Tematy numerów w roku 2021

2020-05-12

Chrześcijaństwo jako źródło kultury
call for papers do 32 numeru „Perspektyw Kultury” (1/2021)

Europa może być rozumiana jako przestrzeń geograficzna, ale również jako pojęcie kulturowe i historyczne. Głównymi fundamentami kultury europejskiej są Ateny jako źródło filozofii, Rzym w postaci fundamentów prawa oraz Jerozolima – miejsce, gdzie narodziła się religia. Na dorobku Aten i Rzymu chrześcijaństwo wytworzyło nowe dziedzictwo kulturowe, mając przy tym szacunek dla dorobku poprzednich cywilizacji. Nie ulega wątpliwości, że chrześcijaństwo wniosło istotny wkład w kulturę europejską. W związku z tym w niniejszym numerze „Perspektyw Kultury” zapraszamy do dyskusji nad chrześcijaństwem jako źródłem kultury, głównie w Europie, ale również w kontekście innych regionów świata.

Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego (Chrześcijaństwo jako źródło kultury), ale również będą związane tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi takich dyscyplin, jak nauki o kulturze i religii, historia, literaturoznawstwo, filozofia oraz zarządzanie kulturą.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 31 grudnia 2020 r.

 

Literatura i media
call for papers do 33 numeru „Perspektyw Kultury” (2/2021)

Słynny kanadyjski medioznawca Marshall McLuhan wprowadził termin globalnej wioski wraz ze swoją tezą „The medium is the message”. Stało się to na długo przed początkiem ery Internetu. Natura mediów elektronicznych XX wieku, a tym bardziej cyfrowych XXI wieku, niejednokrotnie staje się przyczyną zagrożeń i szans, generując różne formy oddziaływania. W tym kontekście redakcja „Perspektyw Kultury” zaprasza do dyskusji nad relacją literatury i mediów, które są dla dzisiejszej kultury jednym z ważniejszych obszarów badań, w szczególności nad zmieniającą się przestrzenią i miejscem tekstu. Jakim przekształceniom ulega literatura pod wpływem rozwoju nowych mediów? Czy ulega, a może to literatura zmienia pierwotny charakter mediów? Czy można zadać pytanie – co robią media literaturze?

Zapraszamy nie tylko literaturoznawców i medioznawców, ale również kulturoznawców, filozofów, socjologów, historyków, politologów i wszystkich zainteresowanych do przesyłania tekstów poruszających kwestie wiążące się z wzajemnymi relacjami mediów i literatury. Redakcja nie zamierza sugerować żadnych granic przestrzeni do dyskusji, zachęcając do poruszania różnorodnych tematów znajdujących się w obrębie zagadnienia przewodniego.

Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego (Literatura i media), ale również będą związane tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi takich dyscyplin, jak nauki o kulturze i religii, historia, literaturoznawstwo, filozofia oraz zarządzanie kulturą.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 31 marca 2021 r.

 

Jezuici i tradycja badań klasycznych
call for papers do 34 numeru „Perspektyw Kultury” (3/2021)

Studia klasyczne od najdawniejszych czasów są uznawane za rdzeń wykształcenia humanistycznego i kulturowego. Jezuici od samego początku przywiązywali olbrzymią wagę do studiów historycznych i filologicznych, uznając łacinę za główny język nauki, a tradycję rzymską za fundament katolickiej świadomości i formacji intelektualnej. Podobną rolę Ratio studiorum obowiązujące we wszystkich typach szkół prowadzonych przez uczniów Ignacego Loyoli przyznawało klasycznej kulturze greckiej.

Kolejny numer 34 (3/2021) naszego kwartalnika został otwarty w całości na to właśnie zagadnienie. Zamieszczone w nim teksty poruszać będą kwestie nie tylko życia i działalności wybitnych członków Towarzystwa Jezusowego zaangażowanych w badania klasyczne od końca XVI do XXI wieku, ale również wiele innych związanych z tym tematów. Przede wszystkim odpowiadać będą na pytanie, jaką rolę w duchowości i nauczaniu jezuickim odgrywała tradycja klasyczna. Czy była ona przeszkodą w rozumieniu otaczającego świata, czy wręcz odwrotnie – pomagała go porządkować i racjonalnie organizować poprzez wykorzystywanie nauki czerpanej z kulturowych doświadczeń przeszłości? Jak rozumiał te kwestie założyciel Zakonu św. Ignacy Loyola i jego następcy? Do interesujących spraw należą również programy studiów w jezuickich uniwersytetach i gimnazjach, treści nauczania, stosowane podręczniki i skrypty, konferencje i seminaria, teatry i przedstawiane w nich sztuki oraz życie codzienne uczącej się w jezuickich szkołach młodzieży. Czy można znaleźć ślady tego myślenia we współczesnej sztuce, teatrze, filmie, literaturze, gdzie pojawiają się wątki jezuickie?

Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego (Jezuici a tradycja badań klasycznych), ale również będą związane tematycznie z odziaływaniem na kulturę i religię członków Towarzystwa Jezusowego.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2021 r.

 

Orient w oczach podróżników. Kulturowe aspekty podróży na Wschód na przestrzeni wieków
call for papers do 35 numeru „Perspektyw Kultury” (4/2021)

Dalekie i egzotyczne podróże od wieków fascynowały ludzi, również tych żyjących w starożytności, średniowieczu oraz w epoce nowożytnej, a których wyobrażenie o otaczającym świecie było zgoła inne niż obecnie. Od zawsze żyłka podróżnicza, chęć poznawania i odkrywania nowych przestrzeni i społeczności była niezwykle ważnym czynnikiem wymiany myśli, idei i kultury. Podróżny w czasie swojej wędrówki wciąż porównywał strukturę cywilizacyjną lub krąg kulturowy, z którego pochodził, do struktury, w której w danym momencie się znalazł. Przedmiotem takiego porównania były materialne warunki życia w podróży, sposób jej przeżywania, percepcji i refleksja podróżnego, w końcu sam pobyt w „innym” otoczeniu. W tej perspektywie podróżnictwa szczególne miejsce zajmował Orient, który od zawsze przynosił wiele skojarzeń i zestawień, był symbolem zachęcającym do podążania w tamtym kierunku, czy też spoglądania tam z nadzieją.

Kolejny numer 35 (4/2021) naszego kwartalnika został otwarty w całości na to właśnie zagadnienie. Zamieszczone w nim teksty poruszać będą kwestie nie tylko odwołujące się do kulturowych aspektów podróży na Wschód na przestrzeni wieków, ale również wiele innych związanych z tym tematów. Będą opowiadać o roli podróżujących dla tworzenia kultury i dla wieloaspektowych relacji międzykulturowych. W końcu w tym tomie kwartalnika również znajdą się teksty związane ze wzajemnym poznawaniem i odkrywaniem się Zachodu ze Wschodem, przedstawicieli cywilizacji łacińskiej z Azją czy wreszcie chrześcijaństwa europejskiego ze wschodnimi kulturami.

Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego (Orient w oczach podróżników. Kulturowe aspekty podróży na Wschód na przestrzeni wieków), ale również będą związane tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi takich dyscyplin, jak nauki o kulturze i religii, historia, literaturoznawstwo, filozofia oraz zarządzanie kulturą.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2021 r.

***

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma naukowego „Perspektywy Kultury”/ „Per-spectives on Culture”. Parametr czasopisma – 40 punktów. Szczegółowe instrukcje na stronie czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk