Władysław Kościelski w Widyniu i w Szumenie

  • Hieronim Kaczmarek Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
Słowa kluczowe: Wiosna Ludów, Imperium Osmańskie, Polska emigracja, Bałkany

Abstrakt

Abstrakt

 

Artykuł omawia działalność pochodzącego z Kujaw (z Szarleja nad Gopłem) Władysława Kościelskiego na terenie imperium osmańskiego. Po raz pierwszy znalazł się na Bałkanach w 1849 roku skąd zamierzał przedostać się w szeregi węgierskich powstańców. Upadek tego powstania zmienił jego zamiary i z ramienia Agencji, na polecenie Michała Czajkowskiego udał się do Widynia, do obozu uciekinierów z terenu Węgier. Jego działalność w obozie doczekała się różnych ocenie. Z powodu nieporozumień, ostatecznie w 1852 roku opuścił granice Imperium Osmańskiego. Ponownie pojawił się w Imperium na początku wojny krymskiej. Po jej zakończeniu pozostawał w służbie sułtana na dłuższy czas robiąc karierę wojskową i polityczną.

Bibliografia

Literatura

Bagieński F. (1987), Wspomnienia starego Wołyniaka, Warszawa.
Bieliński S. (1852), Polacy w Turcji po upadku rewolucji węgierskiej, Poznań.
Bieliński S., Ruszczewski H. (1960), Dziennik czynności i wypadków podczas misji gen. Wysockiego do Turcji od 11. XII. 1853 do 9. II. 1855. Wyd. M.Handelsmann. P. H. 30:1932-1933, 453-522. Reed. J. Fijaa. „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, R. 6, 111-233.
Boniecki A. (1907), Herbarz polski. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, XI, Warszawa.
Borejsza J. (1963), W kręgu wielkich wygnańców (1848-1895), Warszawa.
Brzozowski K. (1892) Miesiąc maj 1848. Luźne wspomnienia, Lwów.
Chłędowski K. (1957) Pamiętniki. T. I: Galicja 1843 -1880. Kraków.
Chudzikowska J. (1982), Dziwne życie Sadyka Paszy. O Michale Czajkowskim, Warszawa.
Czajkowski M. (1962), Moje wspomnienia o wojnie roku 1854. Warszawa.
Dach K. (1981), Polsko-rumuńska współpraca polityczna w latach 1831-1852, Warszawa.
Dopierała K. (1988), Emigracja polska w Turcji w XIX i XX wieku, Lublin.
Guttry A (1891), Pamiętniki z lat 1848, 46, 47, t. I, Poznań.
Handelsmann M. (1949), Adam Czartoryski, t. III, Warszawa.
Hass L. (1982), Wolnomularstwo w Europie środkowo-wschodniej w XVIII i XIX w., Wrocław.
Hass L. (1999), Wolnomularze polscy w kraju i na wiecie.1821-1999. Słownik biograficzny, Warszawa.
Jenerał (1922), Jenerał Zamoyski, t. V, Poznań.
Klaczko J. (1919), Pisma z lat 1849-1851, zebrał Bolesław Erzebki, cz. II, Poznań.
Korzeliński S. (1875), Wyjazd na miejsce internowania w Kutahii 1849 przez..., [w:] Sobótka. Księga zbiorowa na uczczenie pięćdziesięcioletniego jubileuszu Seweryna Goszczyńskiego, Lwów, 260-261.
Kościelski (1895), Władysław Kościelski [nekrolog], „Kraj”, R. 14, nr 11, 12 z 28 III.
Kościelski W. (rkp.), Pogląd na sprawę polską przez hrabiego..., BCz Ew. XVII 1245 k.1-10 (6771)
Kościelski W. [1848], Wiederlegung der offiziellen Nachweisung des General v. Colomb, den Bruch der Convention vom 11. April betreffend von... b.m. [Poznań?] br.
Kovács I. (2016), Honwedzi, emisariusze, legioniści. Słownik biograficzny polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 1848-1849, Przełożył z języka węgierskiego i posłowiem opatrzył Jerzy Snopek, Kraków.
Lewak A. (1936), Dzieje emigracji polskiej w Turcji (1831-1878), Warszawa.
Łątka J. S. (1985), Carogrodzki pojedynek, Kraków.
Maltzan M. (1862), Schwarzes Meer und Bosporus. Reiseskizzen, Leipzig.
Miłkowski Z. (Jeż T. T. 1936), Od kolebki przez życie. Wspomnienia, t. II, Kraków.
Raczyński E. (1848), Bericht über den Ausbau der Grab-Capelle Mieczyslaws I und Boleslaws des Tapfern zu Posen, Posen.
Skowronek J. (1976), Polityka bałkańska Hotelu Lambert (1833-1856), Warszawa.
Sokulski F. (1951), W kraju i nad Bosforem, Wrocław.
Staszewski J. (1936), Generał Edmund Taczanowski, Poznań.
Szyndler B. (1964), Henryk Dembiński 1791-1864, Warszawa.
Widerszal L. (1934), Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej w latach 1831-1864, Warszawa.
Wielkopolanin (1895)  ś.p. Władysław Kościelski, „Wielkopolanin” nr 65, R. 13 z 19.III.
Żychliński T. (1879), Złota księga szlachty polskiej, I, Poznań.
Żychliński T. (1896), Złota księga szlachty polskiej, XVIII, Poznań.
Opublikowane
2022-06-12
Jak cytować
[1]
Kaczmarek, H. 2022. Władysław Kościelski w Widyniu i w Szumenie. Perspektywy Kultury. 36, 1 (cze. 2022).