Connective Learning as Teachers’ Approach to One’s Own Professional Development: The Case of Poland

Keywords: connectivism, connective learning, teacher professional development, in-service teachers, personal learning environment, social learning environment

Abstract

Although the genesis of connectivism as a theory of learning in the digital age dates back to the early 2000s, in Polish pedagogy this concept remains relatively unknown, sparse in academic debates, and downright rare in empirical research. The main purpose of the article is to present the knowledge and opinions of Polish teachers regarding connectivism. To what extent do Polish teachers know the theory of connective learning? Which of its assumptions do they see as key? To what extent are they willing to apply these assumptions in practice as a path or tool for developing their own professional competences? These research questions were the basis for a survey, the presentation of which constitutes the backbone of this article. The research indicates a clear cognitive dissonance in the minds of the teachers surveyed: the gap between the perception of the potential values of connectivism and the ability/readiness to use its tools in their own learning. The summary of the text contains conclusions for in-service teacher training, which needs to be reorganized to include the most valuable connected learning instruments so as to provide teachers with the skills necessary for successful self-regulated learning in the digital age.

References

Baron–Polańczyk, E. (2014). Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego [ICT methods and tools aided learning in the perspective of connectivism discourse]. Edukacja – Technika – Informatyka, 2, 238–244. Retrieved from http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b62a0f24-8b3f-45b2-9f13-6b69e8281137/c/035.pdf

Batorowska, H. (2012). Konektywizm w kontekście kształcenia kompetencji informacyjnych [Connectivism in the context of developing information competence]. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 10, 20–45. Retrieved from http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5faea703-edc8-4438-84e3-46684208475e/c/614-1867-1-PB.pdf

Barry, W. (2013). Connectivism: Theory or phenomenon. Retrieved from http://www.waynebarry.com/2013/04/29connectivism-theory-or-phenomenon

Bauer, J. (2015). Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców [What about the school? Seven perspectives for students, teachers and parents]. Wydawnictwo Dobra Literatura.

Bauman, Z., & Leoncini, T. (2018). Płynne pokolenie [Liquid Generation]. Wydawnictwo Czarna Owca.

Bell, F. (2009). Connectivism: A network theory for teaching and learning in a connected world; Educational developments. The Magazine of the Staff and Educational Development Association, 10(3). Retrieved from http://www.seda.ac.uk/index.php?p=5

Bell, F. (2011). Connectivism: Its place in theory-informed research and innovation in technology – Enabled Learning. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3). DOI: 10.19173/irrodl.v12i3.902

Benedyk, E., & Rotkiewicz, M. (2010). Mózg to żadna tajemnica [The brain is not a mystery]. Polityka, 45.

Borawska-Kalbarczyk, K. (2015). Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się [Information competence of students in perspective of changes in the school learning environment]. Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Borawska-Kalbarczyk, K. (2017). Wirtualne środowisko kształcenia w procesie wspierania motywacji do uczenia się [Virtual learning environment in the process of enhancing motivation to learn]. Konteksty Pedagogiczne 2(9), 153–164. https://doi.org/10.19265/KP.2017.029153

Brown, J. S. (1999). Sustaining the ecology of knowledge. Leader to Leader, Spring 12, 32– 36. Retrieved from http://www.johnseelybrown.com/Sustaining_the_Ecology_of_Knowledge.pdf

Bruner, J. S. (2006). Kultura edukacji. Universitas.

Clara, M., & Barbera, E. (2013). Three problems with the connectivist conception of learning. Journal of Computer Assisted Learning, 30(3). DOI: 10.1111/jcal.12040

Clark, A., & Chalmers, D. J. (2014). The extended mind. Analysis, 58(1), 7–19. Retrieved from https://icds.uoregon.edu/wp-content/uploads/2014/06/Clark-and-Chalmers-The-Extended-Mind.pdf

Czaja-Chudyba, I., & Muchacka, B. (2016). Nauczyciele wczesnej edukacji [Early childhood education teachers]. PETRUS.

Donderowicz, M. (2014). Najnowsze teorie uczenia się w epoce cyfrowej [The Latest Theories of Learning in Digital Age]. Dydaktyka Informatyki, 9, 153–163. Retrieved from http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-086dbd64-d6e7-4686-a90c-0539f8cf7aed/c/Donderowicz.pdf

Downes, S. (2006). Learning networks and connective knowledge. Collective Intelligence and Elearning, 20, 1-26.

Downes, S. (2012). Connectivism and connective knowledge: Essays on meaning and learning networks. EdTech Books.

Dumont, H., Istance, D., & Benavides, F. (2012). The Nature of learning: Using research to inspire practice. OECD.

