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sales M (2001), "Narody. Obecne światowe transformacje a dobro wspólne ludzkości", Communio. (4), pp. 48-59.

Sen AK (2002), "Globalizzazione e libertà" Milano Mondadori.

Sinico CSP RA (2002), "Globalizacja i liberalizm a nauczanie społeczne Kościoła", Ethos. (3-4 (59-60)), pp. 375-384.

Sobór Watykański II (1965), "Gaudium et spes --- Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym"

Sobór Watykański II (1964), "Lumen gentium --- Konstytucja dogmatyczna o Kościele"

Soros G (1999), "Kryzys światowego kapitalizmu: zagrożenie dla społeczeństwa otwartego" Warszawa Wydawnictwo Literackie ,,Muza''.

Soros G (1997), "Globalne społeczeństwo otwarte", Rzeczpospolita. (24 XII)

Staniszkis J (2001), "Postkomunizm. Próba opisu" Gdańsk Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Stolarczyk I (2002), "Definicyjne problemy globalizacji", In Globalizacja. Europa. Kraków (2 (14)), pp. 145-163. Wydawnictwo WAM.

Stubenrauch B (2001), "Globalna wioska a Kościół światowy", Communio. (4), pp. 88-103.

Symonides J (2002), "Spór o kształt globalizacji. Amerykański a europejski model globalizacji", In Globalizacja. Europa. Kraków (2 (14)), pp. 124-144. Wydawnictwo WAM.

Szostek A (2002), "Kto zyskuje, a kto traci na globalizacji?", Ethos. (3-4 (59-60)), pp. 163-173.

Tanaś M (1999), "Cywilizacja globalna, społeczeństwo informacyjne a kształcenie", Kultura i Edukacja. (1), pp. 87-111.

Tettamanzi D (2001), "Globalizzazione: una sfida" Milano Piemme.

Thesing J (2007), "Odpowiedzialność chrześcijanina dzisiaj --- wyzwania stojące przed polityką chrześcijańsko-demokratyczną w epoce globalizacji", In Nowy porządek wolności. Etyka społeczna Jana Pawła II --- wizja dla zjednoczonej Europy. Kraków --- Warszawa , pp. 193-203. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego ,,Societas Vistulana''.

Toso M (2002), "Antropologiczne i etyczne przesłanki <>", Społeczeństwo. (6), pp. 729-754.

Toso M (2002), "Globalizacja i wychowanie --- wkład nauki społecznej Kościoła", Społeczeństwo. (5), pp. 587-600.

Totola MG (1998), "Ekonomiczno-społeczna problematyka globalizacji", Społeczeństwo. (1), pp. 76-102.

Villagras J (2001), "Globalizacja i kultura", Communio. (4), pp. 114-116.

Walzer M (2006), "Spór o wojnę" Warszawa Wydawnictwo Literackie ,,Muza''.

Wieczorek W (2001), "Oblicza globalizacji", Więź. (10), pp. 60-63.

Wielomski A (2007), "Globalizm", In Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju. Radom Vol. I, pp. 110-112. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN.

Wiemeyer J (2001), "Globalizacja gospodarki jako wyzwanie społeczno--etyczne", Communio. (4), pp. 60-73.

Zaorska A (1998), "Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej" Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zdybicka ZJ (2002), "Globalizm i religia", Ethos. (3-4 (59-60)), pp. 174-183.

Zieliński J (2003), "Globalizacja. Pocztówki ze światowych rynków", In Globalizacja. Europa. Kraków (2 (14)), pp. 40-69. Wydawnictwo WAM.

(2002), "Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji" Warszawa Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

(2001), "Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym" Opole Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

(1999), "Religia i kultura w globalizującym się świecie" Kraków Zakład Wydawniczy Nomos.

Opublikowane
2013-12-30
Jak cytować
Pyszka, S. (2013). Globalizacja według katolickiej nauki społecznej. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 19(2), 151-177. https://doi.org/10.5281/zenodo.44455
Dział
Sprawozdania i referaty