Women in Chess. Education-Related Problems During Talent Development Process

Keywords: educational problems, student-athlete, student-chess player, talent development process, female chess grandmasters

Abstract

The aim of the paper is to identify the educational problems faced by Polish female chess grandmasters during the talent development process, i.e. the time required to win the highest women’s title. A free-form, in-depth, qualitative interview method was used; the research tool was a guide prepared based on Françoys Gagné’s Comprehensive Model of Talent Development (CMTD). The data was subjected to qualitative analysis: codes and categories relating to educational problems were applied to the interviews with 14 female chess grandmasters.

For female athletes, it is especially important to find a balance between school/academic life and sports practice. Women have much fewer opportunities to make a living from sports than men and are thus forced to prepare for other professions, which is tantamount to combining a sports career with getting an education. This situation can also be observed among female chess players. Additionally, women’s performance in chess is significantly lower than men’s. Thus, in the series of papers titled “Women in Chess. Problems…”, an attempt was made to present female chess grandmasters in the context of hardships that significantly affected the development of their talent. This paper presents hardships related to education.

The study showed that most of the future female grandmasters experienced education-related hardship during secondary school, mainly due to absenteeism from school, poor attitudes of teachers, a lack of interest from the school in their successes, and a non-conformist attitude towards the rules of the school system. As a result of the analysis, it is suggested to disseminate knowledge throughout the school environment concerning the specific nature of chess as a sport discipline and to implement support programs for female and male students who practice it.

References

A Decree of the Council of Ministers of June 14, 2005 on scholarships of the Prime Minister, the Minister of Education and Culture and the Minister of Culture and National Heritage [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dz. U. 2005 nr 106 poz. 890] (2005).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051060890/O/D20050890.pdf

A Decree of the Council of Ministers of January 3, 2019 amending the Ordinance on scholarships of the Prime Minister, the Minister of Education and Culture and the Minister of Culture and National Heritage [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dz. U. 2019 poz. 1615] (2019).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001615/O/D20191615.pdf

Act of 25 June 2010 on sport [Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857] (2022).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101270857/U/D20100857Lj.pdf

Announcement of the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland of 18 May 2021 on the publication of the uniform text of the Education Law [Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe Dz. U. 2021 poz. 1082]. (2021a).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001082/U/D20211082Lj.pdf

Announcement of the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland of September 16, 2021 on the publication of the uniform text of the Act on the Educational System [Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty Dz. U. 2021 poz. 1915]. (2021b).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001915/U/D20211915Lj.pdf

Announcement of the Minister of National Education of July 9, 2020 regarding the consolidated text of the Regulation of the Minister of National Education on the rules for organizing and providing psychological and pedagogical assistance in public kindergartens, schools and institutions [Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. 2020 poz. 1280] (2020).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001280/O/D20201280.pdf

Aquilina, D. (2013). A study of the relationship between elite athletes’ educational development and sporting performance. The International Journal of the History of Sport, Vol. 30, 374–392. https://doi.org/10.1080/09523367.2013.765723

Baum, A. (2022). Kobiety w szachach. Problemy związane z płcią w procesie rozwoju talentu [Women in Chess. Family-Related problems in the process of talent development]. In M. W. Romaniuk & M. Jabłonowska (Eds.), Zdolności i Twórczość. Koncepcje. Badania. Praktyka (pp. 103–127). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Baum, A., & Łukasiewicz-Wieleba, J. (2018). Korelaty uzdolnień szachowych. Środowiskowe badania nad młodymi adeptami królewskiej gry [Correlates of chess aptitude: Environmental research on young adepts of the royal game]. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Baum, A., & Łukasiewicz-Wieleba, J. (2021). Działania instytucji i trenerów na rzecz rozwoju uzdolnień sportowych dzieci w czasie izolacji społecznej spowodowanej pandemią covid-19. Perspektywa rodzicielska [Actions of institutions and trainers for the development of children’s sports abilities during the social isolation of the COVID-19 pandemic: Parental perspective]. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, 39(2), 49–67. https://doi.org/10.25951/4801

