Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Dr Bogumił Strączek (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)

Zastępca redaktora naczelnego
Dr Ewa Chłap-Nowak (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)
Dr Bożena Prochwicz-Studnicka (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)

Sekretarz
Dr Magdalena Jankosz (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Członkowie Zespołu Redakcyjnego
Doc. dr Sabire Arik (University of Ankara)
Prof. dr Luca Bernardini (Università degli Studi di Milano)
Dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. UIK (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)
Dr Ricardo Godinho Bilro (Instituto Universitário de Lisboa)
Prof. dr Alessandro Boccolini (Università degli Studi della Tuscia)
Prof. dr Alberto Castaldini (University of Bucharest)
Prof. dr Nela Filimon Costin (Universitat de Girona)
Dr Nicholas Coureas (Cyprus Research Center)
Prof. dr Pasquale Pazienza (Università degli Studi di Foggia)
Prof. dr Christopher Schabel (University of Cyprus)
Prof. dr Sergey Troitskiy (Estonian Literary Museum)
Dr M. Antoni J. Üçerler SJ (Boston College)
Dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)
Dr hab. Monika Stankiewicz Kopeć, prof. AIK (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)
Dr hab. Stanisław Cieślak, prof. AIK (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)
Dr hab. Bogusława Bodzioch Bryła, prof. AIK (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)
Dr Danuta Smołucha (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)

Skład Rady Naukowej czasopisma „Perspektywy Kultury”
Prof. dr Eva Ambrozova (Newton University, Brno)
Dr Josep Boyra (Escola Universitària Formatic Barcelona)
Prof. dr Caterina De Lucia (Università degli Studi di Foggia)
Dr Jarosław Duraj SJ (Ricci Institute, Macau)
Dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)
Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
Dr Paweł Nowakowski (Instytut Literatury)
Prof. dr Jakub Gorczyca SJ (Pontificia Università Gregoriana)
Prof. dr Marek Inglot SJ (Pontificia Università Gregoriana)
Doc. dr Petr Mikuláš (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Prof. dr hab. Henryk Pietras SJ (Pontificia Università Gregoriana)
Dr Joan Sorribes (Escola Universitària Formatic Barcelona)
Prof. dr David Ullrich (Univerzita obrany v Brne)
Dr Zdeněk Vybíral (Husitské Muzeum, Tabor)
Dr hab. Leszek Zinkow, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)
Dr Agnieszka Knap Stefaniuk (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)