Tematy numerów w roku 2022

2020-12-10

Imperium Osmańskie i Turcja – dzieje, literatura i kultura. Numer rocznicowy z okazji 100-lecia zniesienia sułtanatu i ustanowienia Republiki Tureckiej
call for papers do numeru 36 „Perspektyw Kultury” (1/2022)

29 października 1923 roku Mustafa Kemal, zwany później Atatürkiem, zadeklarował utworzenie Republiki Turcji. Rok wcześniej został zniesiony sułtanat. W ten sposób Turcja jako państwo zaistniało dopiero w XX wieku, ale zostało wykreowane z kulturowej osmańskiej rzeczywistości i tradycji, która funkcjonowała w basenie śródziemnomorskim przez 700 lat. Pomimo że współcześni mieszkańcy Turcji mają swoje korzenie w koczowniczych plemionach tureckich z centralnej Azji, a języki tureckie są dziś rozpowszechnione po Uzbekistan i Kazachstan, sam naród turecki został ukształtowany w wyniku wzajemnej infiltracji dwóch cywilizacji – śródziemnomorskiej Europy i bliskowschodniego muzułmańskiego Orientu. Czy zatem możemy zadać dzisiaj pytanie, czy historyczne imperium osmańskie i dzisiejsza Turcja to dwa różne cywilizacyjnie światy (Jerzy S. Łątka)? To jedno z wielu pytań, które może się pojawić w trakcie dyskusji nad tematem przewodnim. Redakcja „Perspektyw Kultury” zaprasza badaczy historii o kultury Turcji do nadsyłania różnorodnych tekstów związanych z rocznicowym zagadnieniem, licząc również na teksty dotykające zagadnień mało znanych, jak na przykład działalność Osmanów na Oceanie Indyjskim w XVI wieku.

Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego (Dziedzictwo Osmanów. Studia z kultury, literatury i dziejów Turcji od XIII stulecia po czasy współczesne), ale również będą związane tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi takich dyscyplin, jak nauki o kulturze i religii, historia, literaturoznawstwo, filozofia oraz zarządzanie kulturą.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 31 grudnia 2021 r.

 

Starożytny Bliski Wschód i jego recepcja w kulturze współczesnej
call for papers do numeru 37 „Perspektyw Kultury” (2/2022)

Kwestie obecności dziedzictwa antyku w rozmaitych aspektach współczesnej kultury zazwyczaj – nawet niejako „instynktownie” – rozumiane są jako recepcja spuścizny klasycznej; greckiej i rzymskiej. Jeżeli jednak sięgamy głębiej do bogactw dorobku cywilizacji starożytnych, dostrzec musimy, że nierzadko marginalnie traktowane w naukowych dociekaniach historycznokulturowych są wielkie kultury starożytnego Bliskiego Wschodu; Egiptu, Lewantu, częściowo Azji Mniejszej, Mezopotamii, a włączyć tu przecież można także szeroko rozumiane dziedzictwo biblijne. Tę obecność, swoisty „revival”, w różnych, niekiedy bardzo zaskakujących aspektach, wątkach, motywach i transferach uniwersum współczesnej kultury (jako współczesność proponujemy rozumieć XX i XXI wiek) – zarówno popularnej, jak wysokiej – dostrzec możemy w literaturze (również piśmiennictwie podróżniczym), sztukach wizualnych (malarstwo, fotografia, film, teatr), architekturze, modzie, muzyce (sic!) – aż po współczesną symbolikę, ezoterykę czy tak zwane gadżety popkultury; komiksy, gry komputerowe, smartfonowe aplikacje itd.

Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz językach konferencyjnych (preferowany język angielski). Nadsyłane artykuły, mające charakter rozważań teoretycznych lub będące studiami wybranego przypadku, winny poruszać zagadnienia związane z tematem tytułowym.

Ponadto do działu Varia zostaną włączone teksty, które niekoniecznie dotyczą problemu przewodniego, ale wpisują się w profil pisma (studia z zakresu nauk o kulturze i religii, historii, literaturoznawstwa, zarządzania i filozofii).

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 31 marca 2022 r.

 

Studia o kulturze cerkiewnej w Rzeczypospolitej
call for papers do numeru 38 „Perspektyw Kultury” (3/2022)

Pamięć o wielokulturowej tradycji Rzeczypospolitej, przez lata zacierana, dziś powraca dzięki badaniom akademickim, staraniom muzealników, konserwatorów zabytków i popularyzatorów historii. Dziedzictwo wiernych Kościoła wschodniego nie było należycie doceniane ani w czasie powstawania, ani przez następne pokolenia, które nie zawsze dostrzegały w nim integralną część dziedzictwa wielonarodowego państwa polskiego. Dziś otwarcie stawiamy pytania zarówno na temat wspólności dziedzictwa Rusinów i Polaków, jak też ich odrębności, autonomiczności i niezależności, obiektywnie oceniamy tak stopień oryginalności kultury cerkiewnej w Rzeczypospolitej, jak i jej zależność od innych prawosławnych centrów intelektualnych oraz wzorców cywilizacji zachodniej. W poszukiwaniu odpowiedzi na te niełatwe pytania pomagają nam badacze z Polski i z zagranicy, młodzi naukowcy oraz doświadczeni specjaliści, reprezentanci środowiska uniwersyteckiego, tzw. otoczenia społecznego oraz niezależni badacze. Wierzymy, że w ten sposób budowany, szeroki i międzynarodowy zespół badaczy, reprezentujących różne dyscypliny i metody naukowe, tradycje konfesyjne i kulturalne, mający różne doświadczenia zawodowe i życiowe, jest w stanie w pełni odtworzyć zatarte karty wspólnych dziejów, dziś odrębnych narodów: Polaków, Litwinów, Ukraińców i Białorusinów.

Redakcja numeru: Agnieszka Gronek prof. UJ, Alicja Z. Nowak, prof. UJ

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2022 r.

 

Dwór królowej w średniowieczu i w epoce nowożytnej - ludzie, relacje, wpływy
call for papers do numeru 39 tomu 1 „Perspektyw Kultury” (4/1/2022)

Jeszcze na początku lat dwutysięcznych odnoszone do polskiej historiografii uwagi, że niewiele wiemy zarówno o samych królowych i ich roli w państwie, jak i o ich otoczeniu, a poza głównym nurtem badawczym pozostają struktury dworów polskich księżnych i królowych, były ze wszech miar słuszne. Przez ostatnich dwadzieścia lat tematyka związana z dworem polskich królowych w średniowieczu i w epoce nowożytnej zyskała grono badaczy, którzy coraz śmielej wychodzą poza dociekania o charakterze strukturalno-personalnym, a nurt queenship, wpisujący się w tę problematykę i cieszący się zauważalną popularnością w historiografiach zachodnich, widoczny jest już także w polskich badaniach. To dobry moment, by określić stan aktualny tych badań i wskazać dalsze kierunki oraz możliwości badawcze. Istotne jest zarysowanie historiograficznego punktu wyjścia do dalszych badań, szczególnie poprzez określenie dorobku historiografii zachodnich, stosowanej metodologii, poddawanego analizom zasobu źródeł, sposobów ujęcia problematyki dworu królowej. Z drugiej strony, wychodząc poza problematykę struktury, organizacji i składu osobowego dworu, ważne jest przyjrzenie się dworowi jako środowisku – żywemu, pulsującemu, zmieniającemu się nie tylko z powodu rotacji personalnych, ale głównie z powodu nieustannej interakcji między królową a tworzącymi go ludźmi. Wzajemne oddziaływanie królowej i jej dworu, sieć powiązań między królową, dworem i środowiskiem zewnętrznym, relacje królowej z dworzanami i służbą, królowa i jej dwór wobec króla i jego dworu – to tylko przykładowe zagadnienia, które składają się na tę zróżnicowaną i wieloaspektową problematykę.

Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz językach konferencyjnych (preferowany język angielski). Nadsyłane artykuły, mające charakter rozważań teoretycznych lub będące studiami wybranego przypadku, winny poruszać zagadnienia związane z tematem tytułowym.
Ponadto do działu Varia zostaną włączone teksty, które niekoniecznie dotyczą problemu przewodniego, ale wpisują się w profil pisma (studia z zakresu nauk o kulturze i religii, historii, literaturoznawstwa, zarządzania i filozofii).

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2022 r.

 

Klasyczne inspiracje i kulturowe aspiracje promotorów kultury polskiej w Padwie. Numer rocznicowy z okazji 800-lecia powstania Uniwersytetu w Padwie
call for papers do numeru 39 tomu 2 „Perspektyw Kultury” (4/2/2022)

Utworzony w 1222 roku Uniwersytet w Padwie był przez kilka stuleci jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych w Europie. W epokach średniowiecznej i nowożytnej uczelnia oraz miasto, położone nad rzeką Bacchiglione, stały się dla Polaków symbolami ich niezwykłego przywiązania do cywilizacji śródziemnomorskiej, a także – co było szczególnie widoczne w epoce nowożytnej – do kultury antycznej. W Gymnasium Patavinum studiowali wybitni przedstawiciele świata nauki, kultury, religii i polityki, którzy mieli istotny wpływ na kształtowanie życia publicznego na ziemiach polsko-litewsko-ruskich. Dla wielu z nich pobyt w Grodzie Antenora stanowił inspirację, którą twórczo rozwijali po powrocie do kraju. Znaczenie tego zjawiska podkreśla fakt funkcjonowania w języku polskim od XVI wieku określenia „Padewczyk”, będącego synonimem człowieka reprezentującego wyrafinowaną kulturę intelektualną. Jednocześnie, liczebność i aktywność w Padwie przybyszy z Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI i XVII stuleciu, które zaowocowały utworzeniem w 1592 roku w strukturze życia akademickiego odrębnego stowarzyszenia Natio Regni Poloniae et Magni Ducatis Lithuaniae, spowodowały, że do dziś miasto pełne jest pamiątek związanych z pobytami Polaków. Redakcja „Perspektyw Kultury” zaprasza badaczy relacji polsko-włoskich, znawców dziejów Polski i Republiki Weneckiej, do nadsyłania tekstów związanych z zagadnieniem rocznicowym, licząc również na opracowania tematów niepodejmowanych dotychczas w szerszym zakresie.

Redaktorzy gościnni: prof. dr hab. Mirosław Lenart, dr Sławomir Marchel

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2022 r.

 

***

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma naukowego „Perspektywy Kultury/ Perspectives on Culture”. Parametr czasopisma – 100 punktów. Szczegółowe instrukcje na stronie czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk