O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo "Perspektywy Kultury"...

Proces recenzji

  1. Każdy nadesłany artykuł jest wstępnie oceniany przez wybranych członków zespołu redakcyjnego lub redaktorów tematycznych (etap preselekcji). Tekst może być zaakceptowany, odrzucony lub odesłany w celu naniesienia poprawek merytoryczno-formalnych.
  2. Redaktor naukowy wraz z zespołem redakcyjnym powołuje niezależnych recenzentów, którzy otrzymują teksty bez podawania danych autora.
  3. Treść recenzji nie jest ujawniana osobom trzecim zgodnie z zasadami etycznymi.
  4. Po otrzymaniu recenzji redaktor naczelny podejmuje ostateczną decyzję o publikacji.
  5. Autorzy są informowani przez sekretarza redakcji o ostatecznej decyzji.
  6. Alfabetyczna lista recenzentów zamieszczana jest na stronie internetowej czasopisma.

Polityka otwartego dostępu

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sponsors

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Program Wsparcie dla czasopism naukowych na lata 2019-2020

Akademia Ignatianum w Krakowie

Współautorzy

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
budynek Zofiówka, p. 6

Historia czasopisma

Historia "Perspektyw Kultury"