Realizm kapitalistyczny, czyli raz jeszcze o końcu historii Fisher,

Abstrakt

Przełom drugiej i trzeciej dekady XXI w. wciąż wydaje się nawiedzany widmem tezy o końcu historii. Kontekst światowej pandemii oraz próby zaradzenia globalnemu kryzysowi uwypuklają znaczenie tej dyskusji. Noszące nazwę „Wielki Reset” 50. Światowe Forum Ekonomiczne oraz książka napisana przez Klausa Schwaba i Thierry’ego Mallereta (Schwab i Malleret, 2020) również stanowią jej przedłużenie. Z perspektywy ludz­kiej sprawczości historia stanowi podążanie do wyznaczonego sobie ide­alnego celu i tym samym odnajduje przedłużenie w jakiejkolwiek próbie świadomej zmiany istniejących warunków społecznych. Właśnie w tym kontekście pojawia się na polskim rynku wydawniczym książka Marka Fishera Realizm kapitalistyczny. Jej podtytuł głosi: Czy nie ma alternatywy?; wydawać się więc może, że w obliczu podejmowanych projektów transfor­macyjnych pozycja ta zestarzała się, że opisywana przez autora bezsilność została przezwyciężona. Nawet jeśli ludzkość zaczyna nabierać rozpędu, a dalsze dekady przyniosą próby wykreowania nowych utopii dobrobytu, to jednak zanim proces ten na dobre się rozpoczął, warto wziąć pod uwagę cechy systemu kapitalistycznego, które autor Realizmu kapitalistycznego krytykował. A z drugiej strony, trzeba również zadać sobie pytanie, czy zaprezentowana przez Fishera forma komentarza społecznego w ogóle jest w stanie przełożyć się na realne zmiany.

Biogram autora

Piotr Franciszek Piasek, Uniwersytet Łódzki

Absolwent socjologii I stopnia na Uniwersytecie Łódz­kim, student filozofii II stopnia tamże. Obecnie kończy pracę magisterską pt. Pojęcie faszyzmu w myśli Georges’a Bataille’a na tle współczesnej dysku­sji o refaszyzacji, a także pracuje nad możliwością zastosowania filozo­fii fenomenologicznej w socjologicznych badaniach jakościowych. Pla­nuje w najbliższym czasie podjąć studia doktorskie w dziedzinie nauk społecznych.

Bibliografia

Bataille, G. (1985). Psychological Structure of Fascicm. W: A. Stoekl (red.), Visions of Excess. Selected Writings, 1927–1939. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Bluemin, M. (2021). Anti‑Hauntology: Mark Fisher, SOPHIE, and the Music of the Future. Pozyskano z: https://bluelabyrinths.com/2021/02/02/anti­-hauntology-mark-fisher-sophie-and-the-music-of-the-future (dostęp: 21.04.2021).

Dolphijn, R. i Tuin, I. van der (2018). Wywiad z Karen Barad. W: R. Dol­phijn i I. van der Tuin, Nowy materializm. Wywiady i kartografie. War­szawa: Fundacja Machina Myśli.

Fisher, M. (2020). Realizm kapitalistyczny. Czy nie ma alternatywy? Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Latour, B. (2004). Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Facts to Matters of Concern. Critical Inquiry, 30. Pozyskano z: http:// www.bruno-latour.fr/sites/default/files/89-CRITICAL-INQUIRY-GB. pdf (dostęp: 21.04.2021).

Karalus, A. (2020). Posłowie. W: Realizm kapitalistyczny. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Marx, K. i Engels, F. (1969). Manifest komunistyczny. Warszawa: Książka i Wiedza.

Schwab, K. i Malleret, T. (2020). COVID-19: The Great Reset. Forum Pub­lishing. Pozyskano z: http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf (dostęp: 22.04. 2021).

Zapffe, P.W. (2013). Ostatni mesjasz. Analiza i Egzystencja, 21. Pozyskano z: http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1374850708.pdf (dostęp: 21.04.2021).

Opublikowane
2021-07-01
Jak cytować
[1]
Piasek, P.F. 2021. Realizm kapitalistyczny, czyli raz jeszcze o końcu historii Fisher,. Perspektywy Kultury. 33, 2 (lip. 2021), 221-227. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3302.15.