Baum, A., Łukasiewicz-Wieleba, J., Wiśniewska, J., & Konieczna, J. (2017). Innowacyjne wspieranie rozwoju uczniów. Projekt Edukacja przez Szachy w Szkole [Innovative support for student development: The Education through Chess at School project]. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Bozkus, T. (2014). A research on identifying the need for distance education for national athletes who study in school of physical education and sport. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 15(3), 282–290. https://doi.org/10.17718/tojde.61911

Comeaux, E., & Harrison, K. C. (2011). A conceptual model of academic success for student–athletes. Educational Researcher, 40(5), 235–245. https://doi.org/10.3102/0013189X11415260

Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. High Ability Studies, 15, 119–147. https://doi.org/10.1080/1359813042000314682

Gagné, F. (2016). Od genów do talentu: z perspektywy modeli DMGT/CMTD [From genes to talent: The DMGT/CMTD perspective]. Psychologia Wychowawcza, 51(65), 9, 121–140. https://doi.org/10.5604/00332860.1211501

Gibbs, G. (2015). Analizowanie danych jakościowych [Analyzing qualitative data]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giza, T. (2019). Kształcenie uczniów zdolnych – dwie kultury [Education of gifted students: Two cultures]. In E. Piotrowski & M. Porzucek-Miśkiewicz (Eds.), Edukacja osób zdolnych (pp. 23–42). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Grafnetterova, N., Aguirre, H. C. C., & Banda, R. M. (2021). Teamwork makes the dream work: Experiences of student-athletes in STEM with dual advising. NACADA Journal, 41(1), 47–63. https://doi.org/10.12930/NACADA-20-06

Grandy, J., Lough, N., & Miller, C. (2016). Improving student-athlete academic success: Evaluation of learning support tools utilized by academic advisors for athletics. Journal for the Study of Sports and Athletes in Education, 10(3), 199–217. https://doi.org/10.1080/19357397.2016.1258967

Heller, K. A. (2007). Scientific ability and creativity. High Ability Studies, 18(2), 209–234.

Heller, K. A. (2013). Findings from the Munich Longitudinal Study of Giftedness and their impact on identification. Gifted Education and Counseling. Talent Development & Excellence, 5(1), 51–64.

FIDE (2022, January 14). Manifesto: The year of the woman in chess. Retrieved May 11, 2022 from https://www.fide.com/news/1522

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego [Designing qualitative research]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hacıfazlıoğlu, M. M. (2021). Student-Athletes’ quest for balance: Stories from Istanbul. Cypriot Journal of Educational Science, 16(2), 847–858. https://doi.org/10.18844/cjes.v16i2.5686

Jurgielewicz-Urniaż, M. (2008). Rozwój fizyczny i motoryczny a wyniki w nauce uczniów-sportowców na tle rówieśników szkół gimnazjalnych w województwie warmińsko-mazurskim [The effect of physical and motor development on school achievements in athlete-students of junior high schools in comparison to their peers in the Warmia-Mazury Province]. Rocznik Naukowy AWFiS, XVIII, 23–42.

Kamińska, A. (2021). Matura na 100%. Doświadczenia edukacyjne uczniów zdolnych w polskiej szkole publicznej [A-Levels – 100% performance: Educational experiences of gifted students in Polish public schools]. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Kvale, S. (2012). Prowadzenie wywiadów [Conducting interviews]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

McCormick, M. E., & Wolf, J. S. (1993). Intervention programs for gifted girls. Roeper Review, 16(2), 85–89. https://doi.org/10.1080/02783199309553545

Menke, D. J., & Germany, M.-L. (2019). Reconstructing athletic identity: College athletes and sport retirement. Journal of Loss and Trauma, 24(1), 17–30. https://doi.org/10.1080/15325024.2018.1522475

Miller, P. S., & Kerr, G. A. (2003). The role experimentation of intercollegiate student athletes. The Sport Psychologist, 17. https://doi.org/196–219. 10.1123/tsp.17.2.196

Newell, E. M. (2015). International student–athlete adjustment issues: Advising recommendations for effective transitions. NACADA Journal, 35(2), 36–47. https://doi.org/10.12930/NACADA-14-015

Not Only Fair Play. (n.d.). Not Only Fair Play Project. Retrieved May 2, 2022 from https://notonlyfairplay.pixel-online.org

Nowosad, I. (2018). Kultura szkoły versus klimat szkoły [School culture vs. school atmosphere]. Kultura i Edukacja, 1(119), 41–53. https://doi.org/10.15804/kie.2018.01.03

O’Neill, M. M., Calder, A. A., & Hinz, B. (2017). Student-Athletes in my classroom: Australian teachers’ perspectives of the problems faced by student-athletes balancing school and sport. Australian Journal of Teacher Education, 42(9), 159–178. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2017v42n9.10

Pinkerton, R., Hinz, L. D., & Barrow, J. C. (2010). The college student-athlete: Psychological considerations and interventions. Journal of American College Health, 37(5), 218–226. https://doi.org/10.1080/07448481.1989.9939063

Pośpiech, J. (2010). Edukacyjne walory sportu w szkole – perspektywa europejska [Educational values of sport at school: A European perspective]. In Z. Szalecniec & J. Bergier (Eds.), Wychowanie fizyczne i sport w szkole (pp. 65–74). Kancelaria Senatu.

Przewłocka, J. (2015). Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole. Raport o stanie badań [School atmosphere and its importance for students’ functioning in school: A research progress report]. Instytut Badań Edukcyjnych.

PZSzach. (2019, October 25). Klub w szkole. Retrieved May 11, 2022 from http://szachywszkole.pl/klub-w-szkole

Reis, S. M. (2005). Feminist perspectives on talent development: A research-based conception of giftedness in women. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 217–245). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511610455.014

Rothschild-Checroune, E., Gravelle, F., Dawson, D., & Karlis, G. (2013). Balancing academic and athletic time management: A qualitative exploration of first-year student athletes’ university football experiences. Loisir et Société / Society and Leisure, 35(2), 243–261. https://doi.org/10.1080/07053436.2012.10707843

Siekańska, M. (2013). Talent sportowy. Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju uzdolnionych zawodników [Sporting talent: Psychological and environmental determinants of the development of gifted athletes]. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Silverman, D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych [Doing qualitative research]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman, L. K. (1986). What happens to the gifted girl? In C. J. Maker (Ed.), Critical issues in gifted education: Vol. 1. Defensible programs for the gifted (pp. 43–89). Austin, TX: Pro-Ed.

Silverman, L. K. (1991). Helping gifted girls reach their potential. Roeper Review, 13(3), 122–124.

Simons, H. D., Van Rheenen, D., & Covington, M. V. (1999). Academic motivation and the student athlete. Journal of College Student Development, 40(2), 151–162.

Stambulova, N., Stephan Y., & Japhag, U. (2007). Athletic retirement: A cross-national comparison of elite French and Swedish athletes. Psychology of Sport and Exercise, 8(1), 101–118. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2006.05.002

The Ordinance of the Minister of National Education of August 9, 2017 on the conditions and procedures for granting permission for an individual program and course of study and the organization of an individual program or course of study [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku, w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program i tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki Dz. U. 2017 poz. 1569] (2017a).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001569/O/D20171569.pdf

The Ordinance of the Minister of National Education of August 18, 2017 amending the Regulation on the organization and conduct of competitions, tournaments and contests [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz. U. 2017 poz. 1580] (2017b).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001580/O/D20171580.pdf

Published
2022-12-28
How to Cite
Baum, A. (2022). Women in Chess. Education-Related Problems During Talent Development Process . Multidisciplinary Journal of School Education, 11(2 (22), 49-74. https://doi.org/10.35765/mjse.2022.1122.03