Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone. Przesłanie tekstu jest równoznaczne z oświadczeniem o oryginalnym charakterze artykułu naukowego.

Czas oczekiwania na decyzje redakcji i recenzje jest wydłużony ze względu na bardzo dużą liczbę nadsyłanych tekstów, zarówno do działów tematycznych, jak i pozostałych. Teksty do działu VARIA są przyjmowane na lata 2026-2027.

Teksty niespełniające wymogów formalnych, nierespektujące instrukcji wydawniczej nie będą procedowane. Tematyka artykułów do działu Varia musi mieścić się w zakresie dyscyplin reprezentowanych przez "Perspektywy Kultury". Redakcja zastrzega sobie także prawo do decydowania, czy proponowane tematy są zgodne z koncepcją czasopisma.

 • Praca nie została wydana w przeszłości drukiem lub w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie lub monografii w Polsce lub innym kraju.
 • Plik zgłoszenia ma format pliku dokumentu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Tam, gdzie to możliwe, zostały podane adresy URL referencji.
 • Tekst powinien być zgodny ze stylistycznymi i bibliograficznymi wymogami umieszczonymi w Wytycznych dla Autora znajdujących się w dziale "O czasopiśmie".
 • Artykuł przysyłany do Redakcji poddawany jest postępowaniu recenzyjnemu zgodnie z instrukcją zawartą w dziale w Proces Recenzji zgodnie z zasadą double-blind-review.

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów - 15 dni
Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptu - 30 dni
Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł - 84 dni

Wytyczne dla autorów

Zasady tworzenia tekstów do czasopisma naukowego PERSPEKTYWY KULTURY

ZASADY OGÓLNE

Redakcja czasopisma „Perspektywy Kultury” zaprasza do przesyłania propozycji artykułów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru artykułów spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany podwójnemu procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.

***

SZABLON ARTYKUŁU (części składowe)

Imię i nazwisko autora
Numer ORCID
Afiliacja
Adres mailowy
(wyrównanie do lewej, 12 Times New Roman)

TYTUŁ TEKSTU W PODSTAWOWYM JĘZYKU TEKSTU, 14 PKT TIMES NEW ROMAN, BOLD, TEKST WYŚRODKOWANY. TYTUŁ NIE POWINIEN ZAWIERAĆ WIĘCEJ NIŻ 12 SŁÓW

Abstract: Tekst streszczenia powinien być zwięzły i rzeczowy o objętości do 250 wyrazów. Powinien on zawierać identyfikację obiektu badań oraz przedstawić istotę zastosowanej metody, wyniki i główne wnioski. Przeczytany tekst w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości (12 pkt Times New Roman).

Keywords: Pięć słów kluczy określających najważniejsze tematy omawiane w artykule. Słowa klucze używane są do celów indeksowania (12 pkt Times New Roman).

TYTUŁ TEKSTU W JĘZYKU POLSKIM (jeśli podstawowym językiem tekstu jest inny niż polski) LUB W JĘZYKU ANGIELSKIM (jeśli podstawowym językiem tekstu jest polski), 14 PKT TIMES NEW ROMAN, BOLD, TEKST WYŚRODKOWANY. TYTUŁ NIE POWINIEN ZAWIERAĆ WIĘCEJ NIŻ 12 SŁÓW

Streszczenie: Struktura streszczenia jak wyżej – w języku polskim (jeśli podstawowym językiem tekstu jest inny niż polski) lub w języku angielskim (jeśli podstawowym językiem tekstu jest polski).

Słowa klucze: Pięć słów kluczy w języku polskim (jeśli podstawowym językiem tekstu jest inny niż polski) lub w języku angielskim (jeśli podstawowym językiem tekstu jest polski).

Tekst główny

Artykuł wraz ze swoimi wszystkimi częściami składowymi (streszczenie, słowa klucze, abstract, keywords, tekst główny, bibliografia oraz nota o autorze) powinien mieć od 20 000 do 30 000 znaków, licząc ze spacjami.

Tekst główny prosimy przygotować według poniższych zasad:

 • Czcionka Times New Roman, 12 pkt,
 • Interlinia (odstęp między wierszami tekstu) – 1,5 pkt,
 • Wcięcia akapitowe – 1 cm,
 • Tekst wyjustowany,
 • Tytuły rozdziałów i podrozdziałów – czcionka 12 pkt, pogrubiona (na końcu nie daje się kropki),
 • Wyróżnienia w tekście – czcionka pogrubiona (nie należy używać podkreśleń),
 • Słowa obcojęzyczne – pisane kursywą (nie dotyczy to nazw własnych, np. instytucji, organizacji itp.),
 • Należy używać czasu przeszłego, nie przyszłego, np. „W tym rozdziale opisano”, a nie: „W tym rozdziale opiszemy”,
 • Nazwiska użyte po raz pierwszy – pełne imię i nazwisko, kolejne przywołanie – nazwisko (może być z inicjałem imienia),
 • Skróty – za pierwszym razem podaje się pełny termin, a skrót w nawiasie; dalej – tylko skrót, jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • Cytaty w tekście należy poprzedzać wprowadzeniem (np. Jak zauważa Jan Kowalski...),
 • Cytaty należy ująć w cudzysłów, bez kursywy, i dokładnie przytoczyć (należy zwrócić uwagę na znaki interpunkcyjne),
 • Opuszczenia fragmentu cytowanego tekstu zaznacza się za pomocą nawiasu kwadratowego: [...],
 • Wtrącenia własne w cytatach zaznacza się za pomocą inicjałów autora: [moje – X.Y.].
Tabele, rysunki, materiał graficzny

Tabela 1
Tytuł tabeli (wyrównanie do lewej, 12 pkt Times New Roman, kursywa)


Pod tabelą należy umieścić istotne informacje dla czytelnika, m.in. źródło (10 pkt Times New Roman)

 

Rysunek 1 (Zdjęcie 1). Nazwa rysunku (zdjęcia). Źródło (10 pkt Times New Roman)

Przypisy w głównym tekście (styl APA)
 • Odsyłacze należy umieszczać w tekście w nawiasie okrągłym. Powinny one zawierać nazwisko autora (bez inicjału imienia) i rok wydania (podany po przecinku). Stronę należy podać wówczas, gdy przytaczany jest dosłowny cytat, w przypadku parafrazy numerów stron nie trzeba podawać:

Jak podaje autor (Kowalski, 1995), należy wziąć pod uwagę kilka czynników.

Autor pisze: „Musimy wziąć pod uwagę rozmaite uwarunkowania” (Kowalski, 1995, s. 36).

 • Jeśli nazwisko autora pojawia się w tekście, wystarczy podać po nim samą datę w nawiasie:

Jak podaje Kowalski (1995), musimy uwzględnić następujące uwarunkowania.

 • Różne pozycje oddzielamy od siebie średnikiem:

(Kowalski, 2016; Malinowski, 2015).

 • Przy powoływaniu się na publikację przywoływaną przez kogoś innego stosuje się zapis:

Badania sugerują, iż… (Kowalski, za: Malinowski, 2007).

 • Odsyłacze do prac wielu autorów:
  • Jeśli praca ma dwóch autorów, należy podać oba nazwiska:

Badania sugerują, iż... (Kowalski i Nowak, 2010).

  • Jeśli praca ma trzech, czterech lub pięciu autorów, należy podać nazwiska wszystkich autorów za pierwszym razem w odsyłaczu w tekście, a w kolejnych odsyłaczach tylko nazwisko pierwszego autora wraz ze skrótem i in. oraz rokiem.

Przykład:

Przywołanie po raz pierwszy:

Badania (Nowak, Kowalski, Lewandowska i Wiśniewski, 2012) wskazują, iż...

Kolejne przywołania:

Badania te (Nowak i in., 2012) pokazują, że…

  • Jeśli praca ma sześciu lub więcej autorów, należy podać nazwisko tylko pierwszego autora, dodając skrót i in. oraz rok (za każdym razem zarówno dla pierwszego, jak i następnych odsyłaczy).
 • U dołu strony zamieszczać można jedynie przypisy wyjaśniające, uzupełniające, komentujące.
Bibliografia (14 pkt Times New Roman, wyrównanie do lewej)

Kolejność alfabetyczna odnosi się do pierwszej litery nazwiska autora. Jeśli w bibliografii występuje kilka pozycji tego autora, podajemy je w kolejności chronologicznej (według roku publikacji). Jeżeli w danym roku wydanych zostało kilka cytowanych pozycji, dla rozróżnienia dodajemy przy roku publikacji literę a, b, c, d itd.

Obowiązuje następujący wzór zapisu poszczególnych publikacji (12 pkt Times New Roman):

Monografie

Nowak, A. (2010). Podstawy ekonomii. Szczecin: Wydawnictwo Ekonomiczne.

Redakcje naukowe

Kowalski, B. (red.). (2015). Świat ekonomii. Wrocław: Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rozdział w pracy zbiorowej

Nowak, A. (2010). Struktury rynkowe. W: J. Kowalski i B. Wiśniewski (red.), Ekonomia. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe ABC, 13-26.

Artykuły w czasopismach z przydzielonym identyfikatorem DOI (Digital Object Identifier)

Nowak, A., Kowalski, J.B. i Wiśniewski, Z. (2014). Podstawy ekonomii. Zeszyty Ekonomiczne, nr 2(12), 26-38. DOI: XXXXXX.

Artykuły w czasopismach bez przydzielonego identyfikatora DOI (Digital Object Identifier)

Nowak, A., Kowalski, J.B. i Wiśniewski, Z. (2014). Podstawy ekonomii. Zeszyty Ekonomiczne, nr 2(12), 26-38.

Tekst ze strony internetowej

Jeśli dany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, książką ani rozdziałem w książce, należy podać jego autora, datę publikacji (jeśli jest znana), tytuł, a następnie adres strony internetowej, z której został pobrany, oraz datę dostępu.

Nowak, J. (2010). Ekonomia na dziś. Pozyskano z: adres strony internetowej (dostęp: 12.04.2019).

Notka o autorze (14 pkt Times New Roman, wyrównanie do lewej)

W celu zwięzłego przedstawienia autora krótka notka biograficzna o objętości 4-6 wierszy (12 pkt Times New Roman) ma zawierać (w trzeciej osobie):

 • jego tytuł zawodowy lub stopień naukowy,
 • specjalizację zawodową lub naukową (zainteresowania),
 • afiliację,
 • kilka najważniejszych osiągnięć zawodowych (współpraca z instytucjami, firmami itp.) i/lub naukowych (publikacje – nie więcej niż trzy).

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu jest: Uniwersystet Ignatianum w Krakowie.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek");
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.