E-administracja - doświadczenia samorządu regionalnego w budowie systemu informatycznego - studium przypadku

Słowa kluczowe: e-administracja, Regionalny Program Operacyjny, analiza SWOT/TOWS, uczenie się organizacji

Abstrakt

Autor postawił pytanie: jakie warunki wewnętrzne i zewnętrzne muszą zaistnieć, aby administracja publiczna mogła samodzielnie budować i eksploatować systemy informatyczne? Dokonano przeglądu literatury teoretycznej, następnie wykorzystano studium przypadku (wywiady, obserwacja, przegląd dokumentów), poddając analizie proces budowy i eksploatacji systemu e-RPO przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Na podstawie analizy SWOT/TOWS zdefiniowano kluczowe mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Ustalono, że UMWM wzmacniał swoje mocne strony (m.in. eliminacja papieru, szybka komunikacja, wpływ na system, ułatwienie pracy), aby wykorzystać szanse (m.in. możliwości techniczne, możliwość uczenia się). Analiza podkreśla pozytywne znaczenie oddolnego podejścia do e-administracji przez organizację publiczną i jej członków, jednocześnie wskazując ryzyka tego procesu.

Biogram autora

Hubert Guz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Doktor ekonomii (zarządzanie), adiunkt w katedrze polityki publicznej i administracji AIK, przez 20 lat związany z samorządem regionalnym, doświadczenie w zarządzaniu programami i projektami unijnymi oraz dużymi zespołami, zainteresowania naukowe: organizacyjne uczenie się, samorząd, polityka spójności UE, zarządzanie.

Bibliografia

Ali M., Zhou L., Miller L., Ieromonachou P. (2016). User resistance in IT: A literature review. International Journal of Information Management, 36(1). DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2015.09.007.

Ankieta Beneficjenci (2019). n=276, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Ankieta Eksperci (2019). n=131, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Ankieta Pracownicy (2019). n=154, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Bannister F. (2007). The curse of the benchmark: An assessment of the validity and value of e-government comparisons. International Review of Administrative Sciences, 73(2), s. 171–188.

Bannister, F., Connolly, R. (2011). New Problems for Old? Defining e-Governance. 44th Hawaii International Conference on System Sciences, s. 1-10, DOI: 10.1109/HICSS.2011.317.

Bannister, F., Connolly, R. (2015). The great theory hunt: Does e-government really have a problem? Government Information Quarterly, 32(1), s. 1–11. DOI: 10.1016/j.giq.2014.10.003.

Communication Shaping Europe’s digital future (2020). European Union. Pozyskano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52020DC0067 (dostęp: 3.9.2021).

Cyfryzacja podczas pandemii (2020). Innowacje. Bezpieczeństwo. E-administracja. Wybrane działania Ministerstwa Cyfryzacji. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfryzacjapodczas-pandemii (dostęp: 15.7.2021).

DESI (2020). Digital Economy and Society Index. Methodological note. European Commission. Pozyskano z: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020 (dostęp: 2.7.2021).

Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies - Web Content Accessibility Guidelines.

EZD (2021). Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Pozyskano z: https://ezd.gov.pl (dostęp: 14.8.2021).

European Commission (2016). eGovernment action plan 2016–2020 accelerating the digital transformation of government. Pozyskano z: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179 (dostęp: 9.9.2021).

Europejska Agenda Cyfrowa (2010). Pozyskano z: https://eur-lex.europa.eu (dostęp: 1.6.2021).

Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (2017). Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, EGO – Evaluation for Government Organizations S.C.

Flak, L.S., Rose J. (2005). Stakeholder Governance: Adapting Stakeholder Theory to E-Government. Communications of the Association for Information Systems, 16, DOI: 10.17705/1CAIS.01631.

Gazeta Wyborcza (2021). Pozyskano z: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26777106,urzad-marszalkowski-sparalizowany-hakerzy-wlamali-sie-na-serwery.html (dostęp: 10.2.2021).

Gino F., Staats B. (2015). Why Organizations Don’t Learn. HBR. Pozyskano z: https://hbr.org/2015/11/why-organizations-dont-learn) (dostęp: 19.9.2021).

Goh, S.C. (2019). Measurement of the learning organization construct: A critical perspective and future directions for research. DOI:10.1093/oxfordhb/9780198832355.013.16, w: The Oxford Handbook of the Learning Organization, A. Örtenblad, s. 317-332.

GUS (2020). Pozyskano z: https://krakow.stat.gov.pl (dostęp: 14.8.2021).

