Potencjał polskiego lobby w USA

Słowa kluczowe: lobbing, grupy interesu, Polonia amerykańska, grupy etniczne, amerykańska polityka zagraniczna

Abstrakt

W artykule rozważaniu poddano kwestię, czy Polonia mieszkająca w USA jest, a być może czy może być potencjalnie znaczącą siłą lobbingową wpływającą na kształt polityki amerykańskiej, głównie w stosunku do kwestii polskich i polonijnych. Rozważanie to oparte jest na analizie fenomenu lobbingu w Stanach Zjednoczonych oraz znaczenia grup interesu, w tym grup o charakterze etnicznym. Na podstawie literatury przedmiotu autor identyfikuje czynniki i okoliczności, które mogą wpływać na potencjalną skuteczność grup interesu w USA, i odnosi je do sytuacji społeczności Amerykanów polskiego pochodzenia.

Biogram autora

Konrad Oświecimski , Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze oraz dokonania publikacyjne oscylują wokół wpływu politycznego, lobbingu oraz kampanii wyborczych i politycznych, ze szczególnym naciskiem na tematykę amerykanistyczną.

Bibliografia

Ambrosio, T. (red.) (2002). Ethnic Identity Groups and U.S. Foreign Policy. Westport: Praeger.

Babiński, G. (2009). Polonia w USA na tle przemian amerykańskiej etniczności. Kraków: AFM.

Bukowczyk, J.J. (2008). A History of the Polish Americans. New Brunswick: Transaction Publishers.

Burstein, P. (2011). Jewish Nonprofit Organizations in the U.S.: A Preliminary Survey. Cont Jewry 31, 129–148.

Chadubski, A.J. (2011). Wektory przemian życia polonijnego w USA. Studia Gdańskie 29, 259–273.

Davidson, L. (2009). Foreign Policy Inc.: Privatizing America’s National Interest. Lexington: The University Press of Kentucky.

DeConde, A. (1992). Ethnicity, Race, and American Foreign Policy: A History. New York: Northeastern University Press.

Dmuchała, J. (2019). Między Starym a Nowym Światem – podobieństwa, różnice, szanse i ograniczenia. Studia Migracyjne Przegląd Polonijny 4 (174), 57–76.

Dominguez, J.I. (2006). Latinos and U.S. Foreign Policy. Harvard University Weatherhead Center For Interntional Affairs, Working Paper Series Working Paper Series, no. 06–05. Cambridge, Mass.: Weatherhead Center for International Affairs.

Eckstein, S.E. (2009). The Immigrant Divide. How Cuban Americans Changed the US and Their Homeland. New York: Routledge.

Fleshler, D. (2009). Transforming America’s Israel Lobby: The Limits of Its Power and the Potential for Change. Washington D.C.: Potomac Books.

Garza, R. de la i Pachon, H. (red.) (2000). Latinos and U.S Foreign Policy: Representing the ‘Homeland’. Lanham: Rowman&Littlefield.

Goldgeier, J.M. (1999). Not Whether But When: The U.S. Decision to Enlarge NATO. Washington D.C: Brookings Institution Press.

Gregg, H.S. (2002). Divided They Conquer: The Success of Armenian Ethnic Lobbies in the US, the Rosemary Rogers Working Paper Series.

Haney, P.J. i Vanderbush, W. (1999). The Role of Ethnic Groups In U.S. Foreign Policy: The Case of Cuban American National Foundation. International Studies Quarterly 43 (2), 341–361.

Haney, P.J. i Vanderbush, W. (2005). The Cuban Embargo: The Domestic Politics of an American Foreign Policy. Pittsburgh: University of Pittsburgh.

Herrnson, P.S. (2005). Interest Groups and Campaigns: The Electoral Connection W: P.S. Herrnson, R.G. Shaiko i C. Wilcox (red.), The Interest Group Connection: Electioneering, Lobbying, and Policymaking in Washington. Washington D.C.: CQ Press, 25–48.

Huntington, S.P. (1997). The Erosion of American National Interests. Foreign Affairs 76 (5) (Sep. – Oct.), 28–49.

Kiper, D. (2018). Geneza i kształt Związku Narodowego Polskiego w Ameryce Północnej w pierwszych latach istnienia. Studia Polonijne 39, 89–124. Kollman, K. (1998). Outside Lobbying: Public Opinion and Interest Groups Strategies. Princeton: Princeton University Press.

