Przemiany społeczno-kulturowe XXI wieku a poczucie braku stabilizacji – perspektywa medioznawcza

Abstrakt

W artykule autorka próbuje zaprezentować korelacje zachodzące po­między współczesnymi przemianami cywilizacyjno-kulturowymi a sytuacją człowieka – konsumenta mediów XXI w. Przeprowadzo­ne analizy dokonuje z perspektywy badacza współczesnych mediów masowych. Jej celem jest przedstawienie i opisanie pewnego wycinka badań medioznawczych, które ukazują specyfikę niektórych mecha­nizmów rządzących współczesnymi mediami, takich jak np. voyeu­ryzm medialny, tzw. living on line czy metafora synopticonu. Oczy­wiście nie ma miejsca w niniejszym artykule na szczegółową analizę wyliczonych mechanizmów, ale warto wiedzieć, że przykładowo do­minujący wśród nich voyeuryzm obecny jest w zachowaniach społecz­nych i w mediach (kiedyś tylko w mediach drukowanych) od stuleci. Współcześnie dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii, nowym mediom, zainteresowaniom odbiorców i nadawców zyskał zupełnie nowe, bezkompromisowe, niejednokrotnie brutalne oblicze.

Opublikowane
2020-02-11
Jak cytować
Białek-Szwed, O. (2020). Przemiany społeczno-kulturowe XXI wieku a poczucie braku stabilizacji – perspektywa medioznawcza. Perspektywy Kultury, 24(1), 129-138. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1427