Podtrzymywanie polskiej kultury przez Polonię w Nowej Zelandii po II wojnie światowej

Abstrakt

Artykuł dotyczy zachowania elementów polskiej kultury przez diasporę Pola­ków w Nowej Zelandii na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat. Kon­centruje się na utrzymaniu wiary katolickiej w protestanckim społeczeństwie, podtrzymaniu języka przodków, wiedzy o Polsce, jej tradycjach, strojach, tańcach, pieśniach oraz kuchni. Badania prowadzone zarówno na źródłach zastanych, jak i wywołanych podczas czterech pobytów na antypodach, dopro­wadziły autora tekstu do wniosku, który w artykule został poparty wieloma przykładami, że Polonia w Nowej Zelandii na przestrzeni siedemdziesię­ciu lat działała bardzo prężnie w różnych dziedzinach, szczególnie w dwóch głównych ośrodkach miejskich: Wellington i Auckland. Obecnie dzięki naj­nowszej emigracji do wspomnianych dwóch głównych ośrodków dołączyły skupiska Polonii w Christchurch i Dunedin.

Biogram autora

Dariusz Zdziech, Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (ANZORA)

Dr, ur. 1981 r., historyk, pochodzący z Szydłowca, któ­rego zainteresowania dotyczą regionu Australii i Oceanii oraz obecno­ści Polaków na tych terenach. Prezes Towarzystwa Naukowego Austra­lii, Nowej Zelandii i Oceanii, Kraków, Polska. Przez 3 lata (2011–2014) pracował w Ambasadzie Nowej Zelandii w Warszawie, Ekspert ds. Kiri­bati dla Ministerstwa Środowiska RP (2013). Od 2015 roku wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Jana Pawła II w Kra­kowie. Autor monografii: Pahiatua – Mała Polska małych Polaków, Kraków 2007. Pod jego redakcją ukazały się: New Zealand Culture, Kraków 2010 oraz Oceania – An Important Part of the Pacific, Kraków 2018.

Bibliografia

Biesiek, J. (1991). Polacy z Taranaki przybywają do Wellington na spotkanie z Ojcem Świętym. W: M. Polaczuk (red.), Pielgrzymka do Nowej Zelandii. Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowej Zelandii 22–24 listopada 1986. Wellington (maszynopis powielany; zbiory prywatne rodziny Mantery­sów, Lower Hutt).

Ceregra, M. (2006). Concert Orleta Polish Dance Ensemble, Victoria Univer­sity, Memorial Theatre, Wellington, 2 XI 2006. Materiał filmowy w zbiorach Mariana Ceregry, Lower Hutt.

Dyplom dla Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Państwa i Chrztu Pol­ski w Nowej Zelandii od YMCA Polska za udział w światowym konkursie dla dzieci i młodzieży, Londyn 5 VI 1966 r. Zbiory rodziny Manterysów, Lower Hutt.

Frankiel, Z. Praca kulturalno-oświatowa wśród Polonii nowozelandzkiej oraz cele wydawnictwa rocznika. W: Polak w Nowej Zelandii 1951–1952. Maszynopis powielany; materiał w prywatnym archiwum rodziny Man­terysów, Lower Hutt.

Informacje na temat o. Huzarskiego z korespondencji prywatnej piszącego te słowa ze Stanisławem Manterysem. (2010). Lower Hutt.

Informator Duszpasterstwa Polskiego w Australii i Nowej Zelandii. Maszynopis przedstawiający stan na 1988 r. w zbiorach Biblioteki Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

Janczewski, L. i Roy-Wojciechowski, J. (1999). Pismo do Prezydenta RP Alek­sandra Kwaśniewskiego w sprawie dofinansowania Polish Studies na uniwer­sytecie w Auckland, z dnia 21 VII 1999 r. Materiał w zbiorach prywatnych Lecha Janczewskiego.

List ks. M. Wilniewczyca do Polonii w Wellington, Drohiczyn 4 IV 1987 r. Mate­riał w prywatnych zbiorach rodziny Manterysów, Lower Hutt.

Kliczewski, P. (1973). Przyjęcie ks. Kardynała Karola Wojtyły i ks. Biskupa Szczepana Wesołego przez Polonię dnia 12 II 1973, w Domu Polskim, Wellington. W: M. Polaczuk (red.), Komunikat sprawozdawczy Polskiej Rady Duszpasterskiej w Nowej Zelandii, Wellington (broszura informa­cyjna, dwudziestostronicowa – materiał z prywatnego archiwum rodziny Manterysów, Lower Hutt).

Korespondencja z Jackiem Dreckim, zamieszkałym w Auckland – Nowa Zelandia (marzec 2020). W zbiorach autora.

Kronika Domu Polskiego w Auckland. W zbiorach Archiwum Domu Polskiego w Auckland.

Pawlikowski, K. (1986). Witamy Ojca Świętego Jana Pawła II w Christ­church. Nasza Gazeta, wydanie nadzwyczajne, listopad.

Polaczuk, M. (b.d.1). Historia Stowarzyszenia Polaków w Nowej Zelandii. Maszynopis w zbiorach rodziny Manterysów, Lower Hutt.

Polaczuk, M. (b.d.2). Stowarzyszenie Polaków w Nowej Zelandii. W: Polak w Nowej Zelandii. Rocznik Stowarzyszenia Polaków w Nowej Zelandii, Wel­lington 1951–1952. Maszynopis powielany. Materiał w prywatnym archi­wum rodziny Manterysów, Lower Hutt.

Polish Women’s League Theresa Sawicka Drafts. Dokument New Zealand National Archives, NZNA, AAAC, Acc W4313, Box 12, Folder 206. Wellington.

Rombel, E. (1992). Polska Szkoła Sobotnia. Materiał ze zbiorów rodziny Man­terysów, Lower Hutt.

Roy-Wojciechowski, J. (1999). II Zebranie Polskiego Klubu Literackiego, Auckland, XII 1999. Materiał ze zbiorów rodziny Sosnów, Auckland.

Schwieters, M. (1989). Nowa Zelandia wita Prymasa Polski 16–18 XI 1988 r. Maszynopis w zbiorach Malwiny Schwieters, Auckland.

Siekiera, J. (2011). Nawiązywanie i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych między państwami na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej i Nowej Zelandii. Wrocław; praca magisterska, w zbiorach autora.

Sokalska-Waluszewska, R. (1986). Wizyta Papieża. Wellington. Materiał ze zbiorów Romualdy Sokalskiej, Wellington.

Wilniewczyc, M. (1947). Droga Młodzieży, b.m.w. 1 XII 1947. List pożeg­nalny do młodzieży polskiej z obozu dziecięcego w Pahiatua. W zbiorach rodziny Manterysów, Lower Hutt.

Wilski, J. (1988). Śpiewnik kościelny. Pieśni kościelne stare i nowe. Lower Hutt. Rękopis powielany dla członków chóru; w zbiorach autora.

Alexandrowicz, M. (1998). Z Lubcza na Antypody. Warszawa: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK.

Antoszewski, R. (1995). Zbiór wiadomości niezwykłych, szokujących, mądrych… choć nie zawsze… Auckland: Kraj.

Broel-Plater, L. (1973). Dookoła wspomnień (na prawach rękopisu). Londyn.

Chibowski, A. (2012). Kapłańska odyseja ks. Michała Wilniewczyca – sybiraka, kapelana w armii gen. Andersa, opiekuna duchowego polskich sierot w Persji i Nowej Zelandii. Ząbki: Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla.

Drecki J.R. (2018), Ignacy Jan Paderewski. A Pianist Amidst the Geysers. Auckland: Quo Vadis Publications.

Drecki, J. i Schwieters, M. (2008). Ofiarom Golgoty Wschodu Polacy w Auckland. Auckland: Quo Vadis Publications.

Dudek, A. TChr. (1999). Kronika czterdziestolecia 1959–1999. Towarzystwo Chrystusowe w Australii i Nowej Zelandii. Sydney: Towarzystwo Chrystu­sowe dla Polonii Zagranicznej.

Gagajek, E. TChr. (1995). Z misją na antypody (1959–1964). Poznań: Hlondianum.

Gołębicka-Buchanan, A. (2018). 45 Years of Diplomatic Relations Poland & New Zealand. Wellington: Ambasada RP.

Helman, W. (1979). Polonia w Australii i Nowej Zelandii. Lublin: UMCS.

Kałuski, M. (2006). Polacy w Nowej Zelandii. Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski.

Matuszkiewicz, B. i Nowak, B. (2001). Nowa Zelandia – daleka i bliska. Prze­wodnik turystyczny. Słupsk: „Kolumb”.

McGill, D. (1982). The Other New Zealanders. Wellington: Mallinson Rendel.

Pawzun, J. (1996). Notatki z Czerwonej Polany. Bydgoszcz: Świadectwo.

Polaczuk, M. (red.). (1985), Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Nowej Zelandii. Wellington: Polish Ex-Servicemen Ass. in New Zealand.

Sękowska, E. (1994). Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Skwarko, K. (1972). Osiedlenie młodzieży polskiej w Nowej Zelandii w r. 1944. Londyn: nakł. autora.

Skwarnicki, M. (1988). Australijska wiosna. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Steinmetz, J. (1990). Pół życia na obczyźnie. Warszawa: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.

Zdziech, D. (2007a). Pahiatua. „Mała Polska” małych Polaków. Kraków: Towa­rzystwo Naukowe „Societas Vistulana”.

Drecki, J. (red.). (2004). Rocznice Listopadowe. Auckland.

Jones, B. (2006). Koło Polskiej Młodzieży. W: S. Manterys (red.), Dwie ojczy­zny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia. Warszawa: Ofi­cyna Wydawnicza Rytm.

Kocząb, S. TChr. (1984). Nowa Zelandia. W: M. Szaura TChr (red.), Spie­szą z duszpasterską posługą swoim rodakom. Bankstown, N.S.W.: Przegląd Katolicki.

Lencznarowicz, J. (2001). Polska diaspora w Nowej Zelandii. W: A. Walaszek (red.), Polska diaspora. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Mendruń, M. (1992). „The Polish Voice” on Access Radio. W: M. Ducat, D. Mealing i T. Sawicka (red.), Living in Two Worlds. The Polish Commu­nity of Wellington. Petone: Petone Settlers Museum, Hutt City Council.

New Zealand. (1986). W: A. Hitchens (red.), Pacific Pilgrimage: A Pictorial View of Pope John Paul II’s Visit Nov. 22–24, 1986. Wellington: Indepen­dent Newspapers.

Polaczuk, E. (1992). The Polish Youth Club. W: M. Ducat, D. Mealing i T. Sawicka (red.), Living in Two Worlds. The Polish Community of Wel­lington. Petone: Petone Settlers Museum, Hutt City Council.

Polacy w Nowej Zelandii. (1988). W: Jan Paweł II, Przemówienia do Polonii i Polaków za granicą 1979–1987. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas.

Reid, L.G. (1992). The Polish Choir – „Polonez”. W: M. Ducat, D. Mealing i T. Sawicka (red.), Living in Two Worlds. The Polish Community of Wel­lington. Petone: Petone Settlers Museum, Hutt City Council.

Reid, K. i Gracie, L. (1992). The „Polonia” Choir. W: M. Ducat, D. Mealing i T. Sawicka (red.), Living in Two Worlds. The Polish Community of Wel­lington. Petone: Petone Settlers Museum, Hutt City Council.

Rosner, B. (1992). The Polish Women’s League. W: M. Ducat, D. Mealing i T. Sawicka (red.), Living in Two Worlds. The Polish Community of Wel­lington. Petone: Petone Settlers Museum, Hutt City Council.

Sinkinson, M. (2006). Powrót taty. W: S. Manterys (red.), Dwie ojczyzny. Pol­skie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.

Sondej, S. (1992a). The Polish Church Choir at St. Martin de Porres. W: M. Ducat, D. Mealing i T. Sawicka (red.), Living in Two Worlds. The Polish Community of Wellington. Petone: Petone Settlers Museum, Hutt City Council.

