Cypriana Norwida myśli o niepodległości

Słowa kluczowe: Cyprian Norwid, Polska, zabory, niewola, niepodległość, wolność

Abstrakt

Prezentowany szkic Cypriana Norwida myśli o niepodległości uwzględ­nia tylko wypowiedzi Cypriana Norwida po 1864 r., po upadku po­wstania styczniowego. Jako punkt wyjścia rozważań przyjęto naj­ważniejszy dla poruszanej problematyki tekst z 1869 r. rozprawki epistolarnej Walka-polska, skierowanej do Agatona Gillera. Podstawo­wa teza rozprawki, iż Polacy „umieją bić się”, ale „nie umieją walczyć”, jest jednym z głównych założeń krytycznego poglądu Norwida na te­mat polskich dróg do niepodległości. Poza rozprawką Walka-polska, powyższy szkic przypomina jeszcze inne teksty Norwida, ważne dla problematyki niepodległości. Chodzi o [Odezwę w sprawie udziału Po­laków w wojnie francusko-pruskiej] z 1870 r. oraz Odpowiedź Cypriana Kamila N. niektórym obywatelom o stanie rzeczy narodowej zapytującym z okresu wojny rosyjsko-tureckiej z 1877 r. Wymienione dyskursywne teksty dopełnia wiersz Norwida Co robić?, w którym pada zasadnicze dla problematyki niepodległości pytanie: „Co począć w rozebranym kraju?”. Zamieszczone w szkicu rozważania zamykają uwagi Norwi­da na temat znaczenia duchowej niepodległości, której waga niekiedy mogła być istotniejsza niż niepodległość rozumiana tylko politycznie.

Biogram autora

Włodzimierz Toruń, The John Paul II Catholic University of Lublin

Prof. KUL – employee of the Cyprian Norwid Studies Center at KUL University in Lublin. Author of the books: Wo­kół Norwidowej koncepcji słowa (Lublin 2003), Norwid o Niepodległej (Lublin 2013), essays and articles on the work of Cyprian Norwid, Ju­liusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, and Zbigniew Herbert printed by various journals and in collective works.

Bibliografia

Giller, A. (1867-1871). Historia powstania narodu polskiego w 1861-1864 r., vol. 1-4. Paryż.

Konieczny, J. (1970). Cybernetyka walki. Warszawa.

Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie, 3rd ed. Wrocław.

Lewak, A. (1935). Dzieje emigracji polskiej w Turcji (1831-1878). Warszawa.

Norwid, C. (1966). Dzieła zebrane, ed. J.W. Gomulicki, vol. 1-2: Wiersze. Warszawa.

Norwid, C. (1971-1976). Pisma wszystkie, collected, edited and provided with a foreword by J.W. Gomulicki, vol. 1-11. Warszawa.

Pobóg-Malinowski, W. (1984). Najnowsza historia polityczna Polski, vol. 1: 1864-1914. London.

Rudniański, J. (1983). Elementy prakseologicznej teorii walki. Warszawa.

Zahorski, A. (1974). Spór o Napoleona we Francji i w Polsce. Warszawa.

Zdanowicz, A. et al. (ed.). (1861). Słownik języka polskiego, p. I-II. Wilno.

Złotorzycka, M. (1935). Próba utworzenia oddziału polskiego w czasie ob¬lężenia Paryża przez Prusaków (1870-1871). Niepodległość, XI, issue 3, 325-350.

Żuk, A. (1996). Filozofia walki. Lublin.

Opublikowane
2020-02-11
Jak cytować
[1]
Toruń, W. 2020. Cypriana Norwida myśli o niepodległości. Perspektywy Kultury. 24, 1 (luty 2020), 9-22. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2019.2401.03.
Dział
Myśli o niepodlegości