Groza postaci demonicznych Fiodora Dostojewskiego

Słowa kluczowe: literatura rosyjska, diabeł, groza, zło, postać demoniczna

Abstrakt

Artykuł jest próbą syntetycznego ujęcia problemu grozy związanej z demo­nicznością niektórych bohaterów Dostojewskiego. Powieści Dostojewskiego to rozważania nie tylko na tematy filozoficzne, ale także teologiczne – poru­szające tematykę wiary i niewiary w Boga. To również związane z nimi bogate spektrum demonicznego zła, budzącego przerażenie. Na podstawie powieści Bracia Karamazow i Biesy, a także opowiadania Bobok autorka zaprezentuje, jak rosyjski twórca wykorzystywał motywy demoniczne w swojej twórczości. Mamy więc tutaj zmarłych targanych wciąż ludzkimi namiętnościami, „cho­rego na śmierć” Stawrogina, który jest personifikacją czystego zła, demonicz­nego Kiriłłowa, którego poglądy filozoficzne doprowadziły do samobójstwa, oraz Iwana Karamazowa jako Wielkiego Inkwizytora w Braciach Karamazow, którego zmorą jest diabeł. Na ich przykładzie autor Biesów przedstawił świat dążący do zagłady. Pokazał jednostki wyzbyte wyższych wartości moralnych, postaci odczłowieczone – demoniczne. Celem niniejszego artykułu jest poka­zanie ich różnorodności demonicznej wyrażającej zło.

Biogram autora

Agata Kilar, Kraków

Doktor nauk o kulturze i religii, absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa (spec. rosjoznawstwo) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się literaturą pozytywizmu i Młodej Polski (w szczególności twórczością Stanisława Wyspiańskiego) oraz kulturą i literaturą rosyjską (twórczość pisarzy rosyjskich XIX w., głównie Dostojewskiego i Tołstoja).

Bibliografia

Augustyn, L. (2015). Wielki Inkwizytor a idea rosyjska. Kultura i Wartości, nr 14, 51–62.

Bierdiajew, N. (2002). Stawrogin. W N. Bierdiajew, Smysl tvorczestwa. Moskwa: ACT.

Bierdiajew, M. (2004). Światopogląd Dostojewskiego. Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Dostojewski, F. (1976). Aforyzmy, t. I. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Dostojewski, F. (1979). Z notatników. Warszawa: Czytelnik.

Dostojewski, F. (2009). Bracia Karamazow. Kraków: Znak. Dostojewski, F. (2015). Biesy. Kraków: MG.

Evdokimov, P. (1972). Cristo nel pensiero Russo. Roma: Città Nuova.

Evdokimov, P. (2002). Gogol i Dostojewski, czyli zstąpienie do otchłani. Bydgoszcz: Homini.

Gogacz, M. (1998). Elementarz metafizyki. Warszawa: Veni.

Grzmot-Bilski, G.J. (2016). Misterium iniquitatis. Bierdiajew i Dostojewski. Folo-Sofija, nr 34 (3/I), 199–218.

Jastrząb, D. (2017). Stawrogin – personifikacja zła. Język. Religia. Tożsamość, 1 (15), 135–144.

Krasucka, K. (2011). Biesy Fiodora Dostojewskiego jako wykład refleksji filozoficznej. Idea – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, XXIII, 85–99.

Leatherbarrow, W.J. (2005). A Devil’s Vaudeville. The Demonic in Dostoevsky’s Major Fiction. Evanston: Northwestern University Press.

Lotman, J.M. (2002). Rol’ dualnych modelej w dinamike russkoj kultury. W J.M. Lotman, Istorija i tipologia russkoj kultury. Sankt-Petersburg: SPB.

Łosskij, N.O. (1953). Dostoevskij i ego hristianskoe miroponimanie. New York: Chekchov Publishing House.

Łużny, R. (red.). (1984). Okrutny talent. Dostojewski we wspomnieniach, krytyce i dokumentach. Kraków–Wrocław: Wydawnictwo Literackie.

Michalska-Suchanek, M. (2015). Samobójcy Fiodora Dostojewskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Miłosz, C. (1985). Ziemia Urlo. Paryż: Instytut Literacki.

Paci, E. (1980). Związki i znaczenia: eseje wybrane. Warszawa: Czytelnik. Paprocki, H. (2000). Wolność i zło. Więź 497, nr 3, 26–37.

Penke, A. (2004). Chrystus u Fiodora Dostojewskiego na podstawie legendy Wielki inkwizytor. Forum Teologiczne, 5, 131–141.

Perkowska, I. (2006). Natura człowieka w twórczości Dostojewskiego. Acta Universitatis Lodziensis Folia Philosophica, 18, 103–114.

Przebinda, G. O terrorystach-metafizykach u Dostojewskiego. Nieśmiertelność dla herosów. Pozyskano z: http://www.rubl.uj.edu.pl/pracownicy/fiszka. php?os=01_przebinda&jed=KKSW&opis=przeb_tp11&w=1 (dostęp: 04.03.2021).

Puszkin, A. (1982). Biesy. W: A. Puszkin, Wybór wierszy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 311–312.

Raźny, A. (2004). Od Oniegina do Stawrogina – przemiana „zbędnego człowieka” w demona. W W. Kowalczyk i A. Orłowska (red.), Motywy demonologiczne w literaturze i kulturze rosyjskiej XI–XX wieku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 131–139.

Smaga, J. (2009). Wstęp. W F. Dostojewski, Bracia Karamazow. Kraków: Znak.

Sucharski, T. (2002). Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Szkudlarek, E. (2008). Bobok jest obok. Pozyskano z: http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/bobok-jest-obok.html (dostęp: 08.03.2021).

Wildstein, B. (2015). Cienie moich czasów. Poznań: Zysk i S-ka. Williams, R. (2008). Dostoevsky. Language, Faith, and Fiction. Waco, Tex.: Baylor University Press.

Wodziński, C. (2018). Trans, Dostojewski, Rosja, czyli o filozofowaniu siekierą. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.

Zabukovec, U. (2011). „Taka otóż chwilka”. Stan duchowy człowieka a jego percepcja rzeczywistości w powieści Bracia Karamazow F. Dostojewskiego. Studia Gdańskie, t. 29, 377–402.

Zabukovec, U. (2013). Ciało w Biesach – ciało biesów. Komunikacja niewerbalna w powieści Fiodora Dostojewskiego. Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka, 4 (79), 183–196.

Opublikowane
2021-12-30
Jak cytować
[1]
Kilar, A. 2021. Groza postaci demonicznych Fiodora Dostojewskiego. Perspektywy Kultury. 35, 4 (grudz. 2021), 453-472. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3504.26.