Dwór królewny Elżbiety Jagiellonki w latach 1505-1515

Słowa kluczowe: dwór, otoczenie, dworzanie, Elżbieta Jagiellonka

Abstrakt

Trwające od wielu lat badania nad dworami przede wszystkim ogniskowały się na osobie króla lub jego małżonki (małżonek). Rzadko była podejmowana kwestia królewskich dzieci, co przede wszystkim jest związane ze szczupłością podstawy źródłowej pozwalającej na ich rekonstruowanie. Sytuacja nieco lepiej przedstawia się dla synów władcy, szczególnie tych, których przygotowywano do objęcia tronu, o wiele gorzej – jego córek. Brakuje w literaturze przedmiotu pogłębionych studiów nad dworem i otoczeniem młodych Jagiellonek – wyjątkami są tu jedynie Jadwiga (1408–1431), córka Władysława Jagiełły, oraz Jadwiga (1513–1573) i Anna (1515–1520), córki Zygmunta Starego. Niniejszy artykuł stanowi próbę odtworzenia struktury dworu Elżbiety Jagiellonki (1482–1517), najmłodszej córki Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, funkcjonującego w latach 1505–1515.

Biogram autora

Tomasz Rombek

Dr, mediewista, badacz niezależny zajmujący się dworem i otoczeniem oraz działalnością królowych późnego średniowiecza, autor: Rotacje na wybranych urzędach dworu królowej Elżbiety Rakuszanki (1454–1505), Królowa Elżbieta wobec elekcji z lat 1492 i 1501, Elżbieta Rakuska wobec otoczenia Kazimierza IV Jagiellończyka (1454– 1492) i Centrum i peryferia. Elżbieta Rakuska a wieloetniczność monarchii polsko-litewskiej.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Skarbu Koronnego, Rachunki Królewskie 43 Metryka Koronna 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 43, 45

Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie, Acta actorum officialia 15, 36

Archiwum Narodowe w Krakowie Księgi krakowskie grodzkie 29 Księgi krakowskie ziemskie 373

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie Rkp. Dypl. 98 Rkp. 5348

Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie, dokument pergaminowy nr 265.

Balzer, O. (1906). Corpus Iuric Polonici, Sectionis primae: privilegia, statuta, constitutiones, edicta, decreta, madata Regnum Poloniae spectantia comprehendentis, t. 3: Annos 1506–1522 continens. Kraków: Akademia Umiejętności. Działyński, T. (1853). Acta Tomiciana, t. 3: Epistolarum. Legationum. Responsorum. Actionum et Rerum Gestarum. Serenissimi Principis Sigismundi Primi, Regis Polonie et Magni Ducis Lithuanie. Kórnik: Biblioteka Kórnicka.

Garbacik, J. (1960). Testament królowej Elżbiety Rakuszanki żony Kazimierza Jagiellończyka (27 VI 1505). W: Z. Kozłowska-Budkowa (red.), Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 309–319.

Garbacik, J. (1966). Materiały do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486–1516 (Kodeks Zagrzebski). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gąsiorowski, A., Jurek, T., Skierska, I., współprac. Grzesik, R. (2004). Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508. Biblioteka Jagiellońska rkp. 258, t. 1: Tekst. Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana.

Helcel, A.Z. (1870). Wypisy z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nieużytych główniej zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej (Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 2). Kraków: Drukarnia „Czasu”, nakładem Ludwika Helcla.

Jelonek-Litewka, K., Kolak, W., Pirożyńska, C. i Wojas, Z. (2002). Dochody i wydatki konwentu Braci Eremitów św. Augustyna przy kościele św. Katarzyny w Kazimierzu, t. 1: 1502–1505. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Kozák, P. (2014). Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtman Slezska a Lužic, z let (1493) 1500– 1507. Praga: Scriptorium.

Muczkowski, J. (1849). Liber promotionum philosophorum ordinis in universitate studiorum Jagiellonica ab anno 1402 ad annum 1849. Kraków: Typis Universitatis.

Papée, F. (1927). Akta Aleksandra króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego (1501–1506). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Pawiński, A. (1886). Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 4: Małopolska (Źródła Dziejowe, t. 15). Warszawa: Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa.

Pawiński, A. (1897). Liber quitantiarum Alexandri regi ab a. 1502 ad 1506 (Księga skarbowa króla Aleksandra Jagiellończyka) (Teki Pawińskiego, t. 1). Warszawa: Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa.

Przybyszewski, B. (1960). Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich, t. 1: 1440–1500. Kraków: Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Przybyszewski, B. (1965). Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich, t. 2: 1501–1515. Kraków: Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Przybyszewski, B. (1970). Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich, t. 3: 1516–1525. Kraków: Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Przybyszewski, B. (1986). Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich, t. 5: 1530–1533. Kraków: Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Przybyszewski, B. (1987). Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich, t. 6: 1534–1535. Kraków: Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Rábai, K. (2014). Jagelló Zsigmond herceg udvarának számadáskönyve (1504– 1507). The Court Account Book of Sigismund Jagiellon (1504–1507). Szeged: Quintus Kiadó.

