Dwa rycerskie narody. Japońska obecność w Korei w refleksji Wacława Sieroszewskiego

  • Andrzej Wadas Jesuit University Ignatianum in Krakow
Słowa kluczowe: Sieroszewski Wacław, Korea, Japonia, modernizacja, mesjanizm, rewolucja, prometeizm, socjalizm

Abstrakt

Wacław Sieroszewski przebywał krótko w Korei w 1903 r. w drodze powrotnej z Japonii. Zafascynowany modernizacją japońską, pa- trzył z podziwem na aktywność Japończyków w Kraju Porannej Ciszy w przeddzień wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905). Niestety, jego niepokojąco optymistyczna analiza sytuacji przeczyła zarówno od- czuciom prostych Koreańczyków jak i elity neokonfucjańskiej kraju, którzy już na wczesnym etapie interwencji japońskiej nie mieli więk- szych złudzeń co do prawdziwych zamiarów „modernizatorów”. Po- stawę Sieroszewskiego łatwiej zrozumieć, jeśli weźmiemy pod uwagę jego własne doświadczenia życiowe (działalność w ruchach rewolu- cyjnych) oraz środowisko polskiej i rosyjskiej inteligencji, w którym się obracał, zdominowane przez rewolucyjny romantyzm, socjalizm i antykolonializm. Z tych też względów postrzegał on zaangażowanie japońskie w Korei poprzez pryzmat swej własnej krucjaty politycznej, która, rzecz charakterystyczna dla polskiej inteligencji owej doby, była pochodną trzech idei: narodowego mesjanizmu, antyrosyjskiego pro- meteizmu i europejskiego socjalizmu. W ostatecznym rozrachunku, pomimo imponującej obudowy faktograficznej, Japończycy jawią się w jego analizie zdarzeń jako wygodny ideologiczny konstrukt służący promowaniu określonej agendy politycznej.

Biogram autora

Andrzej Wadas, Jesuit University Ignatianum in Krakow

Assistant professor at the Jesuit University in Krakow. His research interests focus on the classical culture, late medieval and early-modern England and Korean civilization. He is an ardent advocate of reintroducing classical Latin and Greek languages into the national curriculum.

Bibliografia

ALTMAN Albert.1984. Korea’s First Newspaper: The Japanese Chōsen shinpō, Journal of Asian Studies, 43 (4): 685-696.

ATKINS TAYLOR Everett. 2010. Primitive Selves: Koreana in the Japanese Co- lonial Gaze, 1910-1945. Berkeley: University of California Press.

CAPRIO Mark. 2009. Japanese Assimilation Policies in Colonial Korea,

-1945. Seattle: University of Washington Press.

CONROY Hilary. 1960. The Japanese Seizure of Korea 1868-1910. A Study of Realism and Idealism in International Relations. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

BENDER Ryszard. 2002.Wacław Sieroszewski o religii, moralności i rodzi- nie w Korei na przełomie XIX i XX wieku, in. Religie, edukacja, kultu- ra. Księga pamiątkowa dedykowana Stanisławowi Litakowi, M. Surdacki (ed.), 265-272. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

BIRD-BISHOP Isabella.1970. Korea and her Neighbours. A Narrative of Tra- vel, with and Account of the Recent Vicissitudes and Present Position of the Country. Seoul: Yonsei University Press

BILLINGTON James.1980. Fire in the Minds of Men. Origins of the Revolutionary Faith, New York: Basic Books.

CIECHANOWICZ Jan. 2016. Polonobolszewia. Jak szlachta polska komunizowała rosyjskie imperium. Wrocław: Wektory.

CUMINGS Bruce. 1984. The Legacy of Japanese Colonialism in Korea, in: The Japanese Colonial Empire, 1895-1945, R.H. Myers, M.R. Peattie (eds.), 478-596. Princeton: Princeton University Press.

DUDDEN Alexis. 2005. Japan’s Colonization of Korea: Discourse and Power. Honolulu: University of Hawai’i Press.

DUUS Peter. 1995. The Abacus and the Sword. The Japanese Penetration of Ko- rea, 1895-1910, Berkeley: University of California.

DUUS Peter. 1984. Economic Dimensions of Meiji Imperialism: The Case of Korea, 1895-1910, in The Japanese Colonial Empire, 1895-1945, ed. R.H. Myers,

M.R. Peattie (eds.), 128-171. Princeton: Princeton University Press.

GRIFFIS William Elliot. 1882. Corea. The Hermit Nation, London: H.G.Allen & Co.

HULBERT Homer. 1920. Japan in Korea, The Journal of International Rela- tions 10.2:270-277.

KEMPF Zdzisław. 1982. Orientalizm Wacława Sieroszewskiego. Wątki japoń- skie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

KIMURA Kenji. 2002. Settling into Korea: The Japanese Expansion into Korea from the Russo-Japanese War to the Early Period of Annexation, in: Japanese Settler Colonialism and Capitalism in Japan: Advancing into Korea, Settling Down and Returning to Japan, 1905-1950, in Occasional Papers in Japane- se Studies, Kenji Kimura, Jun Uchida, Jaewon Sun (eds), in Occasional Papers in Japanese Studies 2002-2003:1-10. Harvard: Harvard University

KOTWICZ Władysław. 1900. Opisanie Korei (z kartoi) sostavlieno v kanciela- rii ministra finansov (W. Kotwicz. D.M. Pozdneev, K.M. Ioganson (eds). t. 1-3, Izdanie Ministierstva Finansov, Sankt Pietersburg:Tipografia. Iu. N. Erlich.

