Myślenie krytyczne jako podstawowa kompetencja dla liderów XXI wieku

Słowa kluczowe: myślenie krytyczne, kompetencje, poznanie, profesjonalny menedżer, edukacja, metoda refleksji, zarządzanie poznawcze

Abstrakt

Myślenie krytyczne stanowi niezbędną kompetencję w procesach poznaw­czych, podejmowaniu decyzji i działaniach menedżerów. Jego znaczenie szybko rośnie, zaś relatywnie łatwy dostęp do informacji o różnej jakości i znaczeniu pod względem ich ewentualnych implikacji może prowadzić do paraliżu decyzyjnego, dysonansu poznawczego lub skutkować większą podat­nością na manipulację. Artykuł omawia istotne aspekty myślenia krytycznego oraz możliwości rozwijania i doskonalenia myślenia krytycznego w przygoto­waniu studentów do bycia dobrymi liderami w przyszłości.

Biogramy autorów

Agnieszka Knap‑Stefaniuk, Akademia Ignatianum w Krakowie

Doctor of Economics (Warsaw School of Economics). She holds BA and MBA diplomas (with distinction) from Thames Valley University, and graduated Trainers School at Wszechnica of Jagiellonian University. She specializes in issues related to Human Resources Management and Intercultural management. She was a mem­ber of Polish Accreditation Commission (Team of Economic Sciences) and the Rector’s Board and the Didactic and Scientific Council of the Polish Open University. She cooperated as expert with consulting compa­nies – Otawa Group and Combidata Poland and PwC. She participated as a trainer and consultant in numerous EU projects concerning the issues of Human Resources Management and modern company management.
From 2018 – Assistant Professor in Jesuit University Ignatianum in Krakow, Faculty of Education, Institute of Political and Administrative Sciences and Vice‑Director of this Institute for Didactic Affairs. She is a member of the Polish Economic Society, the Scientific Society for Con­temporary Management and the Polish Association of Cultural Studies. She has lectures at different foreign universities (Portugal, Spain, Italy, the Czech Republic, Ukraine, Lithuania). For many years she conducted clas­ses at the Executive MBA and Msc level. She has numerous publications in the field of Human Resources Management and Intercultural manage­ment. She is a member of the Scientific Committees of Polish and Inter­national Conferences and she is a member of Scientific Boards in different Polish and foreign scientific magazines.
Scientific interests: International human resource management; inter­cultural management; multiculturalism and challenges linked with mana­ging culturally diverse teams; leadership – challenges in contemporary organisations; motivation systems and building employee involvement; competence and talent management; change management, including people management.

Eva Ambrozová, Akademia Ignatianum w Krakowie

Associate Professor, deals with the issue of coping with stress and mental stress in difficult conditions and situations. She has wor­ked or is working at several universities, on the editorial board of a profes­sional magazine and has collaborated on several projects of the Ministry of Defense of the Czech Republic. As the author of several professional publications and university textbooks, she actively participates in confe­rences in the Czech Republic and abroad. Eva Ambrozová is the Head of the Department of Humanities at NEWTON College in Brno. Her researching and publishing activities focus on the areas of education and development of competencies of professional managers and leaders. Par­ticularly she addresses the issues of Connatural Management approach in the selection, education, and training of managers in environments Indu­stry 4.0.
Scientific interests: competences of managers, competences of leaders, development of competences, critical thinking, education in the field of the development of managerial and leadership competences.

Bibliografia

Ambrozová, E., Knap‑Stefaniuk, A., & Ullrich, D. (2017). Kritické myšlení manažerů a leadrů z pohledu možností rozvoje a vzdělávání. Praha: Scientia et Societas: Newton Books.

Ambrozová, E., Koleňák, J., Ullrich, D., & Pokorný, V. (2016). Kognitivní management. Brno: Key Publishing.

Ambrozová, E., Ullrich, D., Koleňák, J., & Pokorný, V. (2020). Vzdělávání dospělých v kontextu požadavků prostředí 4.0. In: Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu. Praha: Česká andragogická společnost.

Cejpek, J. (2005). Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. Praha: Karolinum.

Cialdini, R.B. (2012). Vliv: síla přesvědčování a manipulace. Brno: BizBooks.

Csíkszentmihályi, M. (2015). Flow: o štěstí a smyslu života. Praha: Portál.

Csíkszentmihályi, M. (2017). Flow a práce. Přeložil Eva Hauserová. Praha: Portál.

Durand, G. (2012). Věda o člověku a tradice. Praha: Malvern.

Facione, P.A. (2011). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. Retrie­ved from: https://www.insightassessment.com/Resources/Importance‑of­-Critical-Thinking/Critical-Thinking-What-It-Is-and-Why-It-Counts/ Critical-Thinking-What-It-Is-and-Why-It-Counts-PDF

Goleman, D. (2014). Pozornost: skrytá cesta k dokonalosti. Brno: Jan Melvil.

