Proces recenzji

Procedura kwalifikowania tekstów do druku.

W swojej pracy redakcja „Perspektyw Kultury” kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

 1. Tekst artykułu jest przesyłany za pośrednictwem platformy OJS do redakcji czasopisma.
 2. Jeśli tekst nie został przygotowany zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, redakcja przed wysłaniem go do recenzentów zwraca się do autora o dokonanie poprawek i uzupełnień.
 3. W przypadku tekstów przygotowanych zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów redakcja czasopisma dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanego artykułu pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma.
 4. W wypadku kwalifikacji pozytywnej nadesłanego tekstu redakcja wyznacza dwóch recenzentów afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta autora lub autorów przesłanego artykułu.
 5. Redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości autorów i również nie informuje autora o tożsamości recenzentów.
 6. Treść recenzji nie jest ujawniana osobom trzecim zgodnie z zasadami etycznymi.
 7. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem, czy artykuł nadaje się do druku (dwie opcje: bez poprawek lub z poprawkami), artykuł do poprawy i ponownej recenzji lub artykuł odrzucony. Konkluzja musi być umotywowana.
 8. Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, ale w ostatnim numerze w danym roku kwartalnika jest zbiorcza lista recenzentów.
 9. Po wpłynięciu obu recenzji redakcja zapoznaje się z nimi i podejmuje dalsze decyzje dotyczące tekstu, informując o treści recenzji autora lub autorów tekstów. Redaktor naczelny podejmuje ostateczną decyzję o publikacji.
 10. Proces recenzyjny trwa od 1 do 3 miesięcy (jest to uzależnione od wielu czynników, m.in. od okresów urlopowych czy od znalezienia odpowiedniego specjalisty).
 11. Jeśli w recenzji sugerowane są poprawki, autorzy proszeni są o ich wniesienie w ciągu miesiąca.
 12. Redakcja dopuszcza przyjmowanie a następnie publikowanie tekstów członków redakcji. Wówczas z procesu recenzyjnego jest wyłączony członek redakcji będący autorem tekstu.