The Competent Teacher of a Gifted Pupil in Early Primary School Education - Expectations versus Reality. The Author’s Own Study

Keywords: teachers of gifted pupils at an early school age, teacher competencies, teacher attitudes

Abstract

The aim of the article is to present the results of the study on early primary school teacher’s preparation for working with gifted pupils. The study was conducted among 697 primary school teachers teaching in grades I, II, and III in Cracow and nearby towns. The theoretical aim of the article is to demonstrate, on the basis of the subject literature, the most important predispositions these teachers should possess. The author's own study has revealed that teachers are not adequately prepared to provide effective and engaging education for gifted pupils at an early school age. In the last part of the article the author indicates solutions aimed at improving this situation, e.g. enriching the offer of university study programmes for teachers in the area of education of gifted students; creating a position of a "teacher of gifted students"; creating separate centres supporting educational development of gifted students; and extending cooperation between all educational units.

References

Regulation of the Minister of National Education of 9 August 2017 on the principles of organizing and providing psychological and pedagogical assistance in public kindergartens, schools and institutions (Journal of Laws 2017, item 1591) [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz.1591)].

Regulation of the Minister of National Education of 9 August 2017 on the conditions for the provision of education and care to children and young people who are disabled, socially maladjusted or at risk of social maladjustment in kindergartens, schools, and mainstream or integrated classes (Journal of Laws 2017, No. 228, item 1578, as amended) [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2017, nr 228, poz.1578.zm.)].

Adamek I., Bachałowicz J. (2013), Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka, Kraków: Impuls. [The creative competences of the teachers of early education]

Bielski J. (2017), Nauczyciel doskonały, Kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, Warunki, Kryteria i Mierniki Efektywności Pracy Nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. [The perfect teacher, Formation of the teaching profession, Conditions, Criteria, and Measures of the Rffectiveness of the Teacher’s work].

Borkowka A. (2015), Zmotywowany nauczyciel w świetle orientacji humanistycznej. Kraków: Wydawnictwo LIBRON. [A motivated teacher in the light of humanistic orientation].

Cieślikowska J. (2008), Miejsce nauczyciela w systemie edukacji uczniów zdolnych – na podstawie koncepcji i praktycznych rozwiązań Josepha Renzulliego, in: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (ed.), Zdolności, Talent, Twórczość vol. 1., (pp. 27-38). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. [The teacher's place in the education of gifted students – on the basis of the concepts and practical solutions of Joseph Renzulli].

Gierczyk M. (2018), Segregacja uczniów w perspektywie uzdolnień, in: A. Gromkowska-Melosik, E. Grzesiak, J. Drozdowicz, M. Gierczyk (ed.), Edukacja i społeczeństwo, Dynamika socjopedagogicznych konstrukcji (pp. 139-149). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Student segregation in the perspective of talent].

Gierczyk M. (2019), Uczeń zdolny w polskiej i angielskiej przestrzeni szkolnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [A gifted student in Polish and English school environment].

Kamińska A., (2014), Nabywanie kompetencji kluczowych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającym się świecie edukacyjnym i społecznym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 31, pp. 53- 67. [Acquiring key competences by early school teachers in the changing educational and social world].

Kuźma, Morbitzer (2005), Edukacja – szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. [Education - school - teachers. Promoting the child’s development].

Limont W., (2010), Uczeń zdolny, Jak go rozpoznać i jak z nim pracować (1st ed.) Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. [A gifted student, How to recognize him and how to work with him].

Machałek M., (2013), Jak pracować z uczniem zdolnym. Poradnik dla nauczycieli historii. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. [How to work with a gifted student. A guide for history teachers].

Piotrowski E., (2019), Środowiskowo-szkolne aspekty rozwoju uczniów zdolnych, in: E. Piotrowski, M. Porzucek-Miśkiewicz (ed.), Edukacja osób zdolnych (pp. 93-121), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Environmental and school aspects of the development of gifted students].

Szmidt K.J. (2017), Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Educational conditions for the development of creativity].

Śliwerski B, (2019), Makropolityczne i społeczne uwarunkowania strat w kształceniu uczniów zdolnych, in: E. Piotrowski, M. Porzucek-Miśkiewicz (ed.), Edukacja osób zdolnych (pp.123-141), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Macropolitical and social conditions of losses in educating gifted students].

Woltman L., (2009), Kreatywność jako działanie edukacyjne w serii „Nauczyciele-Nauczycielom”, Kreatywność potrzebą współczesności, in: W. Korzeniowska, U. Szuścik, A. Murzyn (ed.) Sztuka bycia uczniem i nauczycielem, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. [Creativity as an educational activity in the series "From Teachers toTeachers”].

Published
2020-06-30
How to Cite
Kamińska, A. (2020). The Competent Teacher of a Gifted Pupil in Early Primary School Education - Expectations versus Reality. The Author’s Own Study. Multidisciplinary Journal of School Education, 9(1(17), 119-133. https://doi.org/10.35765/mjse.2020.0917.07