McCormick, J. (2012). Ethnic Interest Groups in American Foreign Policy W: J. McCormick (red.), The Domestic Sources of American Foreign Policy: Insights and Evidence. New York: Rowman&Littlefield, 67–87.

McCormick, J.M. (red.) (2017). The Domestic Sources of American Foreign Policy. New York: Rowman&Littlefield.

Mearsheimer, J.J. i Walt S.M. (2007). The Israel Lobby and US Foreign Policy. London: Penguin Books.

Nownes, A.J. (2023). Interest Groups in America: Pressure and Power. London: Routledge.

Nownes, A.J. (2004). Lobbyists in Washington, D.C. and the American States. W: C.S. Thomas (red.), Research Guide to U.S. and International Interest Groups. Westport: Praeger, 160–164.

Oświecimski, K. (2012). Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum, WAM.

Oświecimski, K. (2014). Lobby etniczne a polityka zagraniczna USA. Wybrane przykłady. Kraków: WAM.

Pienkos, D. (1984). PNA: A Centennial History of the Polish National Alliance of the United States of America. Ann Arbor: University of Michigan East European Monographs.

Pienkos, D. (2009). The Polish American Congress, Polish Americans, and the Politics of Anti‑Communism. W: I. Zake (red.), Anti‑Communist Minorities in the U.S. New York: Palgrave Macmillan, 25–42.

Smith, T. (2000). Foreign Attachments: The Power of Ethnic Groups in the Making of American Foreign Policy. Cambridge: Harvard University Press. Somerville, A. (2008). Narrative of the Fenian Invasion of Canada. Charlestone: BiblioBazaar.

Stecuła, D. (2022). Polish Americans Today. Detroit: Piast Institute.

Tocqueville, A. (2000). Democracy in America. Transl. H.C. Mansfield, D. Winthrop. Chicago: University of Chicago Press.

Wawrykiewicz, M. (1988). Polonijne organizacje samopomocowe: organizacje etniczne czy ubezpieczeniowe? W: G. Babiński (red.), Studia nad organizacjami polonijnymi w Ameryce Północnej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 63–80.

Webb Yackee, S. (2015). Invisible (and Visible) Lobbying: The Case of State Regulatory Policymaking. State Politics and Policy Quarterly 15 (3), 322–344.

Wojdon, J. (2015). White and Red Umbrella. The Polish American Congress in the Cold War Era 1944–1988. Budapest: HHP.

Wright, J.R. (1996). Interest Groupsand Congress: Lobbying, Contributions, and Influence. Upper Sadle River: Allyn and Bacon.

https://ajpp.brandeis.edu/us_jewish_population_2020 (dostęp 14.01.2023). https://www.pewresearch.org/religion/2021/05/11/jewish‑americans‑in‑2020/ (dostęp: 14.01.2023).

https://www.aipac.org/about (dostęp: 22.01.2023). https://notesfrompoland.com/2023/06/29/poles‑hold‑most‑favourable‑view‑of‑us‑finds‑international‑study/ (dostęp: 19.01.2023). https://www.pewresearch.org/hispanic/fact‑sheet/u‑s‑hispanics‑facts‑on‑cuban‑origin‑latinos/ (dostęp: 16.01.2023). https://data.census.gov/table/ACSDT5Y2021.B04006?t=Ancestry (dostęp: 14.01.2023).

https://worldpopulationreview.com/state‑rankings/polish‑population‑by‑state (dostęp: 16.01.2023). https://data.census.gov/all?q=Median%20Household%20Income%20by%20detailed%20ancestry&t=‑A0:Income%20and%20Poverty (dostęp: 16.01.2023).

https://pna‑znp.org/about‑us/values‑and‑history/ (dostęp: 18.01.2023).

https://www.prcua.org/history/ (dostęp: 22.01.2023).

https://www.psfcu.com/about‑us/history (dostęp: 24.01.2023).

https://time.com/5912853/katyn‑monument/ (dostęp: 26.01.2023).

Opublikowane
2023-12-30
Jak cytować
[1]
Oświecimski, K. 2023. Potencjał polskiego lobby w USA. Perspektywy Kultury. 43, 4/2 (grudz. 2023), 667-692. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2023.430402.38.