Fałsz społeczny i los kobiet w publicystyce Jana Niecisława Baudouina de Courtenay (1845–1929)

Słowa kluczowe: Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, Galicja, fałsz, kobieta, prawda

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie postaci i publicystyki wybitnego polskiego językoznawcy – Jana Niecisława Baudouin de Courtenay. W artykule zostaną nakreślone podstawowe kwestie, które podejmował uczony w swojej działalności publicystycznej, tj.: fałszywość w życiu społecznym oraz problem dyskryminacji kobiet w przestrzeni społecznej i domowej. Wspomniana zostanie także postawa samego autora, który dokonując krytyki swojego życia, podejmuje decyzję dotyczącą odejścia od Kościoła katolickiego, argumentując to potrzebą życia w prawdzie.

Biogram autora

Krzysztof Duda, Akademia Ignatianum w Krakowie

Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu historii nauki, antropologii historycznej, antropologii kultury. Członek m.in. Sekcji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, American Anthropological Associacion.

Bibliografia

A.D. (1921). Zasłużeni językoznawcy. Tygodnik Ilustrowany, 25.

Baudouin de Courtenay, J.N. (1983a). Jeden z objawów moralności oportunistyczno-prawomyślnej. W: J.N. Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane. T. VI. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Baudouin de Courtenay, J.N. (1983b). Mój stosunek do Kościoła. W: J.N. Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane. T. VI. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Baudouin de Courtenay, J.N. (1983c). Państwowość polska a Żydzi w Polsce. W: J.N. Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane. T. VI. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Baudouin de Courtenay, J.N. (1983d). Wychowanie współczesne jako stała przyczyna zdenerwowania. W: J.N. Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane. T. VI. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Baudouin de Courtenay, J.N. (1983e). Wyznaniowo nieprzyzwoite części ciała. W: J.N. Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane. T. VI. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bešta, T. (red.) (1972). Listy J. Baudouina de Courtenay do A. Černego. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Czelakowska, A. i Skarżyński, M. (red.) (2011). Listy Jana Niecisława Baudouin de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Doroszewski, W. (1974). Jan Baudouin de Courtenay – językoznawca i myśliciel. W: J.N. Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane. T. I, red. P. Zwoliński. Warszawa.

Doroszewski, W. (2016). Jan Niecisław Baudouina de Courtenay 1845–1929. W: W. Baraniewski, T. Kizwalter, P.M. Majewski i in. (red.), Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Ehrenkreutz-Jasińska, M. (2016). Jan Baudouin de Courtenay w pamiętnikach swojej żony Romualdy z Bagińskich Baudouin de Courtenay i wspomnieniach córek. Komunikacja Społeczna, 11.

Machut-Mędecka, E. (2018). Czas hidżabu. Konteksty kultury arabskiej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Nikołajew, G. i Siergiejew, A. (1991). Działalność Jana Niecisława Baudouina de Courtenay na Uniwersytecie Kazańskim. W: J. Róziewicz (red.), Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczno-polityczna Jana Niecisława Baudouina de Courtenay w Rosji. Wrocław–Warszawa–Kraków.

Ostrowska, J. (2018). Przemilczane, Seksualna praca przymusowa w trakcie II wojny światowej. Warszawa: Marginesy.

Sikorska-Kowalska, M. (2011). Gdy „życie staje się torturą, za którą podwójna moralność idzie”: od małżeństwa do rozwodu w XIX i początkach wieku

XX w Królestwie Polskim. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku. T. 9, 319–329.

Skarżyński, M. (2010). Od wydawcy. W: H. Ułaszyn, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Skarżyński, M. i Smoczyńska, M. (red.) (2007). Listy Jana Baudouin de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1894–1929. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Syguła, J. (2009). Pozycja i rola kobiety na ziemiach polskich w XIX stuleciu. Kobieta – rodzicielka, westalka przyszłości czy może królowa, która poza salonem traci swą szatę królewską i człowieka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, z. 136.

Tarkowska, N. (2016). Lecznica narodu. Kulturotwórcza rola zakładu przyrodoleczniczego doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu (1893– 1939). Kraków: Scientia Plus.

Witkowska, H. (1935). Baudouin de Courtenay Romualda. Polski Słownik Biograficzny. T. 1. Kraków.

Zaborowski, R. (2007). Tadeusz Zieliński (1859–1944) i Wincenty Lutosławski (1863–1954). Próba porównania biografii (w 60. i 50. rocznicę ich śmierci). W: A. Strzałkowski (red.), Prace Komisji Historii Nauki. T. 8. Kraków.

Zakrzewski, T. (1973). Łuniewski Witold Aleksander Robert (1881–1943). Polski Słownik Biograficzny. T. 18. Kraków.

Opublikowane
2021-11-30
Jak cytować
[1]
Duda, K. 2021. Fałsz społeczny i los kobiet w publicystyce Jana Niecisława Baudouina de Courtenay (1845–1929). Perspektywy Kultury. 34, 3 (lis. 2021), 121-140. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3403.09.
Dział
Kobieta w kulturze