Cypriana Norwida myśli o niepodległości

Abstrakt

Prezentowany szkic Cypriana Norwida myśli o niepodległości uwzględ­nia tylko wypowiedzi Cypriana Norwida po 1864 r., po upadku po­wstania styczniowego. Jako punkt wyjścia rozważań przyjęto naj­ważniejszy dla poruszanej problematyki tekst z 1869 r. rozprawki epistolarnej Walka-polska, skierowanej do Agatona Gillera. Podstawo­wa teza rozprawki, iż Polacy „umieją bić się”, ale „nie umieją walczyć”, jest jednym z głównych założeń krytycznego poglądu Norwida na te­mat polskich dróg do niepodległości. Poza rozprawką Walka-polska, powyższy szkic przypomina jeszcze inne teksty Norwida, ważne dla problematyki niepodległości. Chodzi o [Odezwę w sprawie udziału Po­laków w wojnie francusko-pruskiej] z 1870 r. oraz Odpowiedź Cypriana Kamila N. niektórym obywatelom o stanie rzeczy narodowej zapytującym z okresu wojny rosyjsko-tureckiej z 1877 r. Wymienione dyskursywne teksty dopełnia wiersz Norwida Co robić?, w którym pada zasadnicze dla problematyki niepodległości pytanie: „Co począć w rozebranym kraju?”. Zamieszczone w szkicu rozważania zamykają uwagi Norwi­da na temat znaczenia duchowej niepodległości, której waga niekiedy mogła być istotniejsza niż niepodległość rozumiana tylko politycznie.

Biogram autora

Włodzimierz Toruń, The John Paul II Catholic University of Lublin

Włodzimierz Toruń, Prof. KUL – employee of the Cyprian Norwid Studies Center at KUL University in Lublin. Author of the books: Wo­kół Norwidowej koncepcji słowa (Lublin 2003), Norwid o Niepodległej (Lublin 2013), essays and articles on the work of Cyprian Norwid, Ju­liusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, and Zbigniew Herbert printed by various journals and in collective works.

Bibliografia

Giller, A. (1867-1871). Historia powstania narodu polskiego w 1861-1864 r., vol. 1-4. Paryż.

Konieczny, J. (1970). Cybernetyka walki. Warszawa.

Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie, 3rd ed. Wrocław.

Lewak, A. (1935). Dzieje emigracji polskiej w Turcji (1831-1878). Warszawa.

Norwid, C. (1966). Dzieła zebrane, ed. J.W. Gomulicki, vol. 1-2: Wiersze. Warszawa.

Norwid, C. (1971-1976). Pisma wszystkie, collected, edited and provided with a foreword by J.W. Gomulicki, vol. 1-11. Warszawa.

Pobóg-Malinowski, W. (1984). Najnowsza historia polityczna Polski, vol. 1: 1864-1914. London.

Rudniański, J. (1983). Elementy prakseologicznej teorii walki. Warszawa.

Zahorski, A. (1974). Spór o Napoleona we Francji i w Polsce. Warszawa.

Zdanowicz, A. et al. (ed.). (1861). Słownik języka polskiego, p. I-II. Wilno.

Złotorzycka, M. (1935). Próba utworzenia oddziału polskiego w czasie ob¬lężenia Paryża przez Prusaków (1870-1871). Niepodległość, XI, issue 3, 325-350.

Żuk, A. (1996). Filozofia walki. Lublin.

Opublikowane
2020-02-11
Jak cytować
Toruń, W. (2020). Cypriana Norwida myśli o niepodległości. Perspektywy Kultury, 24(1), 9-22. https://doi.org/10.35765/pk.2019.2401.03
Dział
Myśli o niepodlegości