Informacja na posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie e-RPO z dnia 20 stycznia 2016, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Informacja na przegląd zarządzania RPO z dnia 17 czerwca 2016, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Informacja na przegląd zarządzania RPO z dnia 6 września 2018, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (2019). Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Janowski T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization, Government Information Quarterly, 32, s. 221-236, DOI: 10.1016/j.giq.2015.07.001.

Kumar R., Sachan A., Mukherjee A. (2017), Qualitative approach to determine user experience of e-government services, Indian Institute of Management Ranchi, DOI: 10.1016/j.chb.2017.02.023.

Kupiec T. (2020). Do we learn how to learn? Evolution of functions of evaluation systems – the case of Polish regional administration. Studia Regionalne i Lokalne Nr 3(81).

Larsson, K.K. (2021). Digitization or equality: When government automation covers some, but not all citizens. Government Information Quarterly, 38/101547. DOI: 10.1016/j.giq.2020.101547.

Layne, K., Lee, J. (2001). Developing fully functional e-government: A four stage model. Government Information Quarterly, 18, s. 122−136.

Lindgren, I., Østergaard, Ch., M., Hofmann, S., Melin, U. (2019), Close encounters of the digital kind: A research agenda for the digitalization of public services. Government Information Quarterly, 36, s. 427–436. DOI: 10.1016/j.giq.2019.03.002.

Matheus, R., Janssen, M., Maheshwari, D. (2018). Data science empowering the public: Data-driven dashboards for transparent and accountable decision-making in smart cities. Government Information Quarterly 37(3). DOI: 10.1016/j.giq.2018.01.006.

Meijer, A., Bekkers, V. (2015). A metatheory of e-government: Creating some order in a fragmented research field. Government Information Quarterly, 32/3, s. 237–245. DOI: 10.1016/j.giq.2015.04.006.

Mergel, I., Edelmann, N., Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36/101385. DOI: 10.1016/j.giq.2019.06.002.

Norris, D.F., Reddick, C.G. (2013). Local e-government in the United States: Transformation or incremental change? Public Administration Review, 73(1), 165–175, DOI: 10.1111/j.1540-6210.2012.02647.x.

Ocena kodu źródłowego e-RPO (2018). Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Olejniczak, K. (red.) (2012). Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ospina S., Esteve M., Lee S. (2018). Assessing qualitative studies in public administration research. Public Administration Review 78/4, s. 593-605, DOI: 10.1111/puar.12837

Pink, D.H. (2012). DRIVE Kompletnie nowe spojrzenie na motywację. Warszawa: Studio Emka.

Podręcznik Instytucji Zarządzającej RPO 2014-2020 (2020). Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 2014-2022 (2019). Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa (dostęp: 9.9.2021).

Raporty Instytucji Audytowej (IA) z audytów zgodności i audytów operacji RPO od 2014 do 2018.

Reddick C.G. (2009). Factors that Explain the Perceived Effectiveness of E-Government: A Survey of United States City Government Information Technology Directors. IGI Publishing.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

SQL e-RPO - baza danych dla e-RPO (dostęp: 9.9.2021).

Tallinn declaration on eGovernment (2017). European Commission. Pozyskano z: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration (dostęp: 9.7.2021).

Tuggle, F.D. (2016). Gaps and progress in our knowledge of learning organizations. The Learning Organization, 23, s. 444–457. DOI: 10.1108/TLO-09-2016-0059.

UN E-Government Survey (2020). Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. New York: United Nations. Pozyskano z: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center (dostęp: 2.7.2021).

(UN-ASPA) (2002). United Nations - American Society for Public Administration. Benchmarking e-government: A global perspective. New York: U.N. Publications.

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Weihrich H. (1982). The TOWS matrix: a tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2).

Westerback, L.K. (2000). Toward best practices for strategic information technology management. Government Information Quarterly, 17(1), s. 27−41.

Yildiz, M. (2007). E-government research: Reviewing the literature, limitations, and ways forward. Government Information Quarterly, 24(3), 646-665. DOI: 10.1016/j.giq.2007.01.002.

Yildiz, M. (2012). Big questions of e-government research. Information Polity 17, s. 343–355, DOI: 10.3233/IP-2012-000284.

Yin, R.K. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ziemba E., Papaj T. (2012). E-government Application at the Regional Level in Poland – the Case of SEKAP. FedCESIS, s. 1047-1054.

Opublikowane
2022-12-27
Jak cytować
[1]
Guz, H. 2022. E-administracja - doświadczenia samorządu regionalnego w budowie systemu informatycznego - studium przypadku. Perspektywy Kultury. 39, 4 (grudz. 2022), 195-218. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3904.15.