Goldie, J. G. S. (2016). Connectivism: A knowledge learning theory for the digital age? Medical Teacher, 38/10, 1064–1069. DOI:10.3109/0142159X.2016.1173661

Gregorczyk, G. (2012). Konektywizm – teoria uczenia się w epoce cyfrowej [Connetivism - a theory of learning in the digital age]. Oświata Mazowiecka, 5(10), 7–10.

Gwozda, M. (2014). Hasło: Socjalizacja [Socialisation]. In J. Karbowniczek (Ed.), Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego. ERICA.

Karbowniczek, J. (2013). Passion and professionalism in the teaching profession in forms 1–3. In U. Harkonen (Ed.), Reorientation for teacher education towards sustainability through theory and practice (pp. 45-54). University of Eastern Finland.

Kartensi, T. (2013). The MOOC: What the research says. International Journal of Technologies in Higher Education, 10(2). Retrieved from http://www.karsenti.ca/archives/RITPU_VOL10_NO2_MOOC_ENvf.pdf

Kerr, B. (2007). A challenge to connectivism. Retrieved from http://Itc.umanitoba.ca.wiki/index.php?tit;e=Kerr

Klus-Stańska, D. (2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce [Paradigms of didactics. Thinking theory about practice]. PWN.

Kochanowska, E. (2018). Szkoła jako wspólnota twórczego myślenia i działania – realność czy utopia? [School as a Community of Creative Thinking and Actions – Reality or Utopia?] Lubelski Rocznik Pedagogiczny, XXXVII(4), 156–166. Retrieved from https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/7282/6304; DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.4.155-166

Kołodziejczyk, W., & Polak, M. (2011). Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia [How education will change. Challenges for the Polish school and the Polish student]. Instytut Obywatelski.

Kruk, J. (2018). Pracownia wczesnej edukacji jako środowisko uczące. Rekonstrukcja teoretyczna i uwagi praktyczne [Early education workshop as learning environment. Theoretical reconstruction and practical recommendations]. Problemy Wczesnej Edukacji, 3(42), 86–93. DOI: https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.09

Kurzweil, R. (2013). How to create a mind: The secret of human thought revealed. Penguin Books.

Kurzweil, R. (2018). Jak stworzyć umysł. Sekrety ludzkich myśli ujawnione [How to create a mind. Secrets of human thoughts revealed]. Wydawnictwo Studio Astropsychologii.

Morbitzer, J. (2018). W poszukiwaniu nowych (meta)modeli edukacji w XXI wieku [In Search of New (Meta)Models of Education in the Twenty-First Cen-

tury]. Studia Edukacyjne, 50, 1–23. Retrieved from http://cse.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/50.pdf; DOI: https://doi.org/10.14746/se.2018.50.1

Nowak, J. (2015). Środowisko uczące (nie)doceniony obszar edukacji [Learning environment (under)valued area of education]. In K. Kruszko & I. Nowakowska-Buryła (Eds.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa teoretyczna i rozwiązania praktyczne (pp. 63-75). Wydawnictwo UMCS.

Polak, M. (2017). Połącz i ucz się [Connect and learn]. In A. Dziama (Ed.), Pokazać – Przekazać. CNK.

Ravenscroft, A. (2011). A dialogue and connectivism: A new approach to understanding and promoting dialogue – rich networked learning. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3). DOI: 10.19173/irrodl.v12i3.934

Robinson, K., & Aronica, L. (2015). Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację [Creative Schools. The Grasroots Revolution That’s Changing Education]. Wydawnictwo Element.

Siemens, G. (2006). Connectivism: Learning theory or pastime for the self-amused? Retrieved from http://www.elearnspace.org/Articles/connetivism

Szymiec, R. (2016). Umysł (w) sieci. Edukacja medialna dla uczestnictwa w kulturze globalnej [Mind (in) the network. Media education for participation in global culture]. Wydawnictwo eMPi2.

Tanaś, M. (1997). Edukacyjne zastosowanie komputerów [Educational use of computers]. Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Tomasello, M. (2002). Kulturowe źródło ludzkiego poznawania [The cultural source of human cognition]. PWN.

Wenta, K. (2012). Samowychowanie i samouctwo w ponowoczesnym świecie [Self-formation and self-education in a post-modern world]. Chowanna, 1(20), 99–110. Retrieved from http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2003-t1/Chowanna-r2003-t1-s99-110/Chowanna-r2003-t1-s99-110.pdf

Verhagen, P. (2006). Connectivism: A new learning theory? Retrieved from http://www.scribd.com/88324962/Connectivism-a-New-Learning-Theory

Published
2022-06-29
How to Cite
Karbowniczek, J., & Zdybel, D. (2022). Connective Learning as Teachers’ Approach to One’s Own Professional Development: The Case of Poland. Multidisciplinary Journal of School Education, 11(1 (21), 189-210. https://doi.org/10.35765/mjse.2022.1121.10