Łukasz Burkiewicz

Redaktor naczelny
lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Jagielloński), absolwent studiów Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Krakowskiej i Central Connecticut State University (New Britain, US), absolwent studiów licencjackich z kulturoznawstwa śródziemnomorskiego oraz magisterskich z zakresu historii oraz zarządzania i marketingu (wszystkie kierunki w Uniwersytecie Jagiellońskim) oraz studiów Social Media and Content Marketing (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji (wcześniej w Instytucie Kulturoznawstwa) w Akademii Ignatianum w Krakowie i wykładowca w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Jego zainteresowania naukowe są zogniskowane wokół dwóch obszarów: 1) dziejów kulturowych i politycznych we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w późnym średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, w tym również ówczesnych podróży do Azji Środkowej, oraz 2) zarządzania, marketingu i ekonomiki w obszarach kultury, w tym zarządzania międzykulturowego.

Autor czterech książek, redaktor i współredaktor dziesięciu prac zbiorowych oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach publikowanych w Polsce i zagranicą (m.in. w Izraelu, Cyprze, Anglii). Jest organizatorem oraz członkiem komitetów organizacyjnych i naukowych kilkunastu konferencji międzynarodowych realizowanych w Polsce i zagranicą. Promotor pomocniczy dwóch wypromowanych doktorów nauk humanistycznych w zakresie nauk o kulturze i religii.

Laurat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych i Wybitnych Naukowców (2014-2017). Otrzymał nagrody Rektora AIK (2014, 2020 – I stopnia), Dziekana Wydziału Filozoficznego (2018) oraz Pro Studente (2016).

Pełni szereg funkcji administracyjnych: Dyrektora Projektów Naukowych Czasopism (2019-2020), Dyrektora Czasopism Naukowych w AIK (od 2020), redaktora naczelnego czasopisma punktowanego “Perspektywy Kultury” (od 2019, 100 pkt.), sekretarza Ignacjańskiego Forum Społecznego (od 2020), członka zarządu Fundacji Ignatianum (od 2020). Recenzent w kilku czasopismach wysokopunktowanych.

Jest członkiem The Society for the Study of the Crusades i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Kierownik i wykonawca w grantach finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (wcześniej MNiSW, m.in. de minimis, DIALOG), Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Od wielu lat współpracuje z biznesem jako menedżer, trener i konsultant. Jest również członkiem zespołów eksperckich Pricewaterhouse Coopers (PwC) w projektach realizowanych na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) oraz współpracownikiem Europejskiego Centrum Spraw Pracowniczych (EZA).

Bibliografia (wybrana)

1) Burkiewicz, Ł. (2011). A Cypriot royal mission to the Kingdom of Poland in 1432, Crusades, 10: 103-112.

 2) Burkiewicz, Ł., Quirini-Popławska, D. (2014) (red.). Itinera clericorum: kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM. ISBN: 978-83-7614-197-8, 978-83-277-1002-4, 727 ss.

3) Burkiewicz, Ł. (2017). Rola arcybiskupa Jana z Sultanii w stosunkach dyplomatycznych pomiędzy Mongołami a Europą Zachodnią na przełomie XIV i XV w., Prace Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 144 (1): 25-42.

4) Burkiewicz, Ł., Hryszko, R., Mruk, W., Wróbel, P. (2018) (red.). Polonia – Italia – Mediterraneum. Studia ofiarowane Pani Profesor Danucie Quirini-Popławskiej. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” przy Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN: 978-83-65080-80-6, 546 ss.

5) Burkiewicz, Ł. (2018). Europeans as Foreigners. Relations Between the West and Timur’s Chagatai Empire at the Turn of the 14th and 15th Centuries: A Contribution to Studies on the Role Played by Embajada a Tamorlán in Contacts Between christianitas latina and the Mongols, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia, 73: 83-103.

6) Burkiewicz, Ł. (2019). Życie codzienne w podróży na przykładzie Ambasady do Tamerlana (1403-1406). Z badań nad relacjami międzykulturowymi. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. ISBN: 978-83-7614-416-0, 524 ss.

7) Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2020). Management by values in work of international managers. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 149: 47-56.

8) Burkiewicz, Ł. (2021). Competencies of Contemporary Managers in The Public Administration Sector in Intercultural Management: Introduction To Research.  Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-7-1, ISSN: 2767-9640.

9) Burkiewicz, Ł. (2021). „Inde insulam Cyprum inter graecos et sarraticos (sarracenos) (…)”. Cyprus in 723 AD as seen by the English monk Willibald, Perspektywy Kultury 33 (2/2021): 153-174.

10) Burkiewicz, Ł. (2021). Libros de viajes. A Study of Castilian Travel Accounts from the 15th Century on the Eve of the Great Geographical Discoveries, Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis, Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis 19: 19-34.

***

Zespół redakcyjny