Sondej, S. (1992b). Polish Dance Groups. W: M. Ducat, D. Mealing i T. Sawicka (red.), Living in Two Worlds. The Polish Community of Wel­lington. Petone: Petone Settlers Museum, Hutt City Council.

Szymański, J. (2007). Opieka duszpasterska nad Polakami w Nowej Zelan­dii. W: J. Szymański (red.), Z Sybiru na drugą półkulę. Wojenne losy polskich dzieci z Pahiatua. Lublin: Wydawnictwo KUL.

The Catholic Church in New Zealand. (1973). W: The Official Directory of the Catholic Church in Australia & Papua-New Guinea, New Zealand & Pacific Island. B.m.w.

Tomaszyk, K. (1991). Przez nas, o nas, dla nas. W: Wiązanka myśli i wspo­mnień. Koło Polek, 1965–1991. A Bouquet of Thoughts and Reminiscences: Polish Women’s League, 1965–1991. Wellington: Koło Polek.

Tyliszczak, K. TChr. (2005). Duszpasterz jako animator i doradca środowisk wychowawczych. W: G. Koszałka (red.), Wychowanie młodego pokolenia w warunkach emigracyjnych. Polska rodzina poza granicami kraju. Mate­riały z III Międzynarodowej Konferencji pt. „Polska rodzina poza granicami kraju”. Łomża, 1–3 października 2004 r. Szczecin: Zakład Usług Poligra­ficznych i Wydawniczych, Jacek Plewnia, Maria Plewnia.

W Nowej Zelandii. (2000). W: M. Kamiński TChr (red.), Towarzystwo Chry­stusowe dla Polonii Zagranicznej. Na progu trzeciego tysiąclecia. Poznań: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej.

Zdziech, D. (2011). Hrabia Wilski na Antypodach. W: R. Bartoszewski (red.), Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XV Konferencji Historycznej „Z Dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Wielgiem w dniu 26 listopada 2010 r. Dobrzyń nad Wisłą: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Zdziech, D. (2012). Ośrodki Polonii nowozelandzkiej i ich zbiory. W: J. Pezda, Prace Komisji PAU do badań diaspory polskiej. Kraków: Polska Akade­mia Umiejętności.

Artykuły w czasopismach

Babczyszyn, M. (1954). SPK chórowi „Polonia”. Wiadomości Polskie (Welling­ton), październik.

Ceregra, M. (2006). Srebrny Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”. Wia­domości Polskie (Wellington), lipiec–sierpień.

Domański, L. (1981). Polskie audycje radiowe. Wiadomości Polskie (Welling­ton), kwiecień.

Filek, M. (1986). Przygotowania Polonii na spotkanie z Papieżem w Australii i N. Zelandii. Przegląd Katolicki (Sydney), październik.

Frankel, W. (1991). Polska Fala 44. Kraj (Auckland), październik.

Hogberg, G.H. (1986). Behind the Pope’s Spiritual Offensive in Eastern Europe. The Plain Truth (Auckland), październik.

Hartman, L. (1964). Wizyta Artura Rubinsteina w Wellington. Wiadomości Polskie (Wellington), czerwiec–lipiec.

Jacek Kaczmarski. (1986). Solidarność na Antypodach (Auckland), styczeń–luty.

Jaroszka, L. (1973). Wielki dzień Polaków w Australii, Przegląd Katolicki (Sydney), styczeń–luty.

Lendnał, L. (2000a). Nowa Era – Zespołu „Lublin”. Wiadomości Polskie (Wel­lington), lipiec–sierpień.

Lendnał, J. (2000b). Sprawozdanie sekcji radiowej. Wiadomości Polskie (Wel­lington), lipiec–sierpień.

Lendnał, J. (2003). Radio Access „Głos Polski”. Wiadomości Polskie (Welling­ton), lipiec–sierpień.

Lepionka-Carroll, T. (2006). Orlęta Polish Dance Ensemble. Wiadomości Pol­skie (Wellington), wrzesień.

Matuszewski, A.F. (1990). Koncert Chóru „Polonez”. Wiadomości Polskie (Wellington), wrzesień–październik.

McLaughlin, A. (2009). Polski Klub Wairarapa. Wiadomości Polskie (Welling­ton), marzec.

Nowy Duszpasterz Polski w Nowej Zelandii. (1970). Przegląd Katolicki (Syd­ney), sierpień.

O’Connor, K. i Smyth, H. (1986). Catholics pack park to greet the Pope. The Dominion (Wellington), 24 listopada.

Parowski, W. (1973). Wizytacja polskich dostojników kościelnych. Wiadomo­ści Polskie (Wellington), styczeń–kwiecień.

Polaczuk, M. (1990). Zakończenie roku szkolnego. Przegląd Katolicki (Syd­ney), marzec.

Powitanie ks. Bronisława Węgrzyna. (1966). Wiadomości Polskie (Wellington), grudzień–styczeń.

Program pobytu Mieczysława Fogga w Wellingtonie. (1958). Wiadomości Pol­skie (Wellington), listopad.

Program wizyty papieskiej w Wellington. (1986). Wiadomości Polskie (Wel­lington), listopad.

Program wizyty Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa. (1988). Wiadomo­ści Polskie (Wellington), październik.

Prymas Polski w Australii i Nowej Zelandii 5–22 XI 1988. (1988). Solidarność na Antypodach (Auckland), październik–listopad.

Schwieters, W. (1986). Poranne rozważania. Solidarność na Antypodach (Auckland), listopad–grudzień.

Sosna, M. (2000). Ignacy Jan Paderewski (1860–1941). Krzyż Południa (Auckland), kwiecień.

Wizyta papieska. (1987). Wiadomości Polskie (Wellington), luty.

Wodzicki, K. (1980). Ś.P. Ks. dr Leon Broel-Plater, 1897–1980. Wiadomości Polskie (Wellington), marzec–kwiecień.

Zdziech, D. (2007b). Polskie Muzeum w Auckland. Cenne, Bezcenne/Utra­cone, nr 3(52).

Celebrating Everything Polish. Pozyskano z: https://msz.gov.pl/pl/polityka_ zagraniczna/polonia/wydarzenia/australia_oceania/wellington__festi­wal__celebrating_everything_polish_;jsessionid=02E4431D19BB51485 EF0785F96EBAE97.cmsap1p (dostęp: 20.02.2020).

Culture Galore 2020. Pozyskano z: https://ccc.govt.nz/news-and-events/ whats-on/show/3474 (dostęp: 20.02.2020).

Culture Galore Festival. Pozyskano z: https://my.christchurchcitylibraries. com/culture-galore-festival/ (dostęp: 21.02.2020).

Dyplomacja Kulturalna. Pozyskano z: https://wellington.msz.gov.pl/pl/sto­sunki_dwustronne/nowa_zelandia/kultura/dyplomacja_kulturalna/pro­jekty_kulturalne (dostęp: 20.03.2020).

Kubica, M. (1999). Nasze radio…, artykuł dotyczący historii polskiego radia w Auckland z sierpnia 1999 r. Pozyskano z: http://www.angelfire.com/art/ rp/STACJA.HTM (dostęp: 20.02.2020).

Lublin. Polish Folk Dance Group. Pozyskano z: https://www.facebook.com/ LublinWellington/ (dostęp: 19.02.2020).

Maori Language Act 1987. Pozyskano z: http://www.legislation.govt.nz/act/ public/1987/0176/latest/DLM124116.html (dostęp: 20.02.2020).

Mol, H. (1967). Religion in New Zealand. W: Archives de sciences sociales des religions [lipiec–grudzień 1967]. Vol. 24. Pozyskano z: https://www.persee. fr/doc/assr_0003-9659_1967_num_24_1_2637 (dostęp: 10.02.2020).

New Zealand Census 2001. Pozyskano z: http://archive.stats.govt.nz/ Census/2001-census-data/2001-census-cultural-diversity-tables.aspx (dostęp: 10.02.2020).

New Zealand’s First Polish Film Festival. Pozyskano z: https://wellington. msz.gov.pl/en/news/new_zealand_s_first_polish_film_festival (dostęp: 20.04.2019).

Obchody 70 rocznicy przeniesienia kościoła polskiego obok Dunedin. Pozyskano z: https://wellington.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/obchody_70__rocznicy_ przeniesienia_kosciola_polskiego_obok_dunedin (dostęp: 20.02.2020).

Orlęta. Polish Dance Ensemble. Pozyskano z: https://polishcommunity.org.nz/ groups/orleta-dance-group/ (dostęp: 20.02.2020).

Pierwsza strona Duszpasterstwa Polskiego w Auckland. Pozyskano z: http:// www.angelfire.com/art/pastoral/PASTORAL.HTM (dostęp: 10.02.2020).

Piknik Polonijny i Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Christchurch. Pozy­skano z: https://pl-pl.facebook.com/events/210713630112795/ (dostęp: 20.02. 2020).

Piknik w Raglan. Pozyskano z: https://www.facebook.com/events/167996 443714964/ (dostęp: 20.02.2020).

Polacy na końcu świata. Pozyskano z: https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/polacy­-na-koncu-swiata/33v62 (dostęp: 10.02.2020).

Poles Down South, Caroling, Dunedin. Pozyskano z: https://www.facebook. com/media/set/?set=a.1767336973401920&type=3&__xts__[0]=68. ARCAg_THT5JyvtiFrA17DQGbbOwnbQbT-zQbinfLwS4AQ-BER­hzm-woYdF9cmNEFusaianMdASImt93ZRReme93TEA0N1eZBP­kaxK0I42A-bKbCGPBg2mBVm0e1d68zoBhqKOjPTbk300e_e4ndlb­DeTpQhouffjeVyUG_V0eEJx2nInNXs1uisQKDfObL53I-Pc0DArSU­XA2glUVTW6O4x9x-o7Adw-I7QkoWV-urjmof7dEnSbxq8Zxoe7dO­uKhIFxKWGBC8hOxaf6YRo5Rqp-zgYB5p9-AMO78VzRHIqOrCnY­pIPFgOXs07p6iZyIvamHfHModwDaCWfz-s0IuxrbmQ&__tn__=­-UC-R (dostęp: 10.02.2020).

Polish Heritage Trust Museum. Pozyskano z: http://www.polishheritage. co.nz/?page_id=4 (dostęp: 20.02.2020).

Polish Heritage Trust Museum, Polish Museum Howick. Pozyskano z: https:// www.aucklandnz.com/visit/discover/arts-culture-heritage/museums/ polish-heritage-trust-museum-polish-museum-howick (dostęp: 20.02. 2020).

Polish Picnic, Long Bay Beach Auckland. Pozyskano z: https://pl-pl.facebook. com/events/191485582252210/ (dostęp: 20.02.2020).

Polish Piknik w Raglan. Pozyskano z: https://www.facebook.com/events/ 167996443714964/ (dostęp: 20.02.2020).

Polish School Auckland. Pozyskano z: https://www.facebook.com/ Polish‑School-Auckland-105250277688993/?hc_ref=ARTuP w 2 h f y F 7 u U e 4 9 U o G n j p M Z w y t Q Y Y- 7 O w 8 m KU z K h H K R ­G i 4 J 3 V E r A b 5 W D g R c H 4 - X K g & f r e f = n f & _ _ x t s _ _ [ 0 ] = 6 8 . ARAYRxAqNZl4ctOk7LQg92rRNnRr9s2y49gAMBmq07Mqg_ EbdxVJl2Y8x2GnaeVGM32i3Rm4NHNk0PKl27igWqVEHKfDXbpy­jOHXCLZfzAqS Oi_pRvYzKzhNAgTVFI11UwyjxktTeKy1k_ D e S T 1 w n 1 q S j Pa 4 N b c Y p c Q I A a I V V M m Z 7 C r S G 7 J S 1 E r Z n _ HDE60fMtLo1Ccb7ckV3wzvyu8OcwggXH8dKAcgEmlmOP8Q­-ApNq8edrdpVxA3k-WBCTfOogX2PxmtsbqxI9WML0T7an_eWSp­6PammoMGtxQy1nvB0NF5OOytu-4r5lwjqNrASj4Q-sdr y3bWy­ziNzn6Rondv2m3eaqnko9fTQ6EJ9psdWR8aRikemUrPGIf0GaXuH­Radb_NTYyDY6bWVUYSu1cy18VExBhSB4ybstXX56ouxN4Zx1IuPr­470ciV4r8d4xYbPX4yOgd1N00hjcURra9tB2PtfpDHqKMUHjZwVbc_ kwFLZHWCqUPqRJaTQ&__tn__=kCH-R (dostęp: 10.02.2020).

Polish School Wellington. Pozyskano z: https://pl-pl.facebook.com/polish­schoolwellington/ (dostęp: 10.02.2020).

Polish Waves. Pozyskano z: http://plainsfm.org.nz/Programmes/Programme­-Details.aspx?PID=c5a2fd6c-3d22-4aec-977a-ec56f4d7cae7 (dostęp: 20.02.2020).

Polish Waves FM: March – The Melting Pot. Pozyskano z: https://www.facebook. com/events/2568784333394242/ (dostęp: 14.03.2020).

Polka Deli. Pozyskano z: https://www.facebook.com/PolkadeliNz/ (dostęp: 20.02.2020).

Polka Radio. Pozyskano z: https://www.facebook.com/polkaradio/posts/polka-radio-on-plains-fm-reminiscing/1152198041637216/ (dostęp: 20.03.2020).

POLONUS Dance Group. Pozyskano z: http://www.polonia.org.nz/polonus­-dance-group (dostęp: 10.02.2020).

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął oficjalną wizytę w Nowej Zelandii. Pozy­skano z: https://www.dzieje.pl/aktualnosci/prezydent-andrzej-duda-roz­poczal-oficjalna-wizyte-w-nowej-zelandii (dostęp: 10.02.2020).

Prowincja australijsko-nowozelandzka Towarzystwa Chrystusowego imienia Świętej Rodziny. Pozyskano z: http://australia.chrystusowcy.org/osrodki­-duszpasterskie/nowa-zelandia/Osrodek-Duszpasterstwa-Polskiego-w­-Wellington_83 (dostęp: 20.03.2020).

Quo Vadis Publications Auckland. Pozyskano z: https://www.quovadispublica­tions.net/ (dostęp: 20.02.2020).

Radio Polonia. Pozyskano z: http://www.angelfire.com/art/rp/index.html (dostęp: 20.02.2020).

Skazka Polish Products. Pozyskano z: https://www.skazka.co.nz/polish-pro­ducts (dostęp: 20.02.2020).

Tauranga Multicultural Festival. Pozyskano z: https://www.eventfinda.co.nz/ 2016/17th-tauranga-multicultural-festival/tauranga (dostęp: 20.02.2020).

The New Zealand Polish Film Festival, Wellington. Pozyskano z: https://nzpff. nz/about, (dostęp: 20.02.2020).

Tikera Dance Group. Pozyskano z: https://poloniaauckland.co.nz/pl_PL/2020/ 02/09/tikera-dance-group-2020-enrolments/ (dostęp: 20.02.2020).

Tikera Dance Group. Pozyskano z: https://www.polishschoolnz.com/dance (dostęp: 20.02.2020).

Topór. Pozyskano z: https://www.topor.co.nz/ (dostęp: 20.02.2020).

Wesoła Polska Szkoła NZ Christchurch. Pozyskano z: https://www.facebook. com/WesolaPolskaSzkolaNZ/ (dostęp: 20.02.2020).

Wizyta oficjalna w Nowej Zelandii. Pozyskano z: https://www.prezydent.pl/ aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,264,wizyta-oficjalna-w-nowej-zelan­dii.html (dostęp: 20.02.2020).

Opublikowane
2020-12-31
Jak cytować
[1]
Zdziech, D. 2020. Podtrzymywanie polskiej kultury przez Polonię w Nowej Zelandii po II wojnie światowej. Perspektywy Kultury. 31, 4 (grudz. 2020), 243-268. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.16.