Malarskie pogranicza Andrzeja Buszy

Słowa kluczowe: obrazowanie malarskie, surrealizm, katastrofizm, ekfrazy

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest poezji ekfrastycznej Andrzeja Buszy – polskiego poety emigracyjnego zamieszkałego od lat 60. ub. wieku w kanadyjskim Vancouver. Zaprezentowane w szkicu rozważania dotyczą jego poezji związanej z konkretnymi dziełami sztuki, bądź tej, którą cechuje malarskie i artystyczne obrazowanie. Przedmiotem namysłu są tu przede wszystkim wiersze wpisujące się w klasyczną definicję ekfrazy. Osobno przedstawione zostały uwagi dotyczące wierszy inspirowanych konkretnym stylem malarskim, badź biografią artystyczną malarza. Ostatni z wyróżnionych obszarów refleksji badawczej, stanowiący podsumowanie całego wywodu, oświetla szersze zagadnienie, ściśle powiązane z próbą odpowiedzenia na pytanie o to, czy myślenie obrazowe A. Buszy i jego sposób postrzegania rzeczywistości można odczytywać w odniesieniu do konkretnego prądu w sztukach malarskich. Wywód został zaprezentowany w perspektywie hermeneutycznej.

Biogram autora

Justyna Budzik, Uniwersytet Jagielloński

Literaturoznawczyni zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania poświęcone polskiej literaturze i sztuce emigracyjnej na kontynencie północnoamerykańskim (Stany Zjednoczone, Kanada). Wydała dwie monografie: Zadomowieni i wyobcowani. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie oraz W teatrze świata. Ojczyzny artystyczne Elżbiety Wittlin Lipton. Swoje artykuły publikowała w pismach literaturoi kulturoznawczych w kraju i za granicą.

Bibliografia

Aberth S.L. (2004). Leonora Carrington. Surrealism, Alchemy and Art. Burlington:Lund Humphries.

Balcerzan E. (1980). Poezja jako semiotyka sztuki. W: T. Cieślikowska i J. Sławiński (red.), Pogranicza i korespondencje sztuk. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 21-39.

Busza A. (2020). Ekfrazy. Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie.

Cheeke S. (2010). Writing for Art. Manchester: Manchester University Press.

Da Vinci L. (2019). O malarstwie. Kraków: Wydawnictwo Austeria.

Dziadek A. (2011). Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Grodecka A. (2009). Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Lessing G. E. (1957). Laocoon. New York: Sampson, Low Marston, Low&Searle.

Mitchell W.J.T. (1994). Picture Theory. Chicago. London: The University of Chicago Press.

Stockwell P. (2017). The Language of Surrealism. London: Palgrave.

Wysłouch S. (2007). Ekfraza czy przekład intersemiotyczny? W: T. Mizerkiewicz, A. Stankowska (red.), Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 489-503.

Ważyk A. (1976). Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia. Warszawa: Czytelnik.

Opublikowane
2022-12-27
Jak cytować
[1]
Budzik, J. 2022. Malarskie pogranicza Andrzeja Buszy. Perspektywy Kultury. 39, 4 (grudz. 2022), 331-348. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3904.22.