Podróż na skraje zmysłów – poszukiwanie nowych form duchowości

Słowa kluczowe: sekularyzacja, nowe formy duchowości, praktyki religijne, szamanizm syberyjski, sacrum

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie istniejących we współczesnym, odczarowanym świecie form duchowości oraz ich znaczenia dla poszukującego w dalszym ciągu metafizyki człowieka Zachodu. Odniesienie się do postępującego w świecie procesu sekularyzacji oraz jego społeczno-kulturowych przyczyn, związanych z przemianami intelektualnymi i obyczajowymi lat 60. XX w., prowadzi do stwierdzenia, iż w wyniku negacji wartości oraz znaczeń wypływających z dziedzictwa chrześcijaństwa dotychczasowa religijność straciła na znaczeniu. Nie jest to jednak równoznaczne z całkowitym zanikiem symboliki, a także problematyki duchowej, bowiem tekst wykazuje, że są one ważnymi elementami organizującymi wokół siebie daną kulturę, niezależnie od czasu i okoliczności. Główną oś refleksji stanowi myśl, iż mimo paradygmatu racjonalności człowiek nadal pragnie obcować z tym, co przekracza zmysłowe poznanie. Istnienie wspomnianej dialektyki omówiono również szeroko w kontekście pozazachodnim, posługując się przykładem syberyjskich praktyk szamańskich, które stanowią o obecności form duchowości, w pewnej mierze opierającym się zmianom właściwym dla epoki nowoczesności i ideologii stalinowskiej. Zjawisko to rozpatrywane jest w kluczu historycznym, politycznym oraz kulturowym i prowadzi do konkluzji, że obecnie szamanizm syberyjski ma charakter hybrydyczny, ulega licznym modyfikacjom, umykając klasycznym ujęciom antropologicznym i religioznawczym. Poprzez zestawienie wizji szamanizmu syberyjskiego z klasycznego opracowania Mircei Eliadego z jego współczesną, pełną teatralności, przesady formą, artykuł udowadnia, że szamanizm na Syberii coraz bardziej zaczyna podlegać procesom globalizacji i uniwersalizacji za cenę utraty wymiaru sakralnego. Co istotne, choć omawiane praktyki sytuują się pomiędzy rdzenną tradycją a komercyjnym przetworzeniem, w dalszym ciągu pozostają ważnym elementem danej kultury. Ponadto stanowią obszar zainteresowania człowieka zachodniego, próbującego poszerzać własny, dotychczasowy repertuar form duchowości.

Biogram autora

Katarzyna Rynkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studentka II roku studiów uzupełniających magisterskich. Studiuje kulturoznawstwo na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Animatorka kultury pracująca ze społecznościami lokalnymi, artystka działająca w obszarze muzyki i teatru.

Bibliografia

Bielik-Robson, A. (1998). Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Eliade, M. (2001). Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy. Tłum. K. Kocjan. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Eliade, M. (2017). Sacrum, mit, historia. Tłum. A. Tatarkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Grof, S. (2010). Poza mózg. Narodziny, śmierć i transcendencja w psychoterapii. Przeł. I. Szewczyk. Kraków: Wydawnictwo A.

Hugo-Bader, J. (2020). Szamańska choroba. Warszawa: Hugo-Bader Media.

Litwiszyn, A. (2001). New Age. Nowy mit kontrkultury? Pozyskano z: http:// www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2001/_89/19_89.html (dostęp: 10.02.2021).

Myerhoff, B.G. (2009). Śmierć we właściwym czasie: konstrukcja „ja” i kon- strukcja kultury w dramacie rytualnym. W: J.J. MacAloon (red.), Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego. Przekł. K. Przyłuska-Urbanowicz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Onfray, M. (2019). Dekadencja. Życie i śmierć judeochrześcijaństwa. Przekł.

E. i A. Aduszkiewiczowie. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca. Schechner, R. (2000). Przyszłość rytuału. Przeł. T. Kubikowski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Taylor, Ch. (2000). Koniec świata chrześcijańskiego – zysk czy strata? Tłum.

A. Pawelec. Tygodnik Powszechny. Pozyskano z: http://www.tygodnik.com. pl/dni%20tischner/taylor.html (dostęp: 10.02.2021).

Topp, I. (2014). Tradycja i pamięć w czasach transformacji. O współczesnym szamanizmie na Syberii. W: I. Topp, Słowa niemodne? Kultura, symbol, tradycja. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wallerstein, I. i Zukin, S. (2004). 1968 – rewolucja w systemie światowym. Tezy i pytania. Przeł. A. Ostolski. Krytyka Polityczna, nr 6.

Opublikowane
2021-11-30
Jak cytować
[1]
Rynkowska, K. 2021. Podróż na skraje zmysłów – poszukiwanie nowych form duchowości. Perspektywy Kultury. 34, 3 (lis. 2021), 177-202. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3403.12.