Ksiądz Leon Czudowski (1858–1906). Edycja prasy poświęconej parafii omskiej i jej mieszkańcom

Słowa kluczowe: Leon Czudowski, Kościół katolicki na Syberii Zachodniej, Azja Środkowa, zapiski podróżnicze

Abstrakt

Przedstawiony artykuł przybliża nam sylwetkę księdza Leona Czudow­skiego – pierwszego proboszcza parafii omskiej na Syberii Zachodniej, a także jego artykuł do prasy katolickiej, w którym opisuje on tereny oraz mieszkańców Azji Środkowej. Jest to wyjątkowe źródło etnograficzne, które pomaga nam w poznaniu nieznanych dotąd aspektów dziejów Kościoła kato­lickiego na Syberii oraz tradycji i kultury mieszkających na tym terenie ludów.

Biogramy autorów

Dmitriy Panto, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Doktor historii. Studiował historię i filozofię na Kato­lickim Uniwersytecie Lubelskim, obecnie pracownik Działu Naukowo­-Edukacyjnego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Do jego zain­teresowań badawczych należą historia Kościoła katolickiego w Cesarstwie Rosyjskim i Związku Sowieckim, stalinowski terror oraz deportacje narodów.

Viktor Bilotas, Vytautas Magnus University

Licencjat kanoniczny z historii Kościoła, doktorant na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Studiował historię na Papie­skim Gregoriańskim Uniwersytecie. Pracownik Centrum Badania Histo­rii Kościoła na Litwie. Do jego zainteresowań badawczych należą historia Kościoła katolickiego oraz historia Litwinów na Syberii.

Bibliografia

Czudowski, L. (1903). Parafia Omska i jej mieszkańcy. Missye katolickie, 5.

X L.C.[Leon Czudowski] (1894). Z Omska. Przegląd Katolicki, 3.

Bird Bishop, I. (1970). Korea and Her Neighbors. A Narrative of Travel with an Account of the Recent Vicissitudes and Present Position of the Country. Seoul: Yonsei University Press.

Chaniewicz, W. (2017). Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i począt­kach XX wieku (szkice historyczne, materiały, dokumenty). Kielce: Wydaw­nictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Gromadzki, W. (1886). Korespondencja z Tomska. Przegląd Katolicki, 39.

Janik, M. (1928). Dzieje Polaków na Syberji. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.

Jędrychowska, B. (2000). Polscy zesłańcy na Syberii 1830–1883. Działalność pedagogiczna, oświatowa i kulturalna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersy­tetu Wrocławskiego.

Kviklys, B. (1985). Lietuvos bažnyčios. Viliniaus arkivyskupija. T. 5, D. 1. Chi­cago: Lithuanian Library Press.

Kuczyński, A. (1968). Wkład Polaków w badania nad ludami Syberii i ich kulturą. Lud, 51/II.

Kuczyński, A. (1972). Syberyjskie szlaki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kuczyński, A. (1998). Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Kuczyński, A. (red.) (1998). Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. Wrocław: Silesia.

Kuczyński, A. i Marczyk, M. (red.) (2008). Polacy w nauce i kulturze Tom­ska oraz Syberii Zachodniej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kumor, B. (1980). Mieczysław Leonard Pallulon. W: W. Konopczyński, (red.), Polski Słownik Biograficzny. T. XXV. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Łukawski, Z. (1978). Ludność polska w Rosji 1863–1914. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Maciesza, A. (1934). Dzieje kolonii polskiej w Tomsku. Poznań: Drukarnia Nakładowa.

Majdowski, A. (2001). Kościół katolicki w Cesarstwie rosyjskim: Syberia, Daleki Wschód, Azja Środkowa. Warszawa: Neriton.

Mikityuk, V., Mosunova, T. i Neklyudov, Y. (2014). Rod Poklevskix‑Kozell. Yekaterinburg: ID „Sokrat”.

Mosunova, T. (2008). Otets Valerian Gromadskiy – shtrixi k portretu sibir­skogo pastrya. W: N. Tomilov (red.), Sibirskaya derevnya: istoriya, sovre­mennoe sostoyanie, perspektiwy razvitiya. Materialы VII Mejdunarodnoy nauchno‑prakticheskoy konferentsii, posvyaщennoy 90‑letiyu Omskogo gosu­darstvennogo agrarnogo universiteta. Chastь1. Omsk: Izd‑vo Omskogo gos. agrarnogo universiteta.

[Narkiewicz, J.] (1876). Pamiętnik Księdza Wygnańca. Lwów: X.O. Hołyński, Drukarnia Ludowa.

Niebelski, E. (2018). Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Nowak, E. (1934). Duszpasterstwo wojskowe katolickie i prawosławne w Rosji 1832–1914. Wilno: Druk. „Lux”.

Panto, D. (2019a). Kościół katolicki na zachodniej Syberii (1835–1937). Kapela­nia w Omsku, filia parafii tomskiej, parafia Omska, dekanat Omski. Gdańsk: mps w zbiorach autora.

Panto, D. (2019b). Ksiądz Kanonik Walerian Gromadzki (1835–1917). Gdańsk: mps w zbiorach autora.

Pivašiūnų parapijoje anksčiau darbavęsi klebonai. Pozyskano z: https://pivasiu­nai.lt/parapija/dvasininkai (dostęp: 17.07.2020).

S.a. (1899–1904). Directorium horarum canonicarum et missarum pro clero Romano‑catholico dioecesis Vilnensis in annum... Wilno: Księgarnia Józefa Zawadzkiego.

Skok, H. (1974). Polacy nad Bajkałem: 1863–1883. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wasilewski, J. (1930). Arcybiskupi i administratorowe archidiecezji mohylow­skiej. Pińsk: Drukarnia Diecezjalna.

Opublikowane
2021-07-01
Jak cytować
[1]
Panto, D. i Bilotas, V. 2021. Ksiądz Leon Czudowski (1858–1906). Edycja prasy poświęconej parafii omskiej i jej mieszkańcom. Perspektywy Kultury. 33, 2 (lip. 2021), 61-78. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3302.06.
Dział
Literatura. Media. Propaganda