Tematy numerów w roku 2023

2022-01-24

Nr 40, 2023/1
"Prawa narodów w dobie współczesnej interakcji kultur"

Call for papers do 40 numeru „Perspektyw Kultury” (1/2023)

Współczesne procesy globalizacji niosą ze sobą nie tylko zjawiska standaryzacji, unifikacji oraz wzajemnego uzależnienia, ale także równie silne konsekwencje nakładania się, dyfuzji, a więc interakcji kultur, często będących wynikiem zintensyfikowanej mobilności społecznej. Stwierdzić zatem można, że przenikliwe analizy sprzeczności kulturowych wewnątrz i pomiędzy wysoko rozwiniętymi społeczeństwami przemysłowymi, jakie już na początku lat siedemdziesiątych prowadził Daniel Bell, okazują się niezwykle trafne. Współczesna rzeczywistość potwierdza narastającą siłę i kierunek zasygnalizowanych przez niego rozbieżności. Widoczne stają się bieguny zmian cywilizacyjnych, społecznych, a także mentalnych. Ogólnie przyznać można, iż procesy unifikacyjne oraz nasilenie zależności o charakterze funkcjonalnym zachodzą w sferze techniki, technologii i gospodarki, ale już nie w sferze kultury, w której wspomniana mobilność doprowadziła do daleko posuniętej różnorodności, a więc wielokulturowości i pluralizacji wartości, stylów życia oraz religii.

Ideą bloku artykułów zaproponowanych jako tematyka tomu „Perspektyw Kultury” jest tematyka prawa narodów w dobie interakcji kultur, kontynuujaca analizę dziedzictwa koncepcji „ius gentium” Pawła Włodkowica i humanizmu krakowskiego odniesiona do wyzwań czasów współczesnych i traktowana jako żywy pomost pomiędzy przeszłością i przyszłością w rozwoju myśli i działań jakie niosą ze sobą procesy wzmożonych interakcji, komunikacji międzykulturowej oraz narastającej globalizacji.

Idee jagiellońskie powstałe w wieku XV i XVI w dziedzinie kultury intelektualnej, artystycznej i politycznej stanowić mogą obszar wielu inspiracji w badaniu problemów z jakimi zmagają się otwarte społeczeństwa obywatelskie w dobie cywilizacji informacyjnej, mobilności społecznych oraz walki o prawa kulturowe rozumiane jako poszanowanie godności człowieka. W podejmowanym projekcie chce dzielić się tą inspiracją nie zamykając na inne koncepcje, idee i wartości obecne w dziedzictwie kulturowym Europy.

Opisane procesy, które dokonują się w kontekście technokratycznych strategii budowania ponadnarodowych struktur władzy, oraz różnorodnych zjawisk hybrydyzacji kulturowej spotykają się ze spontanicznymi reakcjami rewitalizacji tożsamości i podmiotowości konkretnych wspólnot i społeczności. Procesy te dzieją się w warunkach intensywnie oddziałujących na siebie podmiotów, zarówno na poziomie interakcji międzyosobowej, międzygrupowej, międzyinstytucjonalnej, w tym międzypaństwowej, a nawet globalnej kończąc. Interakcje te prowadzą do bardzo różnych efektów. Nie znamy do końca pełni ich dynamiki, uwarunkowań i wzajemnego oddziaływania. Nie ulega jednak wątpliwości, iż ważnym ich „aktorem” stają się wspólnoty. Ożywia je poczucie wspólnotowości, w tym wspólnotowości kulturowej, które wydawało się, iż zostało w poprzednich dziesięcioleciach zepchnięte na margines. Nie bez przypadku zjawiska rosnącego zróżnicowania, sukcesów, ale i porażek polityki wielokulturowości oraz napięte nierzadko i nie zawsze pozytywne relacje poszczególnych grup zrodziły ponowne zainteresowanie tematyką i pojęciem praw kulturowych, problemem bezpieczeństwa kulturowego oraz prawa narodów. Zainteresowanie to ilustruje widoczną falę powrotu do potrzeby wyrażania podmiotowości wspólnot społecznych. Jest ona manifestowana na Zachodzie, jak i na obszarze Wschodu Europy. Odrębny rodzaj wyzwań już od wieków spotyka narody Europy Środkowo-Wschodniej. Przygotowany tom artykułów stanowić ma krok na drodze lepszego rozumienia istniejących sprzeczności, ale i pojawiających się potrzeb podejmowanych przez badaczy z różnych środowisk akademickich Polski oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej,

Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego (Prawa narodów w dobie współczesnej interakcji kultur), ale również będą związane tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi takich dyscyplin, jak nauki o kulturze i religii, historia, literaturoznawstwo, filozofia oraz zarządzanie kulturą.

Redaktor gościnny niniejszego tomu: dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 31 grudnia 2022 r.

***

Nr 41, 2023/2
"Cypr – mozaika kulturowa. Wyspa Afrodyty i jej (wielo)kultura"

Call for papers do 41 numeru „Perspektyw Kultury” (2/2023)

Cypr jest niezwykłym miejscem na mapie Europy, jak powiadał ks. Józef Drohojowski: „Cyprus z greckiego oznacza piękność”. W tym kontekście numer 39 (4/2022) kwartalnika „Perspektywy Kultury” został poświęcony zagadnieniu kultury cypryjskiej. Temat ten odnosi się do Cypru jako całości, bez uwzględnienia podziałów, pozostaje przedmiotem dyskusji i nie jest problemem jednorodnym. Kultura cypryjska była i jest kształtowana przez szereg uwarunkowań wynikających ze specyficznego doświadczenia historycznego tego kraju, w tym przez wieloaspektowy spór o tożsamość wyspy, którego geneza jest głęboko wpisana w historię regionu. Tradycja cypryjska to swoista mieszanka, oparta na tradycji greckiej, łacińskiej i tureckiej, która przyniosła specyficzną kulturę, przesiąkniętą licznymi korelacjami do dziedzictwa poszczególnych nacji, infiltrujących się wzajemnie. Ten brak jednorodności, połączenie elementów kultury europejskiej z orientalną oraz dwie dominujące na wyspie religie (prawosławie oraz islam) sprawiają wrażenie przebywania na pograniczu nie tylko różnych kultur, ale nawet cywilizacji. Na Cyprze wzajemnie infiltrujące się kultury stworzyły swoistą tradycję, przesiąkniętą różnorodnością.

Redakcja „Perspektyw Kultury” zaprasza do przesyłania tekstów związanych z tematem przewodnim kwartalnika. Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego (Cypr – mozaika kulturowa. Wyspa Afrodyty i jej (wielo)kultura), ale również będą związane tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi takich dyscyplin, jak nauki o kulturze i religii, historia, literaturoznawstwo, filozofia oraz zarządzanie kulturą.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 31 marca 2023 r.

***

Nr 42, 2023/1
Kultura (w) rzeczywistości hybrydalnej

Call for papers do 42 numeru „Perspektyw Kultury” (3/2023)

Współczesny świat obecności człowieka dzięki rozwojowi technologii nie ogranicza się już tylko do wymiaru realnego. Jego drugi „biegun” stanowi coraz szybciej konstruowany świat wirtualny, którego wyróżniającą cechą jest brak atrybutów fizycznych. Dwa wymiary: realny i wirtualny, odmienne od siebie już w samych podstawach konstruowania i funkcjonowania, stały się obecnie wzajemnie przenikającymi i uzupełniającymi się formami. Trudno już określić, który z nich zachowuję większą siłę sprawczości. Niewątpliwie oba na siebie oddziaływają, korzystając ze swoich zasobów, czerpiąc ze swoich osiągnięć, inspirując, wspomagając, czasami też ograniczając. Coraz trudniej wyobrazić sobie przestrzeń kulturową współczesnego człowieka bez obustronnych przepływów pomiędzy wspomnianymi wymiarami. Tworzą one coraz bardziej rozbudowaną, swoiście zespoloną rzeczywistość hybrydalną. Świat hybrydalny należałoby zatem rozumieć jako zróżnicowaną funkcjonalnie konfigurację przestrzeni realnej i wirtualnej, umożliwiającą ich dynamiczną koegzystencję  przy zachowaniu odmienności i względnej niezależności. Tym samym hybryda łączy rzeczywistość realną z wirtualną. Nie oznacza to tworzenia utopii, a raczej zmianę sposobu istnienia procesów, ich rozumienia i interpretacji, które stymulują transgresje działań ludzkich, a także ich wytworów. Rzeczywistość hybrydalna znosi wcześniejsze sposoby przedstawiania świata, stając się otwartym modelem, w którym zanikają granice między wirtualnością i realnością.

W proponowanym tomie podjęte zostaną problemy z zakresu ontologii, aksjologii i antropologii tego nowego rodzaju metarzeczywistości w jej coraz bardziej powszechnej, a nawet agresywnej i pełnej ambiwalencji formie. Zapraszamy do refleksji nad tym nowym rodzajem quasi-realności i nad pytaniami o jej wpływ na procesy stymulowania bądź hamowania dynamiki kształtowania osobowości oraz potencjałów rozwojowych człowieka.  

Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego („Kultura (w) rzeczywistości hybrydalnej”), ale również będą związane tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi takich dyscyplin, jak nauki o kulturze i religii, historia, literaturoznawstwo, filozofia oraz zarządzanie kulturą.

Redaktor gościnny niniejszego tomu: dr hab. Sylwia Jaskuła, prof. ANSŁ

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2023 r.

***

Nr 43, 2023/4
Międzykulturowość w biznesie. Wyzwania współczesnego rynku pracy: perspektywa europejska

Call for papers do 43 numeru „Perspektyw Kultury” (4/2023)

Kompetencje międzykulturowe. Różnice kulturowe w pracy – jak się zachować? Umiejętność pracy w środowisku międzykulturowym. Wielonarodowościowa korporacja. Tygiel kulturowy. To tylko niektóre ze sloganów, które towarzyszą współczesnemu otoczeniu gospodarczemu. Zasadniczo w tym względzie Polska podąża za trendami występującymi na całym świecie. Z polskiego punktu widzenia międzykulturowe środowisko pracy to przede wszystkim sektor nowoczesnych usług biznesowych (SSC, BPO, ITO, R&D), który stanowi jeden z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się elementów naszej rodzimej gospodarki. W 2008 roku zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce wynosiło 50 tysięcy osób. Dwanaście lat później, na koniec I kwartału 2020 roku w sektorze zatrudnionych było już 338 000 osób w ponad 1500 centrach, co stanowi 5,2% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Co ciekawe, według najnowszych szacunków Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) sektor ten odpowiada za 3,0-3,5% PKB Polski.

Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów do pracy w środowisku międzykulturowym? Czy kompetencje językowe są nadal najważniejszym elementem determinującym wartość pracownika w biznesie międzynarodowym? W jaki sposób uczelnie powinny kształtować przyszłych kandydatów do pracy w różnym otoczeniu kulturowym? W końcu, które różnice kulturowe stanowią największe wyzwanie: narodowościowe, kulturowe czy religijne? To tylko niektóre z pytań zachęcających do dyskusji nad tematem przewodnim.

Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz językach konferencyjnych (preferowany język angielski). Nadsyłane artykuły, mające charakter rozważań teoretycznych lub będące studiami wybranego przypadku, winny poruszać zagadnienia związane z tematem tytułowym.

Ponadto do działu Varia zostaną włączone teksty, które niekoniecznie dotyczą problemu przewodniego, ale wpisują się w profil pisma (studia z zakresu nauk o kulturze i religii, historii, literaturoznawstwa, zarządzania i filozofii).

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2023 r.

***

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma naukowego „Perspektywy Kultury/ Perspectives on Culture”. Parametr czasopisma – 100 punktów. Szczegółowe instrukcje na stronie czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk