Archiwum

 • Kultura w mediach, media w kulturze
  Tom 44 Nr 1 (2024)

  Aktualny numer naszego kwartalnika jest związany przede wszystkim z dwoma wiodącymi tematami. Pierwszym z nich jest „Kultura w mediach, media w kulturze”. Autorzy tekstów dotyczących tego zagadnienia zastanawiają się nad rolą mediów we współczesnych rytuałach komunikacyjno-kulturowych, jak również prezentują mediasferę jako platformę do transmisji kultury i wartości. Redaktorem gościnnym tej części Perspektyw Kultury jest dr Jarosław Kinal z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Drugi wiodący temat został zaprezentowany w dziale „Miasto historyczne” pod redakcją dr. hab. Andrzeja Laskowskiego, prof. UEK. W tej części autorzy tekstów starali się przedstawić, w jaki sposób społeczności miejskie reagowały na sytuacje kryzysowe, które jednocześnie stały się receptami na różne przypadłości, z jakimi na przestrzeni dziejów borykają się przestrzenie miejskie. W numerze znajdują się również inne teksty umieszczone w stałych działach.

 • Perspektywy Kultury tom 43/2 Wokół stroju w kulturze – przebieranie, ukrywanie, kreowanie, manifestowanie, kontestowanie. W tradycji i współczesności
  Tom 43 Nr 4/2 (2023)

  Oddajemy do Państwa rąk kolejny zeszyt „Perspektyw Kultury”. Aktualny numer naszego kwartalnika jest związany z wieloaspektową, kulturoznawczą i historyczną refleksją nad obecnością stroju w kulturze na przestrzeni wieków, której został poświęcony dział tematyczny. Jego redakcji podjęły się Panie Profesor Beata Bigaj-Zwonek, Izabela Kaczmarzyk i Monika Stankiewicz-Kopeć z Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Temat okazał się niezwykle popularny i wzbudził ogromne zainteresowanie, stąd i sam dział, jak i cały numer, jest najobszerniejszy w kilkunastoletniej historii czasopisma.

 • Perspektywy Kultury tom 43/1 625. rocznica powstania Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego
  Tom 43 Nr 4/1 (2023)

  Niniejszy numer czasopisma jest związany z jubileuszem 625-lecia Wydziału Teologicznego w Krakowie oraz konferencją łączącą się z tym wydarzeniem i zorganizowaną 17 stycznia 2022 r. przez władze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie zabierając miejsca i czasu Czytelnikowi, odsyłam do kilku słów wstępu przygotowanego przez Ojca Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, dr. hab. Tomasza Homę SJ, prof. UIK, inicjatora niniejszej publikacji, oraz do listów ks. prof. dr. hab. Roberta Tyrały, rektora UPJPII, i prof. dr. hab. Jacka Popiela, rektora UJ, odczytanych w trakcie ubiegłorocznej konferencji. Redakcja gościnna została powierzona dr. hab. Tomaszowi Graffowi, prof. UPJPII z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który naświetlił również stan i perspektywę badań wokół Wydziału Teologicznego w Krakowie.

 • Perspektywy Kultury Kultura (w) rzeczywistości hybrydalnej
  Tom 42 Nr 3 (2023)

  Bieżący numer kwartalnika jest wyjątkowy z co najmniej czterech względów o charakterze organizacyjno-administracyjnym. Po pierwsze, Akademia Ignatianum w Krakowie stała się uniwersytetem i od 1 października 2023 r. jej nowa nazwa to Uniwersytet Ignatianum w Krakowie. Po drugie, redakcja czasopisma, idąc z duchem czasu, koncentruje się na formule online, pozostawiając minimalny nakład wersji papierowej, a pozostając w szerokim, otwartym dostępie za pośrednictwem platformy Open Journal Systems w przestrzeni internetowej. Po trzecie, czasopismo decyzją Ministra Edukacji i Nauki podaną w Komunikacie z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych otrzymało 140 punktów. W końcu, po czwarte, do dyscyplin parametryzowanych w czasopiśmie zostały włączone – obok już funkcjonujących 1) nauk o kulturze i religii, 2) literaturoznawstwa, 3) historii oraz 4) nauk o zarządzaniu i jakości – kolejne, jak 5) etnologia i antropologia kulturowa, 6) filozofia, 7) językoznawstwo, 8) nauki o sztuce, 9) polonistyka, 10) nauki o polityce i administracji, 11) nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz 12) pedagogika.

 • Perspektywy Kultury tom 41/2 Prawa narodów w dobie interakcji kultur
  Tom 41 Nr 2/2 (2023)

  Niniejszy numer czasopisma jest związany z aktualnym współcześnie zagadnieniem praw narodów w dobie interakcji kultur. Zgromadzenia oraz redakcji tekstów związanych ze wspomnianą problematyką podjął się dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ, współpracujący od dłuższego czasu z Akademią Ignatianum w Krakowie, między innymi w projekcie „Słowniki społeczne”, gdzie wraz z dr. Łukaszem Burkiewiczem i dr Agnieszką Knap-Stefaniuk został współredaktorem tomu „Studia kulturowe” (Kraków 2022). Wiodące w niniejszym numerze zagadnienie zostanie przedstawione we wstępie przygotowanym przez prof. Korporowicza. Wspomnę, że w dziale tym znajduje się aż siedemnaście tekstów napisanych przez autorów z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

 • Perspektywy Kultury tom 41/1 Klasyczne inspiracje i kulturowe aspiracje promotorów kultury polskiej w Padwie
  Tom 41 Nr 2/1 (2023)

  W 2022 r. przypadała 800. rocznica utworzenia Uniwersytetu w Padwie, uczelni, którą od początku istnienia chętnie wybierali Polacy jako miejsce swojej edukacji, a która była jednym z najznakomitszych ośrodków intelektualnych Europy doby humanizmu. Od wielu lat polscy badacze zwracają uwagę na znaczenie padewskiej uczelni dla naszego kraju, jego kultury, nauki i wszechstronnego rozwoju. W jej murach wykształciły się elity polskie XV, XVI i początku XVII stulecia, m.in. Paweł Włodkowic, Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski i Jan Zamoyski, ale to tylko niektóre z licznych polskich nazwisk związanych z padewską uczelnią. W związku z istotnym znaczeniem „Padewczyków” dla kultury polskiej postanowiliśmy dział tematyczny niniejszego numeru „Perspektyw Kultury” poświęcić klasycznym inspiracjom i kulturowym aspiracjom promotorów kultury polskiej w Padwie oraz oddać go pod redakcję prof. dr. hab. Mirosława Lenarta i dr. Sławomira Marchela z Uniwersytetu Opolskiego. Swoje słowo wstępu w numerze zamieścił również Jego Magni­ficencja Ojciec Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK.

 • Ochrona dziedzictwa kulturowego
  Tom 40 Nr 1 (2023)

  Temat wiodący niniejszego numeru został zaprezentowany w dziale tematycznym „Ochrona dziedzictwa kulturowego” pod gościnną redakcją dr hab. Justyny Łukaszewskiej-Haberkowej, prof. AIK. W dziale tym znalazło się osiem tekstów napisanych przez autorów z różnych ośrodków naukowych i instytucji kultury w Polsce.

 • Dwór królowej w średniowieczu i w epoce nowożytnej - ludzie, relacje, wpływy
  Tom 39 Nr 4 (2022)

  Dział tematyczny niniejszego numeru pod gościnną redakcją dr hab. Agnieszki Januszek-Sieradzkiej został zatytułowany „Dwór królowej w średniowieczu i w epoce nowożytnej – ludzie, relacje, wpływy”. Ten dział zostanie przedstawiony we wprowadzeniu przygotowanym przez wspomnianą Panią Profesor. Wspomnę, że w dziale tym znajduje się dziewięć tekstów napisanych przez autorów z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

 • Studia o kulturze cerkiewnej w granicach dawnej Rzeczypospolitej
  Tom 38 Nr 3 (2022)

  Numer bieżący jest obszerniejszy od typowych zeszytów „Perspektyw Kultury”. Jest to przede wszystkim związane z działem tematycznym „Studia o kulturze cerkiewnej w granicach dawnej Rzeczypospolitej” pod gościnną redakcją pracowników Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr hab. Alicji Zofii Nowak, prof. UJ oraz dr hab. Agnieszki Gronek, prof. UJ. Ten dział zostanie przedstawiony we wstępie przygotowanym przez wspomniane Panie Profesor i jest kontynuacją wcześniej podejmowanych przez nie projektów o podobnej tematyce (wydania monograficzne z 2016 i 2019 r.). Dodam jedynie, że znajduje się w nim 19 artykułów napisanych przez autorów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Francji oraz Włoch. Dział ten dopełniają również dwa odrębne teksty. Pierwszy z nich jest krótkim komunikatem autorstwa arcybiskupa Ihora Isichenki (Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina; Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska) przedstawiający Charków, a właściwie jego świątynie, w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Drugi tekst to recenzja książki Oleha Bolyuka zatytułowanej Wooden sacred artefacts (as based on Ukraine’s western regions) sporządzona przez wspomnianą już Agnieszkę Gronek (Uniwersytet Jagielloński).

1-10 of 47