Zakres i zasięg czasopisma

„Perspektywy Kultury” to regularnie ukazujący się od 2009 roku kwartalnik Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Czasopismo w 2019 roku zostało nagrodzone grantem w ramach programu Wsparcie 500 czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo jest ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN z dnia 21 grudnia 2021 roku, w którym przyznano mu 100 punktów.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje szeroko rozumianą problematykę kulturoznawczą zarówno związaną z teorią i filozofią kultury, nowymi nurtami w obszarze nauki o kulturze i religii, jak i dotyczącą zagadnień obejmujących historię kultury, badania literaturoznawcze i medioznawcze oraz te związane z zarządzaniem kulturą. Celem kwartalnika jest upowszechnianie wyników badań naukowych w zróżnicowanych obszarach kultury prowadzonych w Polsce i w Europie.

Czasopismo współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w celu podniesienia prestiżu i większego umiędzynarodowienia. W czasopiśmie ukazują się artykuły w języku polskim oraz w językach kongresowych, przy czym w ostatnich dwóch latach przeważają teksty w języku angielskim.

Każdy numer czasopisma wydawany jest z określonym tematem przewodnim (tzw. temat numeru), prezentuje teksty przeglądowe (teoretyczne) oraz empiryczne. W pierwszej kolejności wydawane są artykuły związane z proponowaną tematyką numeru. Ponadto kwartalnik posiada stałe działy:

  1. Zarządzanie międzykulturowe (Cross-cultural Management)
  2. Europejskie dziedzictwo duchowe (European Spiritual Heritage)
  3. Przestrzenie cyberkultury (Areas of Cyberculture)
  4. Varia
  5. Inne (Others)

W dziale Varia publikowane są teksty o ogólnej tematyce kulturoznawczej, literaturoznawczej i historycznej. Dział Inne (Others) przyjmuje recenzje, sprawozdania, opinie, dyskusje i inne formy publikacji niebędące klasycznymi (punktowanymi) artykułami naukowymi.

Indeksacja:

  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • ERIH Plus
  • Index Copernicus