Rykaczewski, E. (1862). Inventarium omnium et singulorum privilegiorum, litterarum, diplomatum, scripturarum et monumentorum quaecunque in Archivo Regni in arce Cracoviensi continentur per comissarios a sacra Regia Majestate et Republica ad revidendum et connotandum omnes scripturas in eodem Archivo existens deputatos confectum 1682. Lutetiae Parisiorum-Berolini et Posnaniae: Typis L. Martinet.

Ulanowski, B. (1887). Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 1: 1400– 1489. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Wajs, A. i H. (1997). Rachunki podskarbiego Andrzeja Kościeleckiego z lat 1510– 1511. Kraków: Zamek Królewski na Wawelu.

Wierzbowski, T. (1908). Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, t. 3: Alexandri regis tempora complectens (1501–1506). Warszawa: Typis Officinae C. Kowalewski.

Wierzbowski, T. (1910). Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, t. 4: Sigismundi I regis tempora complectens (1507–1548), vol. 1: Acta cancellariorum 1507– 1548. Warszawa: Typis Officinae C. Kowalewski.

Wierzbowski, T. (1912). Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, t. 4: Sigismundi I regis tempora complectens (1507–1548), vol. 2: Acta vicecancellariorum 1507–1535. Warszawa: Typis Officinae C. Kowalewski.

Wierzbowski, T. (1915). Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, t. 4: Sigismundi I regis tempora complectens (1507–1548), vol. 3: Acta vicecancellariorum 1533–1548. Warszawa: Typis Officinae C. Kowalewski.

Bałaban, M. (1931). Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu (1304–1868), t. 1. Kraków: „Nadzieja”. Towarzystwo ku Wspieraniu Chorej Młodzieży Żydowskiej Szkół Średnich i Wyższych w Krakowie.

Biedrzycka A. (2018). Tarło Stanisław h. Topór (ok. 1480–1544). W: A. Romanowski (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. 52. Warszawa–Kraków: Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności, 315–321.

Biskup, M. (1977). Wokół „landshuckiego wesela” 1475 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 56, 81–93.

Biskup, M. (1987). Wokół „landshuckiego wesela” 1475 roku. W: M. Biskup i K. Górski, Kazimierz Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 285–300.

Bogucka, M. (2009). The Court of Anna Jagiellon: Size, Structure and Functions. Acta Poloniae Historica, 99, 91–105.

Bogucka, M. (2010). The Court of Anna Jagiellon. Its Size, Structure and Functions. W: U. Borkowska i M. Hörsch (red.), Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 99–105.

Boniecki, A. (1901). Herbarz, t. 4. Warszawa: Skład główny w księgarni Gebethner i Wolff.

Borkowska, U. (1987). Królewna Jadwiga i jej „Książeczka do spowiedzi”. Roczniki Humanistyczne, 35, z. 2, 83–99.

Borkowska, U. (2011). Dynastia Jagiellonów w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bukowski, W. (1994). Krzeczów – tenuta. W: F. Sikora (red.), Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 3, z. 1. Kraków: Wydawnictwo Secesja, 187–189.

Bukowski, W. (1999). Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII-XV wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka.

Bukowski, W. (2006). Marszowice. W: W. Bukowski (red.), Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 4, z. 1. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 156–166.

Bukowski, W. (2016). Krąg rodzinny Jana Długosza. W: L. Korczak, M.D. Kowalski i P. Węcowski. Jan Długosz (1415–1480). Życie i dzieło. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, 13–70.

Chlapowski, K., Ciara, S., Kądziela, Ł., Nowakowski, T., Opaliński, E., Rutkowska, G. i Zielińska, T. (1992). Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka.

Cynarski, S. i Falniowska-Gradowska, A. (1990). Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka.

Czwojdrak, B. (2007). Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”.

Czwojdrak, B. (2010). Z badań nad dworem królowej Zofii Holszańskiej. Średniowiecze Polskie i Powszechne, 2(6), 157–179.

Czwojdrak, B. (2012). Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Czwojdrak, B. (2015). Dvory manzelek a deti Vladislava II. Jagielly. W: D. Dvorackova-Mala i J. Zelenka et al. (red.), Zeny a deti ve dvorske spolecnosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 58–63, 140–143.

Ferenc, M. (1998). Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”.

Ferenc, M. (2020). Duchowni na dworze królewicza Zygmunta Jagiellończyka. W: B. Czwojdrak, J. Sperka i P. Węcowski (red.), Jagiellonowi i ich świat. Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 187–200.

Fijałek, J. (1910). Tarłowie: znakomitego rodu początki i świetność. Cz. 2: Tarłowie Zygmuntowscy. Przegląd Historyczny, 10, z. 1, 34–65.

Horn, M. (1987). Żydzi i mieszczanie w służbie celnej Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, nr 1 (141), 3–20.

Horn, M. (1990). Udział Żydów w kontaktach dyplomatycznych i handlowych Polski i Litwy z zagranicą w XVI–XVII wieku (ze szczególnym uwzględnieniem roli serwitorów i faktorów królewskich i wielkoksiążęcych). Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, nr 3–4 (155/156), 3–16.

Januszek-Sieradzka, A. (2017). Królowa Barbara Radziwiłłówna w dworskim mikroświecie. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kamiński, A. (1959). Gniady Piotr z Zabierzowa k. Radomia h. Ostoja (zm. 1502). W: K. Lepszy (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. 8. Wrocław–Kraków–Warszawa: Polska Akademia Nauk, 140.

Knapek, E. (2010). Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Kowalska, H. (1976). Missopad (Misopad, Miszopad, Myszopad) Mikołaj h. Łabędź. W: E. Rostoworowski (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. 21. Wrocław–Warszawa– Kraków: Polska Akademia Nauk, 370–371.

Kozák, P. (2008). Dvorská společnost hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského. W: D. Dvořáčková-Malá i J. Zelenka (red.), Dvory a rezidence ve středověku II: Skladba a kultura dvorské společnosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 257–284.

Kozák, P. (2009). „Citharedo cum cane saltante ad mandata domini principis dedi…”. Všední den na dvoře hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského. W: D. Dvořáčková-Malá i J. Zelenka (red.), Dvory a rezidence ve středověku III: Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Praha: Historický ústav AV ČR, 223–239.

Kozák, P. (2011). Kníže na cestách. Sonda do života dvora hlohovského a opavského vládce Zikmunda Jagellonského. W: A. Barciak (red.), Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Katowice–Zabrze: Studio NOE Ireneusz Olsza, 153–182.

Kozák, P. (2015). Evidence potravin u dvorů knížat a králů z dynastie Jagellonců. Několik úvah na příkladu účtů dvora prince Zikmunda z přelomu 15. a 16. Století. W: I. Korbelářová a kolektiv (red.), Kulinární kultura Slezska a střední Evropy. Východiska, metody, interdisciplinarita. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 57–96.

Krzepela, J. (1928). Małopolskie rody ziemiańskie. Kraków: Skład główny w księgarniach Gebethner i Wolff.

Kuraś, S. (1983). Dzieje Lubelszczyzny, t. 3: Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Kurtyka, J. (1986). Rabsztyński Jan (Jan z Rabsztyna, Jan z Tęczyna) h. Topór (zm. 1498/9). W: E. Rostworowski (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. 29. Wrocław–Warszawa–Kraków: Polska Akademia Nauk, 568–572.

Kurtyka, J. (1996). Sieklucki Jakub h. Jastrzębiec (zm. 1512), burgrabia krakowski, kasztelan biecki i wojnicki. W: H. Markiewicz (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. 36, Warszawa–Kraków: Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności, 578–584.

Kurtyka, J. (2017). Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”.

Kurtyka, J., Nowakowski, T., Sikora, F., Sochacka, A., Wojciechowski, P.K. i Wyrozumska, B. (1990). Urzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Laberschek, J. (1991). Kamyk koło Bochni. W: A. Gąsiorowski (red.), Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 2, z. 3. Wrocław: Ossolineum, 417–418.

Leszczyńska-Skrętowa, Z. (1986). Garlica Dolna. W: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 1, cz. 4. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 707–709.

Leszczyńska-Skrętowa, Z. (1994). Kostrza koło Strzyrzyca. W: F. Sikora (red.), Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 3, z. 1. Kraków: Wydawnictwo Secesja, 15–18.

Leszczyńska-Skrętowa, Z. (2003). Łapczyca. W: F. Sikora (red.), Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 3, z. 4. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 831–839. Lubczyński, M. (2015). Wykazy posłów sejmowych z lat 1507–1512. Kwartalnik Historyczny, 122, z. 3, 509–537. DOI: 10.12775/KH.2015.122.3.04

Lubczyński, M. (2018). Tarło Zaklika h. Topór (zm. 1466). W: A. Romanowski (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. 52. Warszawa–Kraków: Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności, 325–327.

Marchwińska, A. (2008). Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta. Organizacja i składy osobowe. (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 92, z. 1). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Możejko, B. (2020). O okoliczności narodzin królewskich dzieci w świetle itinerarium Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej. Studia z Dziejów Średniowiecza, 24, 126–158. DOI: 10.26881/sds.2020.24.06

Nalewajek, A. (2018). Dworzanie królewicza Jana Olbrachta w latach 1487– 1492. Przyczynek do badań nad karierami rodów szlacheckich w czasach jagiellońskich. Średniowiecze Polskie i Powszechne, 10(14), 192–216.

Opaliński, E. i Żerek-Kleszcz, H. (1993). Urzędnicy województwa łęczyckiego i sieradzkiego w XVI–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka.

Pielas, J. (2006). Dzieje szczekarzowickiej linii Tarłów herbu Topór w XVI wieku. W: H. Gmiterek i A. Szymanek (red.), VI Janowieckie Spotkania Historyczne: Tarłowie. Rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych XVI–XIX wieku. Materiały sesji naukowej 24 czerwca 2006. Janowiec nad Wisłą: Towarzystwo Przyjaciół Janowca, 9–30.

Pietkiewicz, K. (2014). Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku. Oświęcim: Napoleon V.

Pociecha, W. (1949). Królowa Bona (1494–1557). Czasy i ludzie odrodzenia, t. 2. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych.

Przybyszewski, B. (1989–1991). Rożnowski Tomasz (zm. 1540). W: H. Markiewicz (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. 32, Wrocław–Warszawa– Kraków: Polska Akademia Nauk, 473–474.

Przybyszewski, B. (2000). Barbara Zapolya, królowa Polski (1512–1515). Łańcut: Wydawnictwo „De arte”.

Rombek, T. (2012). Otoczenie królowej Elżbiety Rakuszanki (1454–1505). Katowice, mps pracy doktorskiej, Archiwum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Rombek, T. (2014). Rotacje na wybranych urzędach dworu królowej Elżbiety Rakuszanki (1454–1505). Średniowiecze Polskie i Powszechne, 6(10), 304–318. Rutkowska, G. (2007). Dwór polskich królowych XIV wieku. W: T. Jurek i I. Skierska (red.), Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu. Poznań: Wydawnictwo IH PAN, 161–202.

Rutkowska, G. (2012). Dwór polskich królowych Anny Cylejskiej i Elżbiety Granowskiej. W: W. Bukowski i T. Jurek (red.), Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 2. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 869–914.

Rutkowska, G. (2014). Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440– 1492. Warszawa: Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Neriton.

Rutkowska, G. (2020). Kościół w życiu Heleny moskiewskiej, żony Aleksandra Jagiellończyka. Średniowiecze Polskie i Powszechne, 12(16), 261–307. DOI: 10.31261/SPiP.2020.16.12

Rybus, F. (1935). Królewicz kardynał Fryderyk Jagiellończyk jako biskup krakowski i arcybiskup gnieźnieński. Warszawa: [s.n].

Schiper, I. (1911). Studia nad stosunkami gospodarczymi Żydów w Polsce podczas średniowiecza. Lwów – Warszawa – Kraków: Fundusz Konkursowy im. Wawelberga, E. Wenda i Spółka, Drukarnia Narodowa.

Sikora, F. (1980a). Biecz – gród, zamek i starostwo. W: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, z. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 82–86.

Sikora, F. (1980b). Biecz – kasztelania. W: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, z. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 86–87.

Sikora, F. (1985a). Chrostowa koło Bochni. W: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 1, z. 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 374.

Sikora, F. (1985b). Cichawa koło Bochni. W: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 1, z. 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 395–397.

Sikora, F. (2003). Łękawica. W: F. Sikora (red.), Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 3, z. 4. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 919–920.

Sikora, F. (2014). Morsko. W: W. Bukowski (red.), Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 4, z. 4. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 878–913.

Skibniewska, J. (2015). Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501–1506. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Skupieński, K. (2002). Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Słomski, M. (2017). Urzędnicy i personel zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu (XIV w. – 1531 r.). Warszawa: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Sochacka, A. (1987). Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny.

Wdowiszewski, Z. (2005). Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Wiśniewski, J. (1928). Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 r. tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866. Radom: Druk S. Nowakowski.

Wolski, M. (2006). Malinowice. W: W. Bukowski (red.), Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 4, cz. 1. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 56–57.

Wolski, M. (2009). Mierzeń. W: W. Bukowski (red.), Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 4, z. 2. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 437–439.

Wróblewski, S. (2016). Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Fundacja Sądecka.

Zaremska, H. (2011). Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska. Warszawa: Instytut Historii PAN.

Zdanek, M. (2011). Minoga. W: W. Bukowski (red.), Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 4, z. 3. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 483–499.

Opublikowane
2022-12-27
Jak cytować
[1]
Rombek, T. 2022. Dwór królewny Elżbiety Jagiellonki w latach 1505-1515. Perspektywy Kultury. 39, 4 (grudz. 2022), 73-92. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3904.08.