KUROMIYA Hiroaki. 2012. The Promethean Movement in Japan’s Diplomacy, in Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918-1940), M. Kornat (ed), 137-147. Warszawa: Instytut Historii PAN.

LAM Andrzej. 1997. Wacław Sieroszewski. Polski Słownik Biograficzny, 37:345-351.Warszawa-Kraków:Polska Akademia Nauk.

OGAREK-CZOJ Halina. 1987. Korea w pisarstwie Wacława Sieroszewskie- go, Przegląd Orientalistyczny 142. 2: 172-173.

PAŁASZ-RUTKOWSKA Ewa. 2011. The Russo-Japanese War and its Impact on Polish-Japanese Relations in the First Half of the Twentieth Century, Ana- lecta Nipponica 1:11-43.

ROBINSON Michael Edson. 1984. Colonial Publication Policy and the Ko- rean Nationalist Movement, in: The Japanese Colonial Empire, 1895-1945,

R.H. Myers, M.R. Peattie (eds.), 312-343. Princeton: Princeton Universi- ty Press.

SADOWSKA Ida. 2007. Wacław Sieroszewski – romantyk celów i pozytywista środków, czyli o tym, że Polski nie można wygadać, in Bojownicy polskiej sprawy: Wacław Sieroszewski i Gustaw Daniłowski wobec myśli i czynu Józe- fa Piłsudskiego: wybór materiałów z lat 1898-1943,G. Legutko, I. Sadowska (eds), 13-43. Kielce: Oficyna Poligraficzna APLA.

SADOWSKA Ida. 2007. Wśród obcych i wśród swoich. Wacława Sieroszewskie- go portret zwielokrotniony, G. Legutko (ed.), Kielce: Oficyna Poligraficz- na APLA.

SCHMID Andre. 2002. Korea Between Empires, 1895-1919. New York: Co- lumbia University Press.

SIEROSZEWSKI Wacław. 1904. Na Daleki Wschód. Kartki z podróży, Warsza- wa: Gebethner i Wolff.

SIEROSZEWSKI Wacław.1905. Korea. Klucz Dalekiego Wschodu, Warszawa: Gebethner i Wolff.

SIEROSZEWSKI Wacław. 1906. Ol-Soni kisań, Warszawa: Warszawa: Gebethner i Wolff.

SIEROSZEWSKI Wacław.1961.Wrażenia z podróży po Korei, in: Dzie- ła, A. Lam, J. Skórnicki (eds). Kraków: Wydawnictwo Literackie, t. 18: 385-390.

SIEROSZEWSKI Wacław.1961. Polowanie na wieloryby, in: Dzieła, A. Lam, J. Skórnicki (eds). Kraków: Wydawnictwo Literackie, t. 18: 372-390. SIEROSZEWSKI Wacław. 2007. Odezwa do robotników w związku z planowanym zamachem na życie Piłsudskiego z 1930, in Bojowcy polskiej sprawy. Wacław Sieroszewski i Gustaw Daniłowski wobec myśli i czynu Józefa Piłsud- skiego. Wybór materiałów z lat 1898-1943, G. Legutko, I. Sadowska (eds), Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 269.

SIEROSZEWSKI Wacław. 1963. Taku-Tiensin – Pekin – Szanghaj, in Dzieła, A. Lam, J. Skórnicki (eds). Kraków: Wydawnictwo Literackie, t. 20. cz. 1, 7-28.

SIEROSZEWSKI Wacław. 1963. Henryk Sienkiewicz, bandytyzm i marzenie socjalisty, in Dzieła, A. Lam, J. Skórnicki (eds). Kraków: Wydawnictwo Li- terackie, t. 20, cz. 2: 183-197.

SIEROSZEWSKI Andrzej. 2015. Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny. A.Z. Makowiecki (ed.). Warszawa: Wydawnictwo Iskry.

TOSHIYUKI Mizoguchi. 1984. Capital Formation in Taiwan and Korea, in The Japanese Colonial Empire, 1895-1945, in The Japanese Colonial Empire, 1895-1945, R.H. Myers, M.R. Peattie (eds.), 399-419. Princeton: Princeton University Press.

TSURUMI Patricia. 1984. Colonial Education in Korea and Taiwan, in: The Japanese Colonial Empire, 1895-1945, R.H. Myers, M.R. Peattie (eds.). Princeton: Princeton University Press, 275-311.

UCHIDA Jun. 2011. Brokers of Empire: Japanese Settler Colonialism in Korea, 1876-1945. Cambridge: Harvard University Press.

ULJASZ Adrian. 2012. Syberia i Daleki Wschów w oczach polskiego pisarza. Wacław Sieroszewski (1858-1945), Przegląd Nauk Historycznych 11.1: 137-153.

YŰ Ying-shih. 2016. The Radicalization of China in the Twentieth Century, in: Yü Ying-shih, Chinese History and Culture, J. Chiu-Duke, M.S. Duke (eds.). New York: Columbia University Press, t. 2: 178-197.

Opublikowane
2017-12-31
Jak cytować
[1]
Wadas, A. 2017. Dwa rycerskie narody. Japońska obecność w Korei w refleksji Wacława Sieroszewskiego. Perspektywy Kultury. 19, 4 (grudz. 2017), 107-124.

Inne teksty tego samego autora