Grabowska, S. (2018). E‑learning jako pożądana forma kształcenia w dobie Industry 4.0. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organiza­tion & Management/ Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organiza­cji i Zarzadzanie, 118, 171–180.

Hammond, K. (2000). Judgments Under Stress. New York: Oxford University Press Inc.

Hecklau, F. et al. (2017). Human Resources Management: Meta‑Study – Analysis of Future Competences in Industry 4.0, Proceedings of the Inter­national Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational Learning, 163–174.

Kahneman, D. (2012). Myšlení rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil Publishing

Knap‑Stefaniuk, A. (2020). The Role of Leadership in Managing Multicultu­ral Teams. Polish Managers’ Point of View: Preliminary Research. Studia Paedagogica Ignatiana, Vol. 23, No. 3, 43–60.

Knap‑Stefaniuk, A. & Karna, W.J. (2016). The challenges of modern leadership. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

Knap‑Stefaniuk, A. & Karna, W.J. (2018). The Role of Leadership in Contem­porary Organizations as a Challenge in the 21st Century. Scientia et Socie­tas, No. 2, 123–130.

Kostroň, L. (1997). Psychologie vytváření úsudků. Brno: Masarykova univerzita.

Koukolík, F. (2013). Já: o mozku, vědomía sebeuvědomování. Praha: Karolinum.

Lu, Y. (2017). Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues. Journal of Industrial Information Integration [online]. 6, 1. DOI: 10.1016/j.jii.2017.04.005.

Ludwig, P. (2013). Konec prokrastinace: [jak přestat odkládat a začít žít naplno]. Brno: Jan Melvil.

Mindell, Amy. (2009). Metadovednosti: spirituální umění terapie. Olomouc: ANAG.

Nazare‑Aga, I. (2012). Nenechte sebou manipulovat. Praha: Portál.

Paul, R. & Elder, L. (2006). Critical Thinking: Concepts and Tolls. Retrieved from: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic265890.files/Critical_ Thinking_File/06_CT_Extended_Definition.pdf

Paulovčáková, L. (2018). Vzdělávání a rozvoj manažerů v kontextu manažer­ských kompetencí. Proceedings of the 7th International Adult Education Conference. Praha: ČAS, 49–60.

Plamínek, J. (2010). Vzdělávání dospělých: průvodce pro lektory, účastníky a zadava‑tele. Praha: Grada.

Prisecaru, P. (2017). The Challenges of the Industry 4.0. Global Economic Observer, 5(1).

Scriven, M. & Paul, R. (2003). Defining Critical Thinking [online]. Retrieved from: http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/410

Seyithan, D. (2015). The relationship between critical thinking abilities and classroom management skills of high school teachers. Educational Rese­arch and Reviews [online]. 10/7.

Spitzer, M. (2014). Digitální demence. Brno: Host.

Taleb, N. (2014). Antifragilita: jak těžit z nahodilosti, neurčitosti a chaosu. Praha: Paseka.

Tavris, C. & Aronson, E. (2012). Chyby se staly (ale ne mou vinou): proč omlouváme svoje hloupé názory, chybná rozhodnutí a špatné skutky. Praha: Dokořán.

Tureckiová, M. (2018). Přístupy k rozvoji klíčových pracovníků vzdělávacích organizací. Proceedings of the 7th International Adult Education Confe­rence, 289–296. Praha: ČAS.

Ullrich, D. et al. (2018). Competencies for Leading People in the Secu­rity Environment. In: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Italy: IBIMA.

Ullrich, D., Ambrozová, E., Pokorný, V., & Koleňák, J. (2019). Možná úskalí při vzdělávání dospělých pro prostředí, společnost a průmysl 4.0. Proceedings of the 8th International Adut Education Conference. Praha: Čas.

Ullrich, D., Koleňák, J., Ambrozová, E., Pokorný, V., & Milichovský, F. (2019). Global X-tream Index and its Partial Parameters for Identifying the Level of Potential Individual Characteristics in the Challenging Conditions of a Modern Corporate and Security Environment. Sustainability, 11(12), 1–15.

Veber, J. (2018). Digitalizace ekonomiky a společnosti: výhody, rizika, příležitosti. Praha: Management Press.

Veteška, J. (2019). Paradigma „Vzdělávání 4.0“ v éře digitalizace a globalizace. Adult Education 2018 – transformation in the era of digitization and artificial intelligence: proceedings of the 8th International Adult Education Conference. Praha: Česká andragogická společnost.

Opublikowane
2021-07-01
Jak cytować
[1]
Knap‑Stefaniuk, A. i Ambrozová, E. 2021. Myślenie krytyczne jako podstawowa kompetencja dla liderów XXI wieku. Perspektywy Kultury. 33, 2 (lip. 2021), 137-152. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3302.10.
Dział
Zarządzanie międzykulturowe