New Challenges Faced by the Polish Institutions of Preschool and Early-School Education (ECEC) in the Context of the War in Ukraine

Keywords: nursery school, early-school education, minor war refugee

Abstract

The subject-matter of the research presented in this article is the preparation of Polish preschool and early-school education for work with refugee children that have fallen victim to the war in Ukraine. The research is a review one, and the analysis of Polish and foreign literature relevant to the matters referred to in the title of the article is included in it. As the result of the conducted archive and library searches, it was ascertained that, hitherto, rather little research into this problem has been conducted in Poland (the reason for which fact is the absence of previous experiences with a minor being a war refugee), and also rich relevant experiences in the countries of the West, confirmed by the extensive literature of the subject. This article indicates the principal directions of research and activities – the problem of war trauma as experienced by a child, supporting the families of refugee children, and providing an ECEC teacher with competences required for the purpose of work with a child refugee afflicted by war. This article constitutes a sui generis prolegomena of research the objective of which is to prepare Polish ECEC teachers for facing the challenges connected with war in Ukraine and the presence of an Ukrainian child refugee in the Polish institutions of education.

References

Alisic, E. (2012). Teachers’ perspectives on providing support to children after trauma: A qualitative study. School Psychology Quarterly, 27(1), 51–59. https://doi.org/10.1037/a0028590

Arkabus, A. (2010). Patriotyzm i wielokulturowość w edukacji elementarnej. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz zbiory Biblioteki Narodowej [Patriotism and multiculturalism in elementary education: A list of references selected from the collections of the Public Pedagogical Library RODN “WOM” in Częstochowa and the collections of the National Library]. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, (15-16/1-2), 155–158. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/760

Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych [Basics of social research] (W. Betkiewicz et al., Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Baley, S. (1947). Wpływ wojny na psychikę młodzieży i dorosłych w Polsce [The impact of war on the psyche of youths and adults in Poland]. Psychologia Wychowawcza, 12(4), 1-11.

Bandura, L. (2004). Wpływ wojny na psychikę dzieci i młodzieży [The impact of war on the psyche of children and adolescents]. Wydawnictwo UMK.

Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska, H., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J., & Kosno, M. (2013). One są wśród nas. Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności [They are among us: Selected issues of psychological diagnosis of children and adolescents in the context of multiculturalism and multilingualism]. Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Betancourt, T. S., Meyers-Ohki, S. E., Charrow, A. P., & Tol, W. A. (2013). Interventions for children affected by war: An ecological perspective on psychosocial support and mental health care. Harvard Review of Psychiatry, 21(2), 70–91. https://doi.org/10.1097/HRP.0b013e318283bf8f

Bhutta, Z. A., Keenan, W. J., & Bennett, S. (2016). Children of war: Urgent action is needed to save a generation. The Lancet, 388(10051), 1275–1276. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(16)31577-x

Capo, K., Espinoza, L., Khadam-Hir, J., & Paz, D. (2019). Creating safe spaces for children’s voices to be heard: Supporting the psychosocial needs of children in times of trauma. Journal of Early Childhood Teacher Education, 40(1), 19–30. https://doi.10.1080/10901027.2019.1578309

Ciembroniewicz, J. (Ed.). (1919). Dzieci a wojna. Przyczynek do poznania duszy polskiego dziecka opracowany przez Kółko Pedagogiczne Młodzieży Seminarium Soleckiego [Children and war: A contribution to getting to know the soul of a Polish child, prepared by the Pedagogical Circle of the Youth of the Solecki Seminary]. Drukarnia Eugeniusza i dra Kazimierza Koziańskich.

Dogan, S., & Dollarhide, C. (2021, December 01). Counselling immigrants: An exploratory study of school counsellors’ experiences. Education 3-13 – International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. https://doi.org/10.1080/03004279.2021.2010786

Erikson E. H. (1950). Childhood and society. Norton.

Gaywood, D., Bertram, T., & Pascal, C. (2020). Involving refugee children in research: Emerging ethical and positioning issues. European Early Childhood Education Research Journal, 28(1), 149–162. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1707369

Greenman, J. T. (2005). What happened to my world? Helping children cope with natural disaster and catastrophe. Comfort for Kids. https://www.brighthorizons.com/resources/pdf/talktochildren/ docs/What_Happened_to_MY_World.pdf

Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi [The Other in a Polish school: A guide for teachers working with foreign students] (2010). Warsaw: Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

Januszewska, E. (2010). Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa [The Chechen child in Poland: Between the trauma of war and the experience of exile]. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Januszewska, E., & Markowska-Manista, U. (2017). Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną [The culturally “other” child in Poland: From research on school education]. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Jedlewska, K. (1947). Jak odbiły się przeżycia i wydarzenia wojenne na psychice dzieci i młodzieży [How the experiences and events of the war were reflected in the psyche of children and adolescents]. Dzieci i Wychowawca, 2(11–12).

Kaczyńska, M. (1946). Psychiczne skutki wojny wśród dzieci i młodzieży w Polsce [Psychological effects of war among children and adolescents in Poland]. Zdrowie Psychiczne, 1(1), 50-70.

Kałuba-Korczak, A. (2016). Wielokulturowość w przedszkolu [Multiculturalism in kindergarten]. Wychowanie w Przedszkolu, (3), 2-6.

Kovinthan, T. (2016). Learning and teaching with loss: Meeting the needs of refugee children through narrative inquiry. Diaspora, Indigenous, and Minority Education, 10(3), 141–155. https://doi.org/10.1080/15595692.2015.1137282

Lamb, C. S. (2020). Constructing early childhood services as culturally credible trauma-recovery environments: Participatory barriers and enablers for refugee families. European Early Childhood Education Research Journal, 28(1), 129–148. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1707368

Laxton, D., Cooper, L., Sherstha, P., & Junie, S. (2021). Translational research to support early childhood education in crisis settings: A case study of collaborative working with Rohingya refugees in Cox’s Bazar. Education 3-13 – International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 49(8), 901–919. https://doi.org/10.1080/03004279.2020.1813186

Lunneblad, J. (2017). Integration of refugee children and their families in the Swedish preschool: Strategies, objectives and standards. European Early Childhood Education Research Journal, 25(3), 359–369. doi.10.1080/1350293X.2017.1308162

Łobocki, M. (2009). Metody i techniki badań pedagogicznych. Impuls.

Murray, J. S. (2019). War and conflict: Addressing the psychosocial needs of child refugees. Journal of Early Childhood Teacher Education, 40(1), 3–18. https://doi.org/10.1080/10901027.2019.1569184

Ordinance of the Minister of National Education dated February 14, 2017 on the core curriculum for pre-school education and the core curriculum for general education for elementary school, including for students with moderate or severe intellectual disabilities, general education for an industrial school of the first degree, general education for a special school for special preparation for work and general education for a post-secondary school [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej]. (2017). Dziennik Ustaw, item 356.

Pejic, V., Alvarado, A. E., Hess, R. S., & Groark, S. (2017). Community-based interventions with refugee families using a family systems approach. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 25(1), 101–108. doi.10.1177/1066480716680189

Reinke, W. M., Stormont, M., Herman, K. C., Puri, R., & Goel, N. (2011). Supporting children's mental health in schools: Teacher perceptions of needs, roles, and barriers. School Psychology Quarterly, 26(1), 1–13. https://doi.org/10.1037/a0022714

Smoter, B. & Smoter, K. (2017). (Nie) możliwości kształtowania kompetencji międzykulturowych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej – w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych [(Im)possibility of forming intercultural competence in early childhood education students – in search of practical solutions]. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2), 43–57. https://doi.org/10.14632/eetp.2017.12.44.43

Tobin, J. (2020). Addressing the needs of children of immigrants and refugee families in contemporary ECEC settings: Findings and implications from the Children Crossing Borders study. European Early Childhood Education Research Journal, 28(1), 10–20. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1707359

Todorovska-Sokolovska, V. (2009). Dzieci imigrantów. Nowe edukacyjne wyzwanie dla polskich szkół [Children of immigrants: A new educational challenge for Polish schools]. Warsaw: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Twardzik, A. (2018). Edukacja międzykulturowa w przedszkolu – raport z badań nauczycieli [Intercultural education in kindergarten: A report on a survey of teachers]. Kultura i Edukacja, 3(121), 218–230. https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.14

Vandekerckhove, A., & Aarssen, J. (2020). High time to put the invisible children on the agenda: Supporting refugee families and children through quality ECEC. European Early Childhood Education Research Journal, 28(1), 104–114. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1707366

Wihstutz A. (2020). “I can’t sit here and cry with you, I have to play”: Strategies by very young children in refugee collective accommodation. European Early Childhood Education Research Journal, 28(1), 115–128. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1707367

Zieliński, P. (2010). Edukacja międzykulturowa Wietnamczyków w Polsce z uwzględnieniem dzieci z rodzin polsko-wietnamskich [Intercultural education of the Vietnamese in Poland with the consideration of children from Polish–Vietnamese families]. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 19. 177–191.

Published
2022-12-28
How to Cite
Karbowniczek, J., Ordon, U., & Łapot, M. (2022). New Challenges Faced by the Polish Institutions of Preschool and Early-School Education (ECEC) in the Context of the War in Ukraine. Multidisciplinary Journal of School Education, 11(2 (22), 289-309. https://doi.org/10.35765/mjse.2022.1122.14