Tematy numerów w roku 2024

2022-10-27

Nr 44, 2024/1
"Kultura w mediach, media w kulturze"

Call for papers do 44 numeru „Perspektyw Kultury” (1/2024)

Determinizm technologiczny zmienił zarówno zwyczaje, jak i rytuały komunikacyjne większej części społeczeństw. Przenikanie sfery wirtualnej i realnej nie tylko przyśpieszyło obieg informacji, ale również wpłynęło na jej percepcję, modele funkcjonalne i schematy działań. Dominująca rola mediów i urządzeń medialnych we współczesnym świecie, zapewniająca pewne spectrum możliwości, znacząco uzależniła użytkowników od urządzeń i dostępu do mediów.

W przygotowywanym numerze chcielibyśmy zastanowić się nie tylko nad rolą mediów we współczesnych rytuałach komunikacyjno-kulturowych, ale również zaprezentować mediasferę jako platformę do transmisji kultury i wartości. W numerze zaprezentowane zostaną interdycyplinarne opracowania naukowe z zakresu następujących dyscyplin naukowych: nauki o kulturze i religii, ale również nauki o komunikacji społecznej i mediach, historia, pedagogika, nauki socjologiczne oraz ekonomia. Poznanie wielu perspektyw badawczych umożliwi nie tylko zaspokojenie nienasycenia informacyjnego, ale również wskaże nowe obszary badawcze.

W proponowanym tomie podjęte zostaną problemy z zakresu ontologii, aksjologii i antropologii tego nowego rodzaju metarzeczywistości oraz wpływu tej rzeczywistości na użytkowników internetu. Zapraszamy do refleksji nad tym nowym rodzajem pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz współczesnymi sposobami partycypacji w kulturze.

Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego, ale również będą związane tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi zagadnień na styku kultury, mediów i społeczeństwa, obecnymi w badaniach z zakresu dyscyplin: nauki o kulturze i religii, historia, literaturoznawstwo, filozofia oraz zarządzanie kulturą.

Redaktor gościnny tomu: dr Jarosław Kinal, Uniwersytet Rzeszowski

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2023 r.

***

Nr 45, 2024/2
"Cypr – mozaika kulturowa. Wyspa Afrodyty i jej (wielo)kultura"

Call for papers do 45 numeru „Perspektyw Kultury” (2/2024)

Cypr jest niezwykłym miejscem na mapie Europy, jak powiadał ks. Józef Drohojowski: „Cyprus z greckiego oznacza piękność”. W tym kontekście numer 39 (4/2022) kwartalnika „Perspektywy Kultury” został poświęcony zagadnieniu kultury cypryjskiej. Temat ten odnosi się do Cypru jako całości, bez uwzględnienia podziałów, pozostaje przedmiotem dyskusji i nie jest problemem jednorodnym. Kultura cypryjska była i jest kształtowana przez szereg uwarunkowań wynikających ze specyficznego doświadczenia historycznego tego kraju, w tym przez wieloaspektowy spór o tożsamość wyspy, którego geneza jest głęboko wpisana w historię regionu. Tradycja cypryjska to swoista mieszanka, oparta na tradycji greckiej, łacińskiej i tureckiej, która przyniosła specyficzną kulturę, przesiąkniętą licznymi korelacjami do dziedzictwa poszczególnych nacji, infiltrujących się wzajemnie. Ten brak jednorodności, połączenie elementów kultury europejskiej z orientalną oraz dwie dominujące na wyspie religie (prawosławie oraz islam) sprawiają wrażenie przebywania na pograniczu nie tylko różnych kultur, ale nawet cywilizacji. Na Cyprze wzajemnie infiltrujące się kultury stworzyły swoistą tradycję, przesiąkniętą różnorodnością.

Redakcja „Perspektyw Kultury” zaprasza do przesyłania tekstów związanych z tematem przewodnim kwartalnika. Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego (Cypr – mozaika kulturowa. Wyspa Afrodyty i jej (wielo)kultura), ale również będą związane tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi takich dyscyplin, jak nauki o kulturze i religii, historia, literaturoznawstwo, filozofia oraz zarządzanie kulturą.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 31 grudnia 2023 r.

***

Nr 46, 2024/3
"Międzykulturowość w biznesie. Wyzwania współczesnego rynku pracy: perspektywa europejska"

Call for papers do numeru 46 „Perspektyw Kultury” (3/2024)

Kompetencje międzykulturowe. Różnice kulturowe w pracy – jak się zachować? Umiejętność pracy w środowisku międzykulturowym. Wielonarodowościowa korporacja. Tygiel kulturowy. To tylko niektóre ze sloganów, które towarzyszą współczesnemu otoczeniu gospodarczemu. Zasadniczo w tym względzie Polska podąża za trendami występującymi na całym świecie. Z polskiego punktu widzenia międzykulturowe środowisko pracy to przede wszystkim sektor nowoczesnych usług biznesowych (SSC, BPO, ITO, R&D), który stanowi jeden z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się elementów naszej rodzimej gospodarki. W 2008 roku zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce wynosiło 50 tysięcy osób. Dwanaście lat później, na koniec I kwartału 2020 roku w sektorze zatrudnionych było już 338 000 osób w ponad 1500 centrach, co stanowi 5,2% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Co ciekawe, według najnowszych szacunków Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) sektor ten odpowiada za 3,0-3,5% PKB Polski.

Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów do pracy w środowisku międzykulturowym? Czy kompetencje językowe są nadal najważniejszym elementem determinującym wartość pracownika w biznesie międzynarodowym? W jaki sposób uczelnie powinny kształtować przyszłych kandydatów do pracy w różnym otoczeniu kulturowym? W końcu, które różnice kulturowe stanowią największe wyzwanie: narodowościowe, kulturowe czy religijne? To tylko niektóre z pytań zachęcających do dyskusji nad tematem przewodnim.

Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz językach konferencyjnych (preferowany język angielski). Nadsyłane artykuły, mające charakter rozważań teoretycznych lub będące studiami wybranego przypadku, winny poruszać zagadnienia związane z tematem tytułowym.

Ponadto do działu Varia zostaną włączone teksty, które niekoniecznie dotyczą problemu przewodniego, ale wpisują się w profil pisma (studia z zakresu nauk o kulturze i religii, historii, literaturoznawstwa, zarządzania i filozofii).

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 31 marca 2024 r.

***

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma naukowego „Perspektywy Kultury/ Perspectives on Culture”. Parametr czasopisma – 100 punktów. Szczegółowe instrukcje na stronie czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk