Rola planowania budżetu w poprawianiu wydajności polityki gospodarczej w Kazachstanie

Słowa kluczowe: budżet, program rządowy, polityka rządowa, plan strategiczny

Abstrakt

W systemie budżetowym Republiki Kazachstanu, który koncentruje się na uzyskiwaniu korzystnych wyników, szczególne miejsce zajmują programy państwowe. Program państwowy to obszerny dokument określający główne kierunki polityki państwa w zakresie jej wdrażania, co jest bezpośrednio zwią­zane ze strategią rozwoju państwa jako całości i z koncepcją rozwoju poszcze­gólnych branż przemysłowych.

W Republice Kazachstanu program państwowy to dokument planowa­nia strategicznego, zawierający zestaw planowanych czynności związanych z zadaniami, terminami, środkami, osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie i z instrumentami polityki publicznej, które zapewniają – w ramach realiza­cji głównych funkcji państwowych – osiągnięcie priorytetów i celów polityki państwowej w zakresie rozwoju socjoekonomicznego i bezpieczeństwa naro­dowego. Innymi słowy program państwowy jest instrumentem państwowej regulacji gospodarki, który umożliwia osiągnięcie założonych celów poprzez użycie dostępnych zasobów.

Programy państwowe są dokumentami natury międzystrefowej, między­sektorowej i międzyoddziałowej, które definiują cele i oczekiwane rezultaty odnośnie do priorytetów i kierunków strategicznych rozwoju państwa i są opracowywane przez okres minimum 5 lat w celu wdrażania wyższej rangi dokumentów Państwowego Systemu Planowania.

Biogramy autorów

Lyazzat Sembiyeva, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Doctor of Economics, Professor of the Department of State Audit at the L.N. Gumilyov Eurasian National University. Her training areas include, money, credit, currency transactions, banking, investment, securities, and financial risks. Her research work has been published in more than 190 works, including 81 over the past 5 years (of which 9 are monographs, 5 articles indexed by the Web of Science data­base, 34 reports at conferences, 4 articles indexed by the Scopus database, and another 29 articles in other journals).

Lyazzat Beisenova, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Head of the State Audit Department of the L.N. Gumilyov Eurasian National University and Associate Professor. She holds a degree in Economic Sciences and has authored more than 100 scientific and methodological works, including 3 articles in interna­tional, indexed journals, 5 monographs, 2 textbooks, and 7 study guides intended for students of economic specialties. She has developed 2 multi­media textbooks—“Planning, Control, and Evaluation of Budget Expen­ditures” and “State Financial Control”—as well as 3 electronic textbooks, including “Internal State Audit” (in Russian and English) and “Financial Control in the Public Sector”. She holds the title of “Best HEI Teacher, 2018” and she annually provides guidance to students who are winners of research competitions and supervises doctoral students in the educational program “State Audit”.

Aliya Shakharova, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Associate Professor since 2011 and current Acting Professor of the State Audit Chair of the L.N. Gumilyov Eurasian Natio­nal University. In 2005, she defended her dissertation Economic Sciences in the specialization “Economy and Management of the National Economy”, on the topic “Borrowed Capital in Agricultural Formations: Priorities and Mechanism of Attraction (Based on the Mate­rials of the West Kazakhstan Region)”. She is a certified CAP and Pro­fessional Accountant of the Republic of Kazakhstan, the author of a text­book, 4 manuals, a monograph, and more than 100 scientific articles, and an expert at the National Center for State Scientific and Technical Exper­tise and the Science Foundation. Her research interests include econo­mics, accounting, auditing, and public auditing.

Aida Zhagyparova, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Associate Professor in the Department of Finance of L.N. Gumilyov Eurasian National University. In 2009, she defended her thesis for her degree in Economic Sciences in the specialization “Finance, Money Circulation, and Credit” on the topic, “Formation and Deve­lopment of Financial Derivatives in Kazakhstan”. She has more than 10 certificates of professional development within 72 hours and is the author of 5 study guides, a monograph, 6 Scopus articles, and more than 60 scien­tific articles. She is an expert at the National Center for State Scientific and Technical Expertise and the Science Foundation; She teaches the courses Introduction to Finance, Insurance, State Treasury of Kazakhstan, and Securities Market. Her scientific interests lie in the field of the securities market and the state budget.

Bibliografia

Decree of the government of the Republic of Kazakhstan, dated April 23, 2010, No. 341, “On recalling from the Parliament of the Republic of Kazakhstan draft laws of the Republic of Kazakhstan ‘On the Accounts Committee for monitoring the implementation of the national budget’ and ‘On amendments and additions to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on the Accounts Committee for monitoring the implementation of the national budget’”. https://online.zakon.kz

Decree of the government of the Republic of Kazakhstan, dated August 28, 2009, No. 1282, “On the draft law of the Republic of Kazakhstan ‘On the Accounts Committee for monitoring the implementation of the national budget’”. https://online.zakon.kz

Decree of the government of the Republic of Kazakhstan, dated December 31, 2013, No. 1446, “On the draft law of the Republic of Kazakhstan ‘On state audit and financial control’”. https://online.zakon.kz

General standards of state audit and financial control, approved by decree of the President of the Republic of Kazakhstan, dated January 11, 2016, No. 167. (2016). https://online.zakon.kz

Methodology for assessing the effectiveness of government bodies in the “Achievement of goals” block: Joint order of the Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan, dated January 16, 2019, No. 7, and the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan, dated January 16, 2019, No. 22. (2019). https://online.zakon.kz

Methodology for assessing the effectiveness of government bodies in the “Interaction of a government body with citizens” block: Joint order of the Chairman of the Agency on Civil Service and Anti-Corruption of the Republic of Kazakhstan, dated February 3, 2017, No. 29, and the Minister of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan, dated February 6, 2017, No. 45. (2017). https://online.zakon.kz

Methodology for assessing the effectiveness of government bodies under the block “Organizational development of a government body”: Joint order of the Minister of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan, dated February 1, 2019, No. 43, and the Chairman of the Agency on Civil Ser-vice and Anti-Corruption of the Republic of Kazakhstan, dated February 1, 2019, No. 24. (2019). https://online.zakon.kz

Moldashev, A.T. (2017). Internal state audit. Memlekettik audit – State audit, 4(37).

Mukhamedieva, A. (2012). USAID Regional Audit Advisor Macroeconomic Project. Bundesrechnungshof: Overview Report.

Muratbekova, Z.A. (2015). State audit as an integral part of an effective state. Science yesterday, today, tomorrow: Sat. Art. by mater. XXIV Int. Scientific-Practical Conf., 5(21). Novosibirsk: SibAK.

Nazarbayev, N. (2013). Improving the welfare of citizens of the Republic of Kazakhstan is the main goal of state policy [A message from the president to the nation]. Astana: Accord.

Ogorodnikov, A.P. (2018). The formation of internal financial control and internal financial audit in the system of executive authorities. Historical and economic research, 2018. https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-vnutrennego-finansovogo-kontrolya-i-vnutrennego-finansovogo-audita-v-sisteme-ispolnitelnyh-organov-vlasti

Omirbaev, S.M. (2007). The budget system of the Republic of Kazakhstan: A textbook for high schools. Astana.

Omirbaev, S.M., Intykbaeva, S.Z., Adambekova, A.A., & Parmanova, R.S. (2012). State budget: A textbook. Almaty.

Regulation on the Committee of Internal State Audit of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. (n.d.). http://www.minfin.gov.kz

The main provisions of the Report of the Accounts Committee on the implementation of the national budget for 2017. (2011). http://www.esep.kz/r3/expert/ posleduyushchaya-otsenka/2011.html

Opublikowane
2020-03-01
Jak cytować
[1]
Sembiyeva, L., Beisenova, L., Shakharova, A. i Zhagyparova, A. 2020. Rola planowania budżetu w poprawianiu wydajności polityki gospodarczej w Kazachstanie. Perspektywy Kultury. 28, 1 (mar. 2020), 43-68. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2020.2801.07.
Dział
Zarządzanie międzykulturowe