Modernizacja czy symplifikacja: empiryczne podejście do reformy języka tureckiego

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano nowatorskie podejście do zagadnienia reformy języka tureckiego oparte na analizie dokładności semantycznych tekstów w języku osmańsko-tureckim i odpowiadających im tekstów w zmodernizowanym – określanym również jako rezultat procesu puryfikacji – języku tureckim. Mimo dość licznych prac naukowych poświęconych problemowi moderniacji jezyka tureckiego jako rezultatu przeprowadzonej w przeszłości reformy językowej liczba prac szczegółowych, których istotą byłyby badania empiryczne tekstów w języku zmodernizowanym, jest ograniczona. Analiza danego tekstu w języku zmodernizowanym miała na celu odpowiedź na pytanie, czy w tekście zmodernizowanym (a) została zachowana dokładność semantyczna, czy też (b) semantyka treści została uproszczona. Zaproponowana przez  autorkę metoda polega na porównawczej analizie  leksykalno-semantycznej tekstu w języku zmodernizowanym i jego wersji oryginalnej. W wyniku analizy okazało się, że niektóre wyrazy o specjalistycznym znaczeniu w tekście sprzed modernizacji zostały zastąpione w tekście w języku zmodernizowanym wyrazami o znaczeniu bardziej ogólnym. Zabiegi tego typu mogły w konsekwencji prowadzić do redukcji wartości semantycznej całości. Autorka podkreśla wagę badań mających na celu wykazanie, czy w procesie modernizacji języka nie doszło do redukcji lub rozmycia semantycznego, jednocześnie zauważając, że z uwagi na dużą ich skalę wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji będzie nieodzowne.

Biogram autora

Hilal Oytun Altun, Uniwersytet Jagielloński

Ph.D. in Turkic philology, Marmara University (Istanbul), 2009. She works primarily on linguistic features of Ottoman, contemporary Turkish, and Kazakh languages with a particular focus on inter-lingual relations. She is a member of Turkology department at the Institute of Oriental Studies at the Jagiellonian University. She is the author of the book: Tercüme-i Tevârîh-i Mülûk. Nevâyî’nin Fars Hükümdarları Tarihi [Translation of History of Dynasties. Nevâyî’s History of Persian Dynasties] (2020) which was awarded with the “Nagroda Rektora indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe” by Jagiellonian University in 2021.

Opublikowane
2022-03-30
Jak cytować
[1]
Oytun Altun, H. 2022. Modernizacja czy symplifikacja: empiryczne podejście do reformy języka tureckiego. Perspektywy Kultury. 36, 1 (mar. 2022), 155-